Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1079 (Podlaganje volje… Buđenje Božjeg duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1079, 2 Rujna 1939

PODLAGANJE VOLJE …. BUĐENJE BOŽJEG DUHA ….

Onaj Koji djeluje u tebi prepoznaje tvoju volju, a duh ju treba ako se želi objaviti i njegovom djelovanju se ne pruža otpor. Sav duh teži da probije omotač, i ako mu je to pošlo za rukom, onda on stremi u visinu …. Čovjekova volja je taj omotač, koji ga tako često drži zatočenoga, ako se on opire svemu duhovnom …. I   Božanskom duhu u čovjeku je onda neizrecivo teško da bude zamijećen. E sad, ako se volja podredi Božanskom duhu, onda je slomljen sav otpor i omogućen viši razvoj čovjeka ili njegove duše. I tako se prije svega volja mora pokloniti (saviti) …. Volja mora postati slaba i podatna kako bi duh mogao ovladati njome, dok je s druge strane ranije volja u svim tjelesnim žudnjama bila jaka i nepodatna ….

A sada snaga volje mora biti usmjerena samo duhovnom, sve što kroz volju čovjeka nastaje mora biti upravljano od duha, i onda će svaki postupak, svaka misao i svaka riječ uvijek svjedočiti o duhovome, i sve tjelesne želje stupiti će u pozadinu. Pa je tako volja čovjeka postala podređena Božjoj volji, duh iz Njega time je oslobođen, tako da se može razviti do ogromne aktivnosti. A ta aktivnost duha prostire se na najrazličitije poduke, koje su čovjeku sada dane na razne načine.

Sve poduke, koje Duh Božji u čovjeku njemu diktira, su pomno odabrane i u sebi sadrže najčišću Istinu, i ništa nije dano bez plana ili svrhe, nego je pažljivo pripremljeno i dano s određenom namjenom. I što se jednome čini strano i neprihvatljivo, drugome je odmah razumljivo, a to ima svoje objašenjenje u stupnju zrelosti ili Ljubavi onoga koji ispituje takve Božanske duhovne darove.

A to je opet tako lako objašnjivo, pošto su okovi duha u čovjeku koji ljubi još samo jako slabi, da Božanske pošiljke te slabe okove mogu rasturiti pa tako duh dolazi u dodir s duhom. I tako si nikada oštrina razuma neće podrediti tamničara duha …. volju …. nego dobrota i Ljubav srca, a pošto su dobrota i Ljubav Božanske, volja će se povinovati Božanskome i tako osloboditi duh. A oslobođeni duh vine se u visine …. On napušta dotadašnju suženost i onda se kreće u svoj slobodi …. 

Od onda nadalje je u živahnoj aktivnosti i čovjeka potstiče na Ljubav, pošto on i sâm Ljubav prepoznaje kao izvor svega duhovnoga …. On je samo u Ljubavi istinski sposoban za život, i gdje se on izražava Ljubav već mora biti ukorijenjena u srcu čovjeka, pošto inače ne može doći do misaone razmjene pa ni čovjek ne bi bio prijemčiv za nju, jer uvijek se duh mora obraćati duhu, nikada se duh ne može izražavati čovjeku čiji duh je još čvrsto svezan krivom voljom, znači neprobuđen je ….

Misaoni prijenosi kao šuplji zvuk prolazili bi pored ušiju takvog jednog čovjeka. I zato je volja čovjeka prvo potrebna da bi mogao primati …. Volja koja je do tada bila previše u svjetovnom mora biti žrtvovana i namjesto nje mora osnažiti sveta volja koja traži vezu sa božanstvenošću …. Ona mora podrediti sve protivničko i bezuslovno se podložiti Božanskoj volji, time i duh postaje živ i zemaljskom čovjeku prenosi ono što je njemu na blagoslov ….

AMEN

Spread the Truth