Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0867 (Spas kroz Ljubav… Novo-rođenje duha… Prevazilaženje smrti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0867, 16 Travnja 1939

SPAS KROZ LJUBAV …. NOVO-ROĐENJE DUHA ….

PREVAZILAŽENJE SMRTI ….

Ljubav prema čovječanstvu je Čovječjeg Sina pokrenula na to da patnju i krivnju grijeha uzme na Sebe …. Ljubav prema čovječanstvu je opet i danas pokretač Njegovog neobičnog djelovanja na Zemlji. Isto tako, međusobna Ljubav treba vas poticati na to da postanete Njegovi suradnici, jer jedino kroz Ljubav možete spasiti sebe i svoje bližnje …. Volja za pomaganjem jednih drugima uistinu je već djelo, jer vi se pred Gospodarom time već izdajete za i prijavljujete kao Njegove sluge, istovremeno vršeći ono što je volja Gospodara …. davati Ljubav, gdje god je to potrebno …. Gospodar će blagosloviti vaš trud i neće vas napustiti ako trebate pomoć.   

Tako da je Ljubav isto tako i jedini spas, jer Ljubav je Božanska, i ako se aktivirate u Ljubavi, oslobađate se od sile zl(og)a, izvukli ste se iz njegove vlasti i pronašli ste Gospodara …. jer ako ljubite, jedno ste sa Njim …. On je u svakom djelu Ljubavi uz vas, jer On i jeste Sâma Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)…. tako da, koristite češće Njegovu milost koju vam On obećava …. ljubite, kako bi On uselio u vaša srca i Njegova blizina vas beskrajno usrećila …. Pomažite jedni drugima, koji još živite na Zemlji …. dajite sirotima u duhu …. ne dopustite da gladuju gladni ako ih možete nahraniti kruhom nebeskim …. prepoznajte u svakom događaju Božansko vodstvo …. slijedite voljno kad vas On vodi, i uvijek samo živite u Ljubavi, koja je bit svega postojanja.

Moći ćete zabilježiti najljepše uspjehe ako vas Ljubav nagoni na to da ublažavate patnju ljudi …. jer vi tad djelujete sa Samim Gospodarom …. time sudjelujete u Gospodarevom djelu spašavanja, jer patnju bližnjih uzimate voljno na svoja ramena ako se trudite umanjivati tu patnju, i apsorbirani ste u Ljubav jedni prema drugima. Nek vaše nastojanje bude to da jedni drugima činite dobro, da nikada ne mislite na bližnjega u ne-Ljubavi ako ovaj mora gladovati i patiti, nego da odustajete od vaše vlastite udobnosti, ako time bližnjega možete osloboditi iz nevolje.

Gospodarevo djelo spasenja bilo je istoznačno sa novo-rođenjem duha …. Putem Božanskog djela spasenja duh u čovjeku mogao je biti probuđen u život, jer to se događa putem Ljubavi. On, koji je smrt nadvladao putem svoje ogromne Ljubavi, time je Ljubav učinio budilicom sveg mrtvog života …. On je smrti uzeo žalac …. Vječnoj smrti više ne može pasti kao žrtva onaj koji živi u Ljubavi, i čovjek kroz Ljubav uistinu dolazi do Vječnog Života ….

AMEN

Spread the Truth