Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1034 (Besmrtnost duše… Dar milosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1034, 1 Kolovoz 1034

BESMRTNOST DUŠE… DAR MILOSTI…


Poslušajte dakle glas Gospodnji, i obratite pažnju na ovo: vi sebi kradete najveću milosti ukoliko sumnjate u besmrtnost duše, jer uz pretpostavku da je život našao svoj kraj sa smrću zemaljskog tijela, vi ne žudite ništa što bi imalo vječno trajanje. Vi tako, kao da ste zadovoljni brigom za vaše tijelo na Zemlji, i ne tražite nikakvu pomoć za život poslije smrti. I vi ne mislite na Duh, nego se zadovoljavate onim što je korisno jedino tijelu. A ako ne tražite, ne može vam biti dodijeljena pomoć. Tjelesni život ćete vi onda doduše zaključiti smrću tijela, ali ne i životom duše. U uređenju koje je vaš način života na Zemlji sam odredio,biti će novo boravište duše u skladu sa ovim tjelesnim životom, vi više ništa nećete moći vlastitom snagom, nego baš kao što na Zemlji koristite vaša osjetila i onda osjećate užitak kao i patnju, a neizbježna je sudbina svake duše da ona na sebe mora preuzeti pravednu kaznu ili pravednu naknadu (plaću), i tome ne može uteći. I zato je od najveće važnosti, na Zemlji računati sa preživljavanjem duše, jer bez vjere u to, čovjek se neće okoristiti Božjom milošću, odnosno, on vjeruje da ne treba Božansku pomoć, i cjelokupno razmišljanje i djelovanje usmjerava jedino naispunjavanje zemaljskih dužnosti, a ovo ga dovodi u teško nazadovanje, kada on bude pitan o duhovnim tekovinama (stečevinama) u vječnosti… Ništa ne tlači dušu više od neiskorištenih mogućnosti u zemaljskom životu… A neiskorišten za vječnost će ostati svaki zemaljski život, kada je, bez vjere u preživljavanje duše, pojam „vječnosti“ neshvatljiv za čovjeka, jer tko brine za vječnost, ako mu jednostavno nedostaje vjera u to?… I stoga duša doista zemaljski ulazi u počinak, ali se može sunčati u nebeskom miru jedino ako je na Zemlji bila neumorno aktivna za život u onostranom. Ili pak ona sada mora na mukotrpan način pokušati postići ono, što bi joj dok je još u fizičkom tijelu bilo mnogostruko lakše. I tako Ja pozivam sve nepovjerljive na Zemlji: Mislite na život poslije smrti, i ne živite u zabludi da će sa smrću tijela sve biti završeno… nego znajte da tek onda počinje pravi život… znajte, da vi na Zemlji samo trebate izdržati vrijeme ispita (vrijeme kušnji), ali da tek onda otpočinje istinski život, a ovaj život u potpunosti ovisi o tome kako ste vi iskoristili zemaljski život. Jer, za dušu je strašna izvjesnost da je pustila da prođe (propustila) zemaljski život i sada na ulazu u onostrano mora spoznati svoje siromaštvo duhovnim blagom. Stoga iskoristite život, dok god ste još u punom posjedu vaše snage i neprestano molite za milost, jer jedino vam ona omogućava duhovni napredak i čini slobodnim put u vječnu domovinu.

AMEN

Spread the Truth