Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1075 (Nastanjivanje Božanstva u srcu… Alat…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1075, 29 Kolovoz 1939

NASTANJIVANJE BOŽANSTVA U SRCU… ALAT…

Bit će to svečan trenutak za Bogu-služeće zemaljsko dijete, kada mu se Božanstvo približi na neporeciv način, ako sada jasno prepozna da mu je dodijeljena milost, koja je tako iznimno usrećujuća, da neki drugi čovjek sebi ne može predstaviti kakav užitak mu promiče. Najdublji mir se uvlači u srce, koje sada služi kao prebivalište Gospodaru i Spasitelju, a to je tako usrećujuće, da zemaljska zbivanja, ma koliko mogla biti bolna, više ne vrše nikakav utjecaj, i prema tome stanje zemaljskog djeteta više ne može biti nazvano zemaljskim, nego je već prebivanje u višim područjima. A otuda ova milost nije vrlo često odobrena jednom čovjeku na Zemlji, budući ga ona lako čini nesposobnim za svaku zemaljsku aktivnost, a Gospodar usrećuje jedino one koji su se kroz stalno promišljanje i osluškivanje naunutra već znatno približili stanju zrelosti, tako da se oni više ne moraju bojati smrti na Zemlji, i stoga ne mogu pretrpjeti nikakvu štetu, ako više ne ispunjavaju zemaljsku aktivnost. Čovjek se treba boriti i težiti svjetlu, i on treba strpljivo podnositi sve poteškoće koje mu donosi život, i u zahvalnoj Ljubavi gledati uvis prema Ocu… A Otac će od sada nadalje ovo dijete providjeti svojom skrbi, i kao krunidbu će mu već na Zemlji omogućiti mali pogled u nebeske radosti. A to zahtijeva jedino njegovu najintimniju predanost jer, što prisnije se on sam poveže sa Božanskim Spasiteljem, to shvatljivije će čovjeku postati da se Spasitelj povezuje i sa njim, i to nerazdvojivo… Jer, tko je jednom ušao u vezu sa Božanskim Duhom, neodvojivo je sjedinjen s Njime, i ne treba se bojati ni ponovnog pada, ni slabljenja duhovnog nastojanja. U posebnim slučajevima, Božanska je volja da zemaljsko dijete dobije uvid u izvanredno djelovanje vječnog Božanstva, kako bi moglo istinski objaviti blizinu Oca, i kako bi moglo položiti svjedočanstvo za istinitost Njegove Riječi, i tako će Božji alati biti na sasvim veličanstven način opskrbljeni, i smatrati se nadasve sretnima. Njihova srca će žariti od Ljubavi i oni će se predano staviti na raspolaganje jedino Ocu na nebu. A njihova moć će biti velika, budući ju oni neprestano crpe iz izvanredne milosti, da su prisno povezani sa Gospodarom i Spasiteljem.

AMEN

Spread the Truth