Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1160 (Djelovanje Duha… Božja snaga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1160, 5 Studeni 1939

DJELOVANJE DUHA… BOŽJA SNAGA…

Djelovanje Duha treba razumjeti jedino tako da čovjek sebi predoči jednu silu koja je aktivna u njemu. On mora načiniti razliku u vrsti i načinu aktivnosti Duha i one dušine. Duša je dah života, i svako tijelo će živjeti kada u njemu prebiva duša. Ali, on može sa ovom dušom voditi život, koji bi mogao biti nazvan takoreći mehaničkim… da tijelo zaista obavlja sve funkcije koje su nužne za zemaljski život, što ono bez duše ne bi moglo. No, on to čini bez ikakve povezanosti s Bogom… On samo koristi od Boga dobivenu sposobnost za život, no ne za Boga, nego isključivo za sebe i Bogu-protivnu moć… On je prethodno svjesno zatražio svoj zemaljski život od Boga u svrhu približavanja Njemu, ali sada ne ispunjava ovu svrhu, a ipak u potpunosti koristi aktivnost duše. On nije zatražio snagu od Boga… Božanskog Duha… koja je jedina mogućnost za približavanje Bogu. On je Božansku iskru, koja mu je bila kao najdragocjeniji Božji dar, ostavio zanemarenu… Duh Ljubavi… Božansko u čovjeku… nije bio aktivan, i time duhovna iskra nije bila probuđena u život, te Božja snaga nije mogla biti prenesena čovjeku. Bog se ne može otkriti čovjeku u duhu… nije uspostavljena veza s Bogom, pa se ne može dogoditi ni približavanje… nema nikakve mogućnosti da se premosti odvojenost, dok god Duh iz Boga nije aktivan u čovjeku. Duh iz Boga je Božja snaga… Čovjek može živjeti, no ipak biti mrtav, ako se nije dogodilo duhovno nanovo-rođenje (preporod)… Treba biti tražen kontakt s Bogom… Božansko u njemu treba biti dovedeno do buđenja kroz aktivnu Ljubav prema bližnjemu, i onda će Duh iz Boga biti aktivan u čovjeku… Utjecat će na dušu, da svo mišljenje, činjenje i htijenje podloži ovom Duhu u sebi; duša više neće voditi računa o žudnji tijela, nego će isključivo slušati Božanski Duh u sebi; onda će Bog Sam Sebe očitovati. U svakog čovjeka je položen Duh iz Boga, ali ne koristi svaki čovjek ovaj najdragocjeniji dar u sebi, i onda njegov život na Zemlji ostaje promašen, i nije donio biću nikakav napredak, budući bez buđenja Božjeg Duha u sebi, ne može doći do sjedinjenja s Duhom Oca, što je međutim jedina svrha u zemaljskom životu.

AMEN

Spread the Truth