Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0969 (Očeve Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0969, 18 Lipanj 1939

OČEVE RIJEČI…

Duh je voljan, ali tijelo je slabo… i zato se vi trebate Meni obratiti za pomoć, kada ste vi svjesni vaše slabosti, a Ja ću vas osnažiti i uvijek iznova povući uvis, ako prijeti da propadnete. I Ja ću neprestano s vama razgovarati… Ja ću biti s vama u Riječi, a vi trebate osluškivati i željno primati Moju Riječ, te iz nje izvući snagu i okrjepu. Tako ti i danas prilazi Moja Riječ u obliku jedne Objave, koja u tvojemu srcu treba izazvati osjećaj sreće, i sve dublje i iskrenije te povezati sa Mnom: Vidi, dijete Moje, kakva utjeha leži u jamstvu koje ti daje Moja Ljubav, da se sva patnja na Zemlji pretvara u najvišu i najčišću radost u vječnosti. Vi morate bezuvjetno prihvatiti ono što Otac u nebu obećava Svojoj djeci, i ako vi jednom sebi predočite da Moja Ljubav ne poznaje granice… ako vi znate da ste obuhvaćeni ovom beskrajnom Ljubavi, onda svaki strah mora od vas odstupiti, i vi morate radosno i bezbrižno ići kroz život. Tako ti Ja dajem jedan znak Moje nepromjenjive Ljubavi, i želim te dotaknuti Mojim dahom… i ti ćeš uzdrhtati od sreće, i sva sumnja će nestati iz tvojega srca, namjesto nje će međutim buknuti duboki osjećaj Ljubavi za Mene, a Ja ću plamenu u tebi davati hranu, dok god Me ti sama moliš da zaustavim sat života… Ja obećavam vječni život Mojoj djeci… a koji u Mene vjeruju i Mene ljube, Moja su djeca… te Ja želim potpiriti Ljubav u tvojemu srcu i osnažiti tvoju vjeru… i time ti dati vječni život… Tako tvoja molitva može ukloniti sve prepreke, i tvoj duh se može sjediniti s Očevim Duhom, zato te Moja velika Ljubav budi, i vodi te kroz noć do svjetla… Ja želim posjedovati tvoje srce, Ja želim svime unutra vladati, i tvoj duh se treba uzdignuti u sferu gdje on može Mene gledati… Ja želim sjajnog lica stati ispred tebe, i tvoje sasvim u Ljubav pretvoreno srce, usrećiti neizrecivom milinom, jer, ako ti Mene gledaš, ti gubiš svaku svjesnost tvojega bića. Ti si jedno sa Mnom, i Moja Ljubav te obuhvaća (sadržava)… A zemaljsko vrijeme je sićušan trenutak u vječnosti, i patnju treba uistinu nazvati tek neznatnom, ako vi nju mjerite s vječnošću i njenim užicima, ipak, vama ona izgleda ogromna, dok god vi ne prepoznajete Mene i Moju Ljubav. Ali, ako vi imate puno povjerenje u Mene, vama će biti shvatljivo da vas Moja beskrajna Ljubav ne može pustiti da potonete, i da sam Ja, baš zato što vas Ljubim, uvijek zabrinut samo za vaš život jednom u vječnosti… I tako, samo pustite Meni vladati, i vjerujte u Mene… Ja sam vjerni Pastir Mojim ovcama, i nijednu neću pustiti da se izgubi. Jedino vrijeme određujete vi sami, ako Meni pružate otpor… a vi Mi opet tako dugo pružate otpor, dok ne prepoznate Moju Ljubav. Zato se pustite Ljubiti, i oslobodite svoje srce za Mene, tako da ga Ja mogu uzeti u posjed, i vi ćete biti neizmjerno blaženi već na ovoj Zemlji, i jednom u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth