Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0844 (Ljubav prema bližnjemu… Deset Zapovijedi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0844, 2 Travanj 1939

LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU… DESET ZAPOVIJEDI…


Zapovijed Ljubavi prema bližnjemu obuhvaća sve zahtjeve koji su postavljeni ljudima, a Ljubav prema Bogu je opet uvjetovana Ljubavlju prema bližnjemu. Tako će čovjek u potpunosti ispuniti svoj zadatak na Zemlji, ako raste u Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, i gradi svoj život na ovom temelju. Gdje srce u Ljubavi može usrećivati, tamo je neprijatelj izgubio moć, jer je Ljubav Božanskog podrijetla, usrećuje i oživljava, dok neprijateljska sila pokušava uništiti ono što Ljubav izgrađuje. Ali, nesebična Ljubav za bližnjega će uvijek brinuti jedino za njegovo dobro, nikada međutim neće, čak ni najmanje, činiti na njegovu štetu (Rimljanima 13:10), jer to zaista onda ne bi bila prava Ljubav, ako bi odatle proizlazio gubitak za čovjeka. Dakle, u namjeri Božanskog Stvoritelja isto tako jedino može biti, u služenju Ljubavi za bližnjega postaviti se prema deset zapovijedi koje je Gospod dao ljudima, u stvari prema pobližem tumačenju pojedinih zapovijedi, koje svaka za sebe opet odgovaraju zahtjevu da se ljubi bližnjeg kao sebe samoga, i stoga u cjelini uvijek jedino imaju za temelj nesebičnu Ljubav za bližnjega. Isti duhovni nazor može također jedino imati za posljedicu da se u Ljubavi ujedine svi koji su istog Duha, ili da se Ljubav koja je postala snažna u ljudima očituje baš na način da čovjek želi bližnjemu sve više dati, i to bez želje da postigne i najmanju korist za sebe, jer čim u nekome prevagne interes, ma koliko mala bila korist, svako djelo Ljubavi za bližnjega ostaje neka vrsta transakcije, no nikada nije ono što je bilo podučavano od strane nebeskog Oca u zapovijedi Ljubavi prema bližnjemu, nego je svakoj računici temelj vlastita gramzivost (lakomost), a tek u malo slučajeva će aktivna Ljubav prema bližnjemu biti prakticirana u Božjem smislu, gdje je čovjek uvijek jedino spreman davati, ali nikada ne želi uzeti ili posjedovati.

AMEN

Spread the Truth