Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1132 (“Sjetite se siromašnih u duhu…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1132, 10 Listopad 1939

„SJETITE SE SIROMAŠNIH DUHOM…“

Morate usrdno preklinjati za darove Duha, kada ste pozvani da takve primite, a ono što vam Gospod daje u Njegovoj Ljubavi, vi trebate zahvalno primiti, tako da se učinite dostojnima Njegove Ljubavi. I tako vam On osobito stavlja na srce da mislite na siromašne Duhom, koji oskudijevaju duhovnom hranom, a kojima kruh nebeski može biti ponuđen tek oskudno, jer oni ne žude za njim. Duši nedostaje duhovna hrana i ostaje u bijednom stanju, a ona može biti izbavljena iz tog stanja, ali samo uz Božju pomoć, i stoga joj vi sada morate donijeti tu pomoć, dok joj prenosite Božanski dar odozgo, dok sa ovim siromasima dijelite nebeski kruh koji vi primate i uklanjate njihovu nevolju. Vi trebate davati kao što je vama bilo dano, voljno i u namjeri da im pomognete… U posvemašnjem strpljenju vi njima trebate prenijeti vaše znanje, i pobrinuti se da ih nahranite i napojite u svako doba. A, oni će vam zahvaliti, i njihovo stanje će biti neizrecivo slobodnije, jer duhovna hrana je njima istovremeno i sredstvo za izbavljenje iz njihovih lanaca. Ako je prihvate, oni će također raskinuti okove (veze) tame, jer duhovna hrana je svjetlo i sloboda… Duhovna hrana je snaga, milost i pomoć u borbi za savršenstvo. I stoga vi nju trebate stalno tražiti, i ne dopustiti da duša gladuje, jer ona vam pripada u neograničenoj mjeri, i sve vaše želje trebaju biti usmjerene na to, da budete u Božjoj milosti i od Njega primate hranu i piće, tako da duša bude rasterećena i dostigne cilj.

AMEN

Spread the Truth