Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1107 (Novo duhovno kraljevstvo… Prorok… Nova ljudska rasa)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1107, 23 Rujan 1939

NOVO DUHOVNO KRALJEVSTVO… PROROK… NOVA LJUDSKA RASA…


Čovječanstvo će morati prepoznati svoje istinsko Spasenje u potpuno novom duhovnom smjeru i ono će glasno svjedočiti da je ovo jedino bilo njegovo izbavljenje iz sve nevolje. Mučena ljudska rasa, pogođena svakojakom vrstom patnje, može sebe osloboditi iz krajnjeg zemaljskog mučenja tako što će promijeniti njezino najunutarnije biće… tako što će svjesno raditi da poboljša život njihove duše. Ovaj način pročišćavanja također rezultira u jednom poboljšanju njihove zemaljske situacije. Jedino nizak duhovni nivo je uzrok svih fizičkih oboljenja, i potonje će biti izliječene čim se ljudsko biće potrudi udovoljiti Božanskoj volji. Duhovna tama ljudskog bića ima takve užasne učinke, bezbrojne duše hodaju naglavačke u propast i mogu biti spašene jedino jednim izuzetno teškim zemaljskim životom.

I u ovoj nevolji dušâ Gospod će probuditi čovjeka čija je duša ispunjena sa Duhom Božjim… On će tako govoriti o Bogu da će svatko tko ga prepozna kao duhovnog spasitelja bezbrojnih obmanutih ljudi uzdahnuti sa olakšanjem. Protiv njega će se boriti, ipak njegova Riječ i njegova  moć će poraziti neprijatelja… On će se boriti za duše, on će propovijedati o Ljubavi i zapaliti srca hrabreći ih na duhovnu suradnju… On će ponuditi ljudima najčišće Božansko učenje, i svatko voljan učiniti što je ispravno će prepoznati koji duh govori kroz njega. On se neće bojati zemaljske sile niti će ikakvim sredstvima vršiti prisilu nego će sa beskonačnim strpljenjem i Ljubavlju objašnjavati ljudima njihov pogrešan način života, njihovu svjetovnost i njihovo konačno uništenje… Oni će slušati njegovu Riječ i uzeti suštinu iz nje, oni će se povući unutra u sebe i prepoznati Istinu njegovih Riječi… Oni će ga željeti zaštititi od njegovih progonitelja, i uskoro će se pojaviti dvije strane i prepirati se međusobno…

I Gospod će dodijeliti veliku snagu onima koji ga podupiru, dok će snaga onih koji mu se protive opadati. I ovo će biti početak novog kraljevstva… I blažen je onaj koji sluša njegov unutarnji glas i brani ono što čuje…. blažen je onaj koji se pridruži vojski boraca za Boga i bori se protiv protivnikova svijeta… Mučena duša će uzdahnuti sa olakšanjem jer je bila spašena u posljednji čas…

I novo će doba započeti… Svjetovni izvanjski prikazi, glamur i raskoš neće biti željeni onoliko puno kao ranije, ljudsko biće će stremiti ka psihološkoj zrelosti, on će stremiti za duhovnim bogatstvom i čeznuti će za darovima odgore koje mu svijet ne može ponuditi. I iz ovog će doba nova ljudska rasa izroniti koja će biti nositelj istinskog Kršćanstva, živjeti će u Ljubavi spram Boga i njihova bližnjega, oni će prepoznati svrhu ljudskoga bića i time svjesno raditi na tome da postane savršena (Matej 5:48), duša će sebe sjediniti sa duhom i naći sjedinjenje sa Bogom Ocem i Stvoriteljem svih stvari kako bi bila sjedinjena sa Njime za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth