Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0985 (Djela Ljubavi prema bližnjem… Bez Ljubavi… U prisili)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0985, 28 Lipanj 1939

DJELA LJUBAVI PREMA BLIŽNJEM… BEZ LJUBAVI… U PRISILI…


Briga za opće dobro treba biti ostavljena onima kojima je dodijeljen uski krug djelovanja za vrijeme trajanja ljudskog života. Gospod je svima mudro postavio zadatak kojeg su sposobni ispuniti. A svatko ima mogućnost da može biti aktivan za opće dobro. Nekome ostaje više, drugome manje prilika da uzme teret bližnjih na svoja pleća… a što više on ovo nastoji, to veći blagoslov on sam može očekivati, to više će snaga Ljubavi u njemu biti pojačana, i Ljubavna volja pobuđena. Jedino u služenju čovjek može doseći visinu… dijeleći u Ljubavi bližnjemu, ono što njemu samome stoji na raspolaganju, i zalažući se za potrebu (nevolju) čovjeka, tako da ova bude ublažena i odstranjena… ali uvijek pokrenut Ljubavlju za bližnjega… A to će za sobom povući bogati blagoslov, te čovjek sam nikada neće trebati oskudijevati, ako on uvijek daje ono što ima… On također nikada ne treba plašljivo razmatrati da li bi darovi mogli umanjiti njegov posjed… tko mnogo dariva, mnogo više će primiti, jer Gospod također Svoje darove nesmanjeno raspodjeljuje onima koji iz Ljubavi za Njega nastoje ublažiti nevolju bližnjega. Jer, „što vi činite najmanjem od Moje braće, to ste učinili Meni.“ (Matej 25:40) A sada procijenite koliko plemenitije postupa čovjek koji svoj imetak dijeli sa siromahom, nego onaj koji životari u dobro uređenim uvjetima, ali svi darovi koje će on razdijeliti su zahtijevani od zajednice (društva). Dobro organizirana Ljubav prema bližnjemu je kao slaba uljna lampa… ona ne ispunja svrhu… Ona osvjetljava tek neznatno, i ne širi nikakav sjaj svjetlosti… I stoga takva djela Ljubavi prema bližnjemu, kojima međutim nedostaje Ljubavi, neće imati nikakav iskupljujući učinak… Ljudima su doista pruženi darovi, ali ne sudjeluje srce… Darivatelj ne žrtvuje, nego svoj danak daje pod prisilom, i tako primatelju također neće biti prenesena snaga Ljubavi. To je kao da se jednome uzima, ono što će biti dano drugome. To će mehanizirati i učiniti olakim ispunjavanjem obaveze (dužnosti) postupak, koji se treba roditi iz Ljubavi srca i probuditi Ljubav… To su mrtva djela pred Bogom… On ne može vidjeti da ono što se rađa pod prisilom, nikada ne može biti aktivno djelo Ljubavi. Najdivnije u životu je dijeliti svoja dobra s onim, tko je također opet jedno Božje stvorenje… dijeliti svaki dar kojeg nebeski Otac u Svojoj Ljubavi šalje čovjeku… dijeliti slobodno, jer čovjeka na to potiče srce. No, beskorisno je ono što je čovjeku zemaljski učinjeno dužnošću. Čovjek uistinu ispunjava ovu dužnost, ali jedino jer on mora, a ne iz vlastitog poticaja, i takva djela Ljubavi za bližnjega ne mogu biti vrjednovana od nebeskog Oca, Koji jedino gleda srce i stupanj Ljubavi u kojemu su ponuđeni darovi.

AMEN

Spread the Truth