Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9029 (Jedino Istina vodi do cilja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9029, 11 Kolovoz 1965

JEDINO ISTINA VODI DO CILJA…

Vi možete ići dugim zemaljskim putem, a ipak ne doći do cilja, ako vas ovaj put vodi u zabludu. I zato Ja omogućavam da vam se na ovom zemaljskom putu stalno pojavljuju glasnici svjetla, koje vi doduše također možete i odbiti, ako ne želite slušati njihovo upućivanje na pravi (ispravni) put… A to će uvijek događati, budući vas Moja Ljubav ne želi pustiti da hodate u zabludi… Ali, kada bi vi samo htjeli obratiti pažnju da vi nikada ne idete vašim putima neupozoreni, da su vam s jedne strane uvijek davani prijedlozi za dobro, Ljubav-no postupanje, jer onda biste vi uvijek primali svjetlo, vi biste prepoznali kada hodate u zabludi, i onda bi minula opasnost da vi nepotrebno produžite vaš put koji vodi naviše… Onda bi vam Ja stalno mogao dostavljati snagu za uvijek novo Ljubav-no djelovanje, i uskoro bi u vama bilo tako svijetlo, i bilo bi vam jasno da bez straha možete prelaziti vaš zemaljski put, kako bi postigli ispravan cilj. Jer, jedino je zabluda prepreka za vaš siguran uspon, budući je zabluda djelovanje Mojega protivnika, koji čini sve da nastupi protiv Čiste Istine… I dok god vi stojite pod njegovom vlašću, vi ćete se također boriti protiv Istine. Ali, Ja sam vam dao razum, kojeg vi sada također trebate upotrijebiti na ispravan način, tako da trebate promišljati što bi mogao biti pravi razlog vaše nedostatnosti… koju bi vi morali prepoznati… A čim je ova misao ozbiljna u vama, vama će također doći zadovoljavajući odgovor, kojeg vi također ocjenjujete samo kao rezultat razmišljanja, ali kojeg vi nećete moći osporiti uvjerljivim protu-dokazima, tako da ste vi sada njime potpuno uvjereni. Jer, u vama je tihi opominjatelj, koji vam je pridodan, i koji… ako ste iskreni prema sebi samima… može biti prepoznat kao Moj glas… Sve će vam biti lako, samo ako prepoznate nad sobom Boga i Stvoritelja, i voljno Mu se podložite. Onda vas vodim Ja Osobno, i uistinu putem koji vam neće izgledati naporan, budući sam Ja Osobno za vas Oslonac, za Kojeg se vi trebate držati, Kojeg vi više nećete izgubiti, jer vas vodim Ja, dok ne postignete vaš cilj. Ja od vas zahtijevam samo ovu vjeru, inače biste vi hodali sami i napušteni vašim zemaljskim životom, i postali bi igračka za onoga koji vas želi odvesti u ponor. A vama mora biti pružena jedino (Čista) Istina, koja rasvjetljava kao jasno svjetlo, i koja će vas usrećiti… Jer Istina proizlazi iz Mene, i bit će jednom ponuđena svakom čovjeku, ali ona mora biti prihvaćena u slobodnoj volji, budući ona ne može biti prenesena prisilno… Ni Moj protivnik vas ne može prisiliti na to da odbijete Istinu… ostaje sasvim prepušteno vama samima, kako se vi postavljate prema Istini, a time također i prema Meni. Ali, jednom ćete vi likovati nad onim koji vas je želio odvesti u zabludu, kada ćete mu vi moći suprotstaviti Istinu. A onda ćete vi opet stajati u svjetlu, kao na početku, kada ste stajali u najjasnijoj spoznaji i bili blaženi. Zato obratite pažnju na Moje glasnike koji vam stoje na putu, i koji svima žele zapaliti još jedno malo svjetlo, i slušajte ih bez otpora, čak i ako se vi odmah ne izjasnite za sadržaj njihovog govora, ali razmislite o tome, i dopustite Mi pri tome biti vašim Bogom i Stvoriteljem… i Ja ću zaista ispravno voditi vaše misli, i također vam uvijek skrenuti pažnju na zabludu, tako da ju ne prihvatite bez provjere… Onda vi već svjedočite žudnju da budete u Istini, i to će se uzeti u obzir. Jer ovo je najveće zlo, da je zemaljski svijet izgrađen jedino na zabludi, budući on sklanja jednom od Mene otpale duhove, koje je Moj protivnik srušio u obmanuto razmišljanje… i da oni otuda neće biti oslobođeni prije nego se Čista Istina sprovela, što međutim svaki čovjek sam, svojom slobodnom voljom, mora učiniti. Zato je tek malo svjetla među ljudima. No svatko tko ima ovu ozbiljnu volju, i sebe u potpunom pouzdanju preda Meni, da ga Ja uvedem u Istinu… onda će on biti i opskrbljen prema njegovoj volji.

AMEN  

Spread the Truth