Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0607 (Suradnici Gospodara… Preduvjeti… Odabrani ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0607, 8 Listopada 1938

SURADNICI GOSPODARA …. PREDUVJETI …. ODABRANI LJUDI ….

Tko uvijek žeđa za Istinom, njemu Spasitelj daje riječi vječnog života. Čisto srce i prijemčiva duša su preduvjet za to da bi se u unutrašnjosti te riječi mogle čuti. Tako da sva osjetila moraju biti usmjerena na Boga, pa će se razmišljanje zemaljskog djeteta tako produhoviti da se onda Duh Božji može objaviti, te iz te veze Božjeg Duha i duševnog života čovjeka može nići ogromna korist. Uvijek je samo pitanje vremena da li čovjek iz tih objava želi izvući najdublju mudrost ili se zadovoljava sa manje …. Rad na samom sebi uvećava i sposobnost za prijem. Čvrsta volja i duboka vjera isto tako su nužne da bi se moglo prodrti u dubine Božanske Mudrosti.

Tako da se cijelo biće čovjeka mora podvrći polaganoj preobrazbi, želi li on kao suradnik Gospodara već na Zemlji biti aktivan, od Njega naučavan i uveden u svu Istinu. Tako da je potrebna samo prava izdržljivost da bi se postigli najveći uspjesi, jer svaki rad zaslužuje biti nagrađen. A blagoslov koji se na zemaljsko dijete izlijeva iz takvog rada, neizrecivo je veliki. Rijetki su oni koji će moći vršiti takvu jednu službu, budući da će to što nije opipljivo uvijek nanovo činiti da zapinju i oni se zato tom poslu ne predaju s punim povjerenjem. Naravno da se onda ni ne može očekivati da prvi pokušaji daju visoke rezultate, nego se čovjek mora vježbati u marljivom radu, u strpljenju i istrajnosti, želi li Gospodaru biti vjeran suradnik te primiti nebesku nagradu.  

Sva nastojanja da se drugim putem dospije do takvih rezultata biti će bezuspješna, jer podrazumijeva se da onaj tko želi prodrti u tajne Božanske Ljubavi sebe mora potpuno podrediti vječnom Božanstvu i time ispuniti sve njemu postavljene uvjete kao Božju volju …. Tko ispunjava volju Gospodara biti će obdaren Milošću preko svake mjere već na Zemlji, i ta Milost čovjeku će biti dana tako da će osjećati duboku povezanost s Božanskim Stvoriteljem i nalaziti će se u vidnom blagoslovu. Na Zemlji je u svako doba bilo ljudi koji su se nalazili u najintimnijem odnosu s Bogom, i oni su uvijek od Boga bili učinjeni prepoznatljivima putem neobičnog djelovanja tako da je Njegova Milost vidno dolazila do izražaja.

No ti ljudi najčešće su se nalazili izvan crkve, tj. izvan onoga što su si ljudi sagradili u krivoj spoznaji. Oni su u dubini srca našli put do Boga i u najdubljoj povezanosti sa Božanskim Spasiteljem svoj život skroz stavili u Božju Volju, i njima se Gospodar otkrivao i dao im krunu života već na Zemlji. U većini slučajeva to su bili ispovjeditelji čiste Riječi Božje, no prezirali su sve izvanjsko, svaku raskoš i samoljublje, tako da su usred dvoličnosti i laži pronašli pravi put do Boga i stoga su i putem izvanrednog dokaza Milosti neprestano bili snaženi ….  

(prekid)

Spread the Truth