Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9025 (Svjetski rat… Prirodna katastrofa… Odluka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9025, 1 Kolovoz 1965

SVJETSKI RAT… PRIRODNA KATASTROFA… ODLUKA…

Ništa neće ostati skriveno od vas, koji ste se ponudili biti Mi u službi, jer konačni događaji će biti tako ogromni da u svezi njih ne možete biti ostavljeni u tami, a posebice ako Ja želim kroz vas govoriti svim ljudima… Stoga vi također trebate znati da će jedino biti potreban umjeren udar da pokrene katastrofu koja se na početku može sagledati sa čisto svjetovnog gledišta, ali koja je signal za naknadnu prirodnu katastrofu, iako ona zasigurno neće biti započeta od strane ljudske volje ona je unatoč tome posljedica ljudske volje utoliko što će započeti svjetski rat/sukob koji se ne može zaustaviti ničime drugime nego Mojom voljom. A pošto čovječanstvo jedino uvijek obraća pažnju na svjetovne događaje nešto se mora dogoditi što je njima neobjašnjivo… pogled svjetovnih ljudi mora biti vidljivo usmjeren spram Moje intervencije, i sve ljudske namjere moraju zauzeti drugo mjesto napomol otkrića kako se nešto zbiva u svemiru što bi naposlijetku moglo afektirati svako ljudsko biće…

Prema tome, ljudi se moraju naučiti bojati Boga a ne njihovih ljudskih neprijatelja… I premda je na svakom pojedincu da vjeruje u Boga ili ne, spomenuti kozmički događaj je unatoč tome veći i potencijalno fatalan nego svjetski rat/sukob koji će onda pasti u pozadinu. Jer onda će ljudski duhovni stav spram Stvoritelja i Priskrbitelja svih stvari odlučiti da li će i kako prirodna katastrofa ostvariti učinak… Vjerovali vi u to ili ne, ovaj vam se događaj približava sa divovskim koracima, i jedino vas kratko vrijeme od njega razdvaja. A vi koji ovo znate trebate upozoriti svakog od vaših bližnjih što ga očekuje, čak ako ne naiđete na vjerovanje, ali događaji će to potvrditi…

Jer kraj, također, se sve više približava… Ova prirodna katastrofa je samo njezin posljednji znak, ali tko će još dopustiti sebi da na njega izvrši utjecaj? Ljudi će u tome vidjeti samo prirodnu katastrofu i neće biti sposobni prepoznati ikakvu povezanost sa duhovnim stanjem čovječanstva… osim nekolicine koji su duhovno budni ali nesposobni probiti se i time uzalud upozoravaju ljude o konačnom kraju kojem se oni neizbježno približavaju. Ne dopustite da vas znakovi vremena mimoiđu neprimjećeni jer oni upozoravaju sve vas da živite u posljednjim danima (Matej 24:32, 33), i prisjetite se da imate jedino još malo vremena preostalo kad ćete morati odlučiti da li želite krenuti putem ka Meni, Koji može i spasit će vas u svakoj nevolji… ili da li želite stremiti opet ka protivniku (Sotoni) koji vas želi upropastiti za jedno beskonačno vrijeme…

Poradi vaše slobode volje ne možete biti obaviješteni od danu i času (Matej 24:36), ali vam Ja uvijek mogu sasvim jednostavno i sa sigurnošću reći da vam nije još preostalo puno vremena. Ipak svjetovni događaji će vas svih afektirati, a ovako vi obraćate malo pažnje na ono što vam govorim… I snaći će vas sa strašnom silom tako da nećete znati kako sebe zaštititi… Ali dopustite Mi da vam kažem da ću Jedino Ja Osobno biti sposoban ponuditi vam zaštitu, da vi morate naći pribježište u Meni kako bi bili vođeni kroz sve opasnosti tijela i duše. I čak ako vi ljudi ne naučite ništa drugo osim činjenice da je viši Autoritet na djelu vi ćete od toga imati koristi zazivajući ovaj viši Autoritet ili ćete biti beznadežno izgubljeni, jej Moj protivnik će samo još jednom koristiti svu njegovu moć kako bi vas ščepao. I svatko tko se više ne odluči za Mene u kratko vrijeme do kraja će onda također biti zavezan u materiju, i on će morati još jednom krenuti beskonačno dugom stazom kroz tvorevine Nove Zemlje.

AMEN

Spread the Truth