Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0434 (Volja-vjera-znanje)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0434, 26 Svibnja 1938

VOLJA – VJERA – ZNANJE ….

U najveću dubinu Božanske Mudrosti moći će prodrti samo najsavršenije svjetlosno biće, a čovječanstvu će biti pružena izvanredna Milost kad joj je dano znanje o stvarima koje svijetu inače ostaju skrivene, a to je dozvoljeno u svrhu toga da sve dublju vjeru mogu pronaći svi oni ljudi kojima Božja Mudrost dozvoli baciti pogled u beskonačnost. Vjera u svojoj snazi može sve …. Onima koji su spremni vjerovati će se pomoći kako bi njihova slaba vjera postala čvrsta poput bedema, a samo nevjerna narav neće prihvaćati sve ono što Gospodar Bog Svojima ljubavno daje. 

Pogledajte prirodu, kako pravilno se po volji Stvoritelja sve oblikuje, i opet prolazi …. i koliki ljudi pored toga nemarno prolaze …. sva ta čudesna djela ne daju im ni da naslute Božansko djelovanje. Takvima mogu biti dani znaci puno uzvišenije vrste, oni bi sve čudesno doživljavali isto tako bez promijenjenog uvjerenja, dokle god bi za to moglo postojati ikakvo ljudsko, tj. zemaljsko objašnjenje. Jer što bi im tada prisililo njihovu vjeru bilo bi beskorisno za njihov duhovni napredak.

Stoga Gospodar za svoja otkrovenja uvijek odabire onu zemaljsku djecu koja su spremna prihvatiti …. koja žele vjerovati, čime je onda i osiguran preduvjet za istraživanje Mudrosti Božje. Dakako da ona moraju i postati gospodarima nad sumnjama, koje kao najjači neprijatelj uvijek nanovo žele uzdrmati vjeru …. no, ako je volja za vjeru jača, tada će ona i nadvladati sve protu-struje …. i tada više neće postojati granice za onoga koji istražuje dubine Božanske Mudrosti.

Jako su rijetki oni koji su svjesni toga koliko im čvrsta vjera može biti od pomoći za to da steknu nezamislivo znanje o stvarima koje su skrivene zemaljskom čovjeku koji živi bez vjere ….. i stoga će broj onih koji žive u neznanju uvijek biti daleko veći, jer do duboke vjere probije se samo mali dio čovječanstva. No vi sami to imate u ruci …. uvijek iznova, molitva je ta koja vas stepenicu po stepenicu vodi ka gore …. a gdje ne možete duboko vjerovati, a i pored toga ste dobre volje, tamo se molite iz dubine srca. Imate li još vjeru u snagu molitve, pomoći će vam se …. pomoć Gospodara i vlastita volja idu ruku pod ruku …. te morate postići to za što molite.

Ljubav Gospodara tako je velika da ona više nego rado ispunjava želje djece (ljudi) na Zemlji, ako je pokretačka snaga tih željā volja za tim da se dospije do Gospoda. I ono od znanja što vam se dostavlja, mora vam uvijek stvarati sve dublju vjeru, te tako uz Milost Gospodara postižete znanje o stvarima koje bi vam inače ostalo nedostupno, ali koje putem duboke vjere biva dostavljeno svakome tko svoje znanje želi proširiti na područje Božanske Mudrosti. I ono što vam se nudi, uvijek je samo izljev Božanske Milosti za vas koji vjerujete, da olakšate životni put i da se u svom strahopoštovanju i Ljubavi prema Gospodaru oblikujete u svjetlosna bića ….

AMEN

Spread the Truth