Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0930 (Tajna Trojstva… Bog-Otac… Bog Sin)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0930, 26 Svibanj 1939

TAJNA TROJSTVA… BOG-OTAC… BOG SIN…


Vidi, dijete Moje, Ja gledam u tvoje srce i poznajem tvoju volju da Mi služiš, ali nedostaje Mi u tvojoj duši vjera u svemoć Božanske Ljubavi, i tako ćeš ti uvijek oklijevati kada ti prepreke stoje na putu, gdje bi ti neograničena (puna) vjera mogla ukloniti te prepreke, jer tko Moju Ljubav žudi, neće nikada biti napušten od Mene, i ako on sada treba Moju pomoć, ona će mu biti uvijek i na svakom mjestu. A kad te tvoje srce nagoni Meni, Ja ću ti biti blizu i držati daleko od tebe, sve što bi moglo poremetiti vezu sa Mojim djetetom. Jer, Ja trebam u Mene pouzdane duše… Ja ti imam još mnogo toga za reći, i otuda Sam uvijek spreman za tebe, kada tvoje srce žudi Meni.

Stoga odvoji svoje misli od svijeta i čuj glas odozgor: Tajna Božanskog Trojstva je za čovjeka još uvijek greben na kojem je on nasukan. I stoga ti danas iznova prilazi poduka koja, bez ostavljanja ikakve sumnje, mora u svoj jasnoći doprinijeti rješenju, i mislećem čovjeku prikazati problem lako razumljivim… I tako je Duh iz Boga bio živ, i svjetlo je sjalo jasno i bistro… Jer Božanstvo Se sažaljeva na čovječanstvo i nastoji dati razjašnjenje za svako neriješeno pitanje. Čovjek nije sposoban shvatiti jedno, da je Božanstvo u stanju skloniti Se u jednom biću (suštini) u svoj punini, ali da je čisti Duh nedjeljiv i da je potpuno nedostojno biće u najužem spoju s Njim, da tako također pod vječnim Božanstvom treba razumjeti jedino ovaj nedjeljivi Duh i da je sav iz Njega proizašli Duh, od Boga… jedino još ne prepoznaje dobro osjećaj pripadnosti Ovome, i tako sebe samoga odvaja ili udaljava, ali unatoč tome je uvijek jedino Božanska tvorevina, dakle uvijek je i vječno (za vijeke vjekova) od prvobitne Božje duhovne supstance…. Prema tome, tko se udaljava od Božanstva, više ne prepoznaje sebe samoga, ali ipak ostaje ono što jest… ali tko traži vezu s Njim, njegovo duhovno osjeća pripadnost i stoga je svjestan iste… I sada ćete moći shvatiti, da se tajna Božjeg Trojstva može objasniti kako slijedi: Božja Ljubav se ljudima ponudila prepoznati kao Otac… dakle, kao ishodište čovječanstva… Ljubav je premostila razdvojenost čovječanstva od njegovog Tvorca, i tako se utjelovila u jednom čovjeku, Čiji je Duh raspoznao svoju pripadnost Bogu, i Koji je tako bio jedno sa Božanskim Očevim Duhom. I prema tome, čovjek je po sebi bio samo jedno čisto vanjsko stvorenje, ali Duh je bio Božji… Bio je uspostavljen prvobitni odnos, Duh je spoznao Sebe, i uslijed toga je Bog bio u svoj punini u Onome Što Mu je bio prebivalište na Zemlji, da bi bio vidljiv čovječanstvu. Sa ljudskim tijelom združeno Božanstvo, stoga je u neku ruku postalo vidljivo, da bi ljudi prepoznali razdaljinu koju su oni sami sebi napravili. Tako je Božanska Ljubav postala aktivna i sada je također položila Božansku mudrost u srce Bogočovjeka. Budući da je Njegov Duh bio jedno sa Bogom, i stoga se također morao nalaziti u svoj Božanskoj mudrosti i moći se služiti svom Božanskom snagom… Božja mudrost se morala izražavati kroz ljudska usta, i tako je sva aktivnost Isusa na Zemlji bila aktivnost Boga kroz Sina Čovječjega, međutim ne da Se kroz to izražavala neka druga Suština (Bit, Biće). A pojam Bog Otac… Bog Sin, ne treba objasniti drugačije, nego da se Očev Duh od vječnosti očituje kroz ljudska usta, da je tako Bog Sin isto kao i Bog Otac, postao ljudima pojmljiv jedino kroz Isusa Krista, Koji je prevladao razdvojenost od Očevog Duha upravo kroz spoznaju pripadnosti vječnoj Ljubavi (jednovrsnosti s vječnom Ljubavi)… Nitko ne dolazi Ocu, osim po Meni (Ivan 14:6)… Je li ovo možda lakše za objasniti, od toga da svatko tko se želi združiti s Ocem, mora također spoznati da je Božanski Duh u njemu nerazdvojno povezan sa Očevim Duhom, i da svatko mora pronaći ovaj put, i stoga u svemu slijediti Božanskog Izbavitelja, Koji je živio Svoj život kao primjer onima koji slično Njemu čeznu Ocu. Ovo nije moguće na nijedan drugi način, nego isključivo kroz nasljedovanje (sljedbeništvo) Isusa, Koji je kao Sin čovječji dao primjer, da upravo jedino Duh iz Boga mora spoznati svoju pripadnost Njemu, i da onda više nema nikakve prepreke koja ga razdvaja od Oca.

AMEN

Spread the Truth