Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0619 (Slobodna volja… Spoznavanje… Podređivanje Božjoj volji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0619, 14 Listopada 1938

SLOBODNA VOLJA …. SPOZNAVANJE … PODREĐIVANJE BOŽJOJ VOLJI ….


Milo Moje dijete, zamisli Moju blizinu tako da nerazdvojno ostaneš povezana sa Mnom. Vidi, ono što je od Mene (pred)određeno da naseljava Zemlju, putem na Zemlji ide po Mojoj volji, sve dok živom stvoru nije dana vlastita volja, a tada je Moja volja aktivna samo utoliko da vodim čovjeka tako da on sam može izvući najveću moguću korist za svoju dušu. Čovjek prepoznaje to Moje proviđenje tek kad je spoznao da je propustio ispravno ga (is)koristiti …. tad i sazna koliko jako je njegova volja djelovala protiv Moje i kako je se slobodom svoje volje poslužio na štetu svoje duše …. 

Pa opet, ta spoznaja za njega je od koristi ako se nadalje trudi podložiti Božanskoj volji; unutarnji glas često mu pokazuje pravi put, i ako on tada svaku životnu situaciju iz ruke Stvoritelja prihvati sa zahvalnošću, onda će još uvijek iz tih situacija izvlačiti veliku korist, jer Ja svim ljudima na Zemlji dajem prilike koje njihovom razvoju najviše pogoduju. Teške životne prilike nisu štetne za dušu, s druge strane, povoljni uvjeti često se mogu negativno odraziti, iako jedino onda ako slobodna volja isključuje povezanost sa vječnim Božanstvom.

Čovjek bude duhovno oživljen putem utjecaja viših duhovnih bića …. briga za ljude koji su zavedeni i griješe čini ih neprestano aktivnima tako da je rasuđivanje čovjeka uvijek pod utjecajem od te strane, tako da duhovnim bićima kod ne skroz otvrdnulih ljudi obično polazi za rukom oživjeti misli na Božanstvo, i daljnja aktivnost tih duhovnih bića u najvećem broju slučajeva je uspješna. Jer čovjek, kad prizna Božanstvo, daleko je sretniji u toj svijesti i tu spoznaju više ne odbacuje. On se trudi ideju Boga toliko učiniti svojom stvarnošću da se uskoro sve njegovo razmišljanje produhovi, tako da Boga traži slobodnom voljom te Ga sigurno i pronalazi, jer Bog se da naći od svakoga samo ako Ga Se traži …. Čak i najveći nevjernik priznaje višu silu, jedino što o njoj nema ispravnu ideju ….

No zapovijed Ljubavi prema bližnjemu skale su na čijim stepenicama se treba tražiti spoznaja. Samo se potpuno unesite u izvršavanje ove Zapovijedi, i spasti će vam sa očiju krljušt …. vama, kojima je spoznavanje još teško. Tada ćete iznenada shvatiti da je Bog jedino u Ljubavi …. i da vam je On blizu, samo ako ljubite svog bližnjega kao same sebe i time Boga iznad svega. I jednom kad ste spoznali, tad vas Duh nagoni dalje prema gore, i vaša volja slijedi bez otpora …. Tad ste vlastitu volju podredili Božjoj volji i tako vas se uvodi u svu Mudrost. To što vam je do tada bilo nejasno počinjete shvaćati, pošto Ljubav u vama djeluje sve dublje i silnije. Tako ste bili upravljani Mojom voljom, no silom vaše slobodne volje stupili ste u kontakt sa Mnom i predali ste Mi tu slobodnu volju i time i vas same, i jedino to je pravi put kojim trebate ići da biste postigli vječni život ….

AMEN

Spread the Truth