Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0709 (“Mnogi su pozvani…” … Moć molitve za sposobnost za primanje)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0709, 12. prosinca 1938.

‘MNOGI SU POZVANI …’ MOĆ MOLITVE ZA SPOSOBNOST ZA PRIMANJE…

Dijete Moje, još uvijek se put u vječni život treba hoditi uz Moje upute …. Ja za sve imam razumijevanja i u svoj Ljubavi trudim se da vas odvratim od krivog puta i da vam objasnim i učinim jasnim bezvrijednost vaših svjetskih nastojanjā …. A Ja vas želim poštedjeti sve patnje na Zemlji i u onostranom. Tako da, ako slijedite Moju Riječ i svu duhovnu snagu crpite iz Nje, ako se otvorite za prijem mislī Vječnosti i služite jedni drugima u Ljubavi, vaš životni put neće biti težak, no bez Moje Riječi nikad više nećete pronaći pravi put, jer vi ste već previše udaljili od duhovnoga, i vaše razmišljanje postalo je materijalistično …. Sâm Ja tako sam vam dalek jer ste se od Mene udaljili, i što usamljeniji vi kroz život idete, toliko veća postaje udaljenost od Mene, a Ja Sâm ne mogu vas vratiti, pošto vi sami iz sebe morate postati aktivni, putem slobodne volje koja je neizbježna za dobijanje Dijetešva Božjeg. I tako Ja s tugom gledam kako malo pažnje vi poklanjate spasenju (zdravlju i dobru) vaše duše …. kako ne razmišljate o vašem naopakom životu.

I opet je do Moje velike milostivosti i do Moje beskrajne Ljubavi prema vama da vam objavljujem Moju Volju …. I pozivam vas sve, djeco Moja na Zemlji …. Svi vi možete slušati Moju Riječ, samo ako za tim žudite. A kako želite primati, ako vam volja nije dovoljno snažna …. Kako da vam se obratim, vama koji mi ne prilazite s punom vjerom i žudnjom za Mojim prisustvom …. Kako želite u srcu čuti Moj glas, ako vaše srce ne plamti Ljubavlju za Mene …. A opet, Ja se jedino putem Ljubavi i u Ljubavi mogu izraziti. Tako da su mnogi pozvani, ali su samo rijetki odabrani, i potonji Mi moraju bezrezervno žrtvovati svu svoju volju, kako bi tada i primili beskrajno više od toga što su za Mene dali.

Moć molitve od svih vas je potcijenjena …. Ona je tako velika, da će vam poći za rukom sve što u molitvi isprosite …. Pa ćete tako i kao posuda za prijem Moje Riječi biti udostojeni Moje Mudrosti, ako vi tome iskreno i duboko stremite i ako si Milost takve jedne (po)časti od Oca u nebu izmolite. Svo vaše duhovno stremljenje neće biti bezuspješno, jer vi u tom smislu uistinu nećete činiti krive i uzaludne molitve. Rijetkim ljudima koji Me ljube i koji žude Moju Riječ to ću u najvećoj mjeri i omogućiti, oni svi trebaju iz toga crpsti snagu, izdići se iz(nad) potrebitosti i puni nade ići kroz zemaljski život prema blaženom životu u onostranom. 

I sva zemaljska težina od njih će otpasti, kad su u posjedu Moje Riječi i ako se trude živjeti u skladu s tom Riječju. Stoga će i svatko, tko god tome teži, od Mene biti udostojen te Riječi samo ako obraća pažnju na unutarnji glas …. Jer Ja ponovo boravim na Zemlji među ljudima dobre volje, i donosim im osvježenje i utjehu, osvježenje i osnaženje putem Moje Riječi, i ako vam uputim to obećanje, nikad više se ne morate bojati propasti vašeg tijela i vaše duše …. Tijelo se jedino može odvojiti od duše, no ona tada u obliku svjetla ulazi za uvijek u polja blaženosti ….

AMEN

Spread the Truth