Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0792 (Opominjanje na ljubav i mir… Nošenje križa… Dolazak u obliku…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0792, 1 Ožujak 1939

OPOMINJANJE NA LJUBAV I MIR… NOŠENJE KRIŽA…

DOLAZAK U OBLIKU…

Koliko vi zanemarujete Moju zapovijed, koja vas uči Ljubavi, ako se vi, koji želite biti Moji, ne trudite vrijeme patnje na Zemlji jedan drugome učiniti podnošljivim. Ako vi mislite na kratko vrijeme patnje na Zemlji kojeg vi živite zajedno, onda ste svi vi samo gosti na Zemlji, i stoga svi morate živjeti zajedno u miru, ne želite li zemaljske dane vlastitom krivnjom učiniti nepodnošljivima. A sada pogledajte, djeco Moja, kako Ja prihvaćam svakog pojedinog, i ne pitam za to koliko je on vrijedan Moje brižnosti (skrbi). Tako ćete i vi morati svakoga prihvatiti u Ljubavi, želite li vi stajati pravedni u Mojim očima, i sebe učiniti dostojnima Moje milosti. Dakle, svo vaše nastojanje na Zemlji prije svega treba biti aktiviranje u Ljubavi… A ova Ljubav se treba odnositi na svakoga, bilo dostojnoga, bilo nedostojnoga (vrijednoga ili nevrijednoga), baš kao što Ja obuhvaćam Mojom Ljubavlju vas, koji još ne stupate pred Moje lice u potpunosti lišeni nečistoća. Ja vas ne osuđujem, nego vam dolazim ususret Ljubavno (ljubazno, naklonjeno, srdačno), Ja sam za vas spreman u svako doba, kad vi Mene pozovete. A tako Ja i sada Sebe želim otkriti Mojemu djetetu, i čuti tihu molitvu njegovog srca… Ja dolazim opet na Zemlju, i kao da još jednom nosim teret Križa, budući sam ismijavan i izrugivan… Ja sam zatajivan i obeščašćivan riječima. A samo malobrojni Mi dolaze ususret u Ljubavi, jer sam Ja ljudima postao stran, i stoga je Moja namjera sebi oblikovati srca koja su spremna Mene primiti, i koja za Mene istupaju s najvećom spremnošću i predanošću… Ja želim takvoj voljnoj djeci biti stalni vođa, Ja želim Osobno prebivati u njihovim srcima, tako da oni Mene vide i osjećaju Moju blizinu, a ona im treba pričiniti istinsku sreću tijekom njihovog zemaljskog postojanja. Tko Meni sada služi, i Meni žrtvuje svoju volju, te u ovom radu za Mene ne popusti, on je taj kojeg Ja ljubim i kojemu ću Ja Sebe u najkraćem vremenu dati prepoznati, u jednom obliku, koji vam je tek naknadno shvatljiv, budući vi trebate bez vašeg znanja davati  i primati… davati svoju Ljubav dragom bližnjemu, i za to primati Moju Ljubav i Mene. A vi ćete dobro shvatiti veliku milost, i u najvećoj poniznosti i najdubljoj zahvalnosti prihvatiti Moju Ljubav, jer Ja želim opskrbiti izvanrednom snagom, one koji žele biti aktivni za Mene i Moje Ime. I otuda ne odlazi prazno (praznih ruku) nijedno Moje dijete koje samo Mene Osobno želi primiti. Još nije došao čas, no Ja ću doći usred noći… Ja ću doći u najjasnijem danu… Ja ću doći u jednom obliku, koji je ispunjenje vaših čažnji, i Ja ću pustiti da Moje oči blago počinu na vama… a vi nećete moći izdržati Moje blistavo oko, i stoga se Ja moram ogrnuti zemaljskim plaštom, i moram vam tako pristupiti, a vi ćete ipak osjetiti slatku sreću, ako Me pogledate. Zato primi znanje, dijete Moje, od Moje uvijek spremne Ljubavi… a ovu Ljubav Ja želim izraziti (pokazati), tako da ćeš je ti prepoznati… da ćeš ubuduće biti aktivna jedino za svojega Spasitelja, i Njemu ćeš služiti u stalnoj Ljubavi. 

AMEN

Spread the Truth