Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0891 (Duh Božji…Božanska praiskonska snaga…Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0891,¸29 Travanj 1939

DUH BOŽJI… BOŽANSKA PRAISKONSKA SNAGA… LJUBAV…

Sav duh je potekao iz Mene, i sav duh se treba vratiti nazad Meni. I sva zemaljska mudrost ništa ne može učiniti, gdje Moja Ljubav djeluje, gdje je duh iz Boga jednom probuđen… Jer Meni pripada sva moć na Nebu i na Zemlji, i što Ja želim, to se dogodi. Da Ja sada želim, da mi se pokori svo stvorenje, ono ne bi moglo ništa protiv toga, ali onda biće više ne bi bilo slobodno. No, ako sâm čovjek želi… ako on žudi Meni, Ja ga mogu zahvatiti i privući k Meni, i on uistinu više neće žudjeti nazad… Čežnja za Mnom će neizmjerno porasti, i Ja ću je namiriti, i svu Ljubav rasplamsati u njegovom srcu, budući je to Moj duh, koji čezne za Mnom, to je Moje stvorenje, kojemu sam Ja dao život i koje Ja ljubim sa svom Svojom snagom bez početka i bez kraja. Uvidite to, i pokušajte shvatiti intimnost Moje Ljubavi… Što je od vječnosti bilo Moje, mora u svoj vječnosti ostati Moje, jer je to Božanska praiskonska snaga koja vas je stvorila, i ništa u svemiru ne može biti izgubljeno, nego samo beskonačno dugo vremena biti odvojeno od Oca svemira. I sa željnom Ljubavi Ja očekujem sve od Mene proizašlo nazad. Ja sam podigao stvorenje u svrhu konačnog ponovnog sjedinjenja s Meni iznimno dragim bićima… Ja čujem najtiši zov i spreman Sam za pomoć, gdje Moja stvorenja žude Njihovog Oca i Roditelja (Tvorca), Ja Sam Svojoj djeci predao Sebe Samoga i podnio najveću žrtvu za njih kroz Moju smrt na Križu… Ja njima nudim sve milosti, i upravljam i vodim ih i osiguravam im Moju zaštitu u svakoj nevolji i opasnosti, jer Moja Ljubav se ne može od njih povući (ostaviti ih, pustiti ih)… A Ja se borim za svaku dušu i ne želim je prepustiti bez borbe zloj sili, jer Ja u Svojoj Ljubavi vidim svu njihovu nevolju ako oni njoj potpadnu… A koji Mene zauzvrat ljube, u svoj Istini su Moja djeca, i na njih se neprestano odnosi Moja Očinska skrb. Koji Mi služe, Ja njima već na Zemlji želim dati da okuse nebeski zanos, i ako oni Mene Samoga osjete u srcu, oni su neraskidivo povezani sa Mnom i neizrecivo blaženi već na Zemlji. Jer ja njih uzimam u posjed, i oni nikada ne hodaju sami, čak i ako su napušteni i odbačeni od svijeta i njegovih slugu… Oni su izabrali Mene i odabrali Me za njihovog vođu, a njihovu Ljubav ću im Ja nagraditi, i Sebe njima približiti, te kod njih ostati do u svu vječnost…

AMEN

Spread the Truth