Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0883 (Ljubav oživljava…Ljubav oslobađa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0883, 29 Ožujak 1939

LJUBAV OŽIVLJAVA… LJUBAV OSLOBAĐA…

U spoznaji zemaljskog zadatka, čovjek će uvijek ići pravim putem, jer će njegovo nastojanje uvijek biti, da sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju, koja mu milost Gospodara usmjerava, upotrijebi i stoga također zemaljski život ispravno iskoristi. Sada svo stremljenje na Zemlji prema Gore ima tek onda pravu vrijednost, kada Ljubav određuje sve postupke i misli, jer tek Ljubav oživljava, no bez Ljubavi svaki postupak ostaje mrtvo poduzimanje, tj., ono je mrtvo za vječnost, čak i ako ono na Zemlji donosi vremensku plaću. Ljubav mora ispunjavati srce i pokretati volju da bude aktivna, onda sva aktivnost na Zemlji ima posljedicu da dušino stanje zrelosti napreduje, kao da tek sada duša izvlači korist od toga što tijelo čini. A, budući da se na Zemlji radi jedino o oblikovanju duše, budući je ovo krajnja svrha cijelog zemaljskog života, pri smrti moći napustiti fizičko tijelo što je moguće savršeniji, zemaljskom zadatku nužno mora biti poklonjena najveća pažnja… Čovjek mora biti svjestan toga, da je on sâm stremio ka svome utjelovljenju, i u zemaljski život stupio sa čvrstom namjerom iskoristiti ga tako, da se sve nečistoće odvoje od duše, i ova u svoj čistoći mogne napustiti zemaljsko tijelo i sjediniti se sa Božanskim Duhom… Ona također ne smije zaboraviti, da bez zemaljskog života nikada nije moguć viši razvoj, i da ona stoga također mora sve teško voljno uzeti na sebe, da bi sebe premjestila u ono stanje, koje ima za posljedicu oslobođenje od sve materije.

Ona mora bez oklijevanja sebe predati Vječnom Božanstvu, i tako Ljubav u sebi dovesti do najvišeg razvitka… ona mora ljubiti sve što je proizašlo iz Boga, vječnog Stvoritelja neba i Zemlje, i onda kroz tu Ljubav mora djelovati na korist i dobrobit bližnjega i na slavu Božju… Što intenzivnije ona stremi povezanosti sa Božanskim Spasiteljem, to bliže će Spasitelj biti ovoj duši, i ona bez ikakve sumnje može očekivati, da će ona biti istinsko dijete Božje, te kao Božje dijete, jednom u vječnosti kroz Njega također pronaći beskrajno blaženstvo (sreću), i da mu je za vječnost dodijeljena Božanska Očeva naklonost (milost)… jer tko ljubi i u ovoj Ljubavi čini sva svoja djela, ima pravo na slavu Božju i vječito stoji u Njegovoj milosti.

AMEN

Spread the Truth