Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0912 (Dominiranje stvorenjima…Snažna volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0912, 13 Svibanj 1939

DOMINIRANJE STVORENJIMA… SNAŽNA VOLJA…

Zahvaljujući ogromnoj snazi volje, koju duhovno stremeći čovjek na Zemlji može prisvojiti, njemu je moguće svako stvorenje učiniti sebi podložnim, a taj proces počiva isključivo na izvanrednom korištenju Božanske snage… Pokoravanje ne postiže čovjek kao takav, nego Božanskoj volji podložena volja čovjeka potiče izvanrednu snagu iz Boga, i sada je u stanju na sva stvorenja djelovati na takav način, da se ona moraju pokoriti njegovoj volji. A ona se voljno sagibaju, jer ona sama od sebe nemaju vlastitu volju, nego stalno stoje u Božjoj volji, tako da se od dotičnog bića ne traži ništa drugo, nego ono što mu je od vječnog Božanstva namijenjeno… Učiniti Božju volju vlastitom je uistinu ključ za svu mudrost i za svaki duhovni uspjeh… i stoga se čovjek ne treba bojati ni najmanjeg otpora bilo kojeg bića, čim se on odrekao svoje volje, odnosno, čim je Božansku volju učinio svojom, jer sada ne upravlja više čovjek sam svojom voljom, nego je Božanska skrb na neki način u Svoje ruke preuzela svo razmišljanje i postupanje, i čovjek od sada živi tako, kako je njegovo određenje od vječnosti… A čovjek je bio od Boga postavljen vladarem nad svim stvorenjima (Postanak 1:26-28; Psalam 8:5-9)… i on je dozvolio da se ovaj položaj dovede u pitanje od strane onoga koji je doveo do otpadništva čovjeka od Boga… Volja je postala slaba, ali se pobunila protiv Božanske volje, i kroz to je u mnogim pogledima (čovjek) podlegao stvorenju koje, kao nositelj Božanske volje, sa svoje strane vlada čovjekom, i ako to često ovisi o aktivnosti dodijeljenoj stvorenju… odnosno, ona ponekad ima neprijateljski učinak na čovjeka, tako dugo dok on nije postigao duhovnu zrelost, i stoga posjeduje volju u njemu mogućoj snazi… Prema tome, čovjek svoj život na Zemlji treba još jako puno iskorištavati, ako on misli da je na njemu da svoju volju tako oblikuje, da mu je moguće potpuno dominiranje stvorenjima. A kada on postigne ovu snagu volje, njemu je i njegov put na Zemlji uvelike lakši, jer je njemu onda sve podloženo, a i njegov duhovni utjecaj na njemu podređena bića će biti izuzetno ljekovit (spasiteljski), te i bićima olakšati put na Zemlji, jer upravo samo jedna volja sve upravlja, i nikakve različite struje na ovo biće ne utječu nepovoljno. I tako se iznova svo nastojanje čovjeka mora odnositi na samo jedan cilj, spoznati volju Vječnog Božanstva, i Njemu se sasvim i u potpunosti podložiti, i sva borba na Zemlji bit će laganija, ali uspješnija.

AMEN

Spread the Truth