Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9024 (Jamstvo Čiste Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9024, 26 Srpanj 1965

JAMSTVO ČISTE ISTINE…

Ako vam uvijek iznova dajem jamstvo, da možete od Mene primiti samo Čistu Istinu, to vam treba biti dovoljno da ju također, sa punom sigurnošću, možete dati dalje. Jer, morate jedno imati na umu, da vam uskoro predstoji Kraj, i da Ja crpim sve mogućnosti da vama ljudima donesem svjetlo i jasnoću, tako da vi opet pronađete izlaz iz mraka kojeg je protivnik rasprostro nad vas. A doista imam na raspolaganju i sredstva da ljudima koji žude za Istinom nju također mogu dovesti i… kada Ja prepoznam dovođenje Istine kao neodgodivu potrebu… da za to također izaberem prave posude, koje Mi jamče prijem Moje Riječi odozgor u skladu sa Istinom… Povrh toga vam Ja Osobno kažem: „Sve provjeravajte, najbolje zadržite…“ (1 Solunjanima 5:21) A Duh u vama će vas moći poduprijeti  čak i tamo gdje vas napadaju sumnje u Istinu. I onda opet upitajte Mene da vam dam razjašnjenje, tako da sve shvatite na ispravan način. Ali, da ne bi u vrijeme Kraja bili zavedeni (prevareni, skrenuti s puta), Ja Sam vas želim podučiti kroz Moj Duh, i Moj neprijatelj vas više ne može obmanuti, jer prepoznajete njegove intrige (smutnje), a vaše oči su neprestano okrenute Meni. Borba između svjetla i tame traje već vječno i nastavit će još za vječna vremena, jer se svjetlo može održati jedino tamo gdje se već dogodilo Spasenje, jer je tada protivnik nadjačan. A posvuda gdje Moja Riječ zrači dolje na Zemlju, tamo je protivnik izgubio svoju moć, i upravo tamo će on bjesniti i pokušati ugasiti svjetlo. Ali, postavio Sam nositelje svjetla koji ga nadilaze u snazi, protiv kojih se on ne može boriti, jer ga oni zasljepljuju svojim svjetlom… On podnosi sve, samo ne svjetlo, jer ga ono razotkriva, jer razotkriva sve njegove mane (poroke, grijehe), i zato on bježi u mrak. A budući da je Kraj tako blizu, važno je istupiti sa Istinom, i donijeti svjetlo posvuda gdje je ono rado prihvaćeno, gdje se ljudi osjećaju od mraka potlačeni. Međutim, vi možete dobiti Istinu jedino od Mene, Koji Sam Sama Istina i pružam je svima onima koji pate pod tamom duha, koji otvore njihova srca da je prihvate, i kojima se stoga mogu obratiti, jer poznajem njihova srca, jer Ja znam da su voljni ljubiti i da traže Mene Osobno, dok traže Istinu. I oni će uvijek biti opskrbljeni od Mene, a Ja ću ih osigurati, tako da Mi mogu služiti kroz širenje Istine. Jer ona mora biti donesena svugdje, gdje samo jedan čovjek čeznutljivo odašilje svoje misli sa pitanjem, na koje jedino Ja mogu odgovoriti. Onda će on također primiti i razjašnjenje, i bit će  uvijek potpuno uvjeren da posjeduje Čistu Istinu. Zato se vi ne dajte prevariti, ako vi sami imate osjećaj da posjedujete punu Istinu, jer to je također Moj glas koji vam govori, i onda ćete biti podučeni iznutra, od duhovne iskre koja je Moj udio, koja gura prema Meni i nastoji se sjediniti sa Mnom. (26 Srpanj1965) Da bi Mi mogli služiti, morate u vama samima imati uvjerenje, da ne primate ništa drugo doli Čistu Istinu, da bi je sada također mogli predstavljati s uvjerenjem. Jer ovo je posljednja prilika koja vam je dana, da dovedete ljudima svjetlo. A da je svjetlo jasno i bistro prepoznatljivo, za ovo ću se pobrinuti Ja Osobno, i osvijetlit ću sve što ovoj Istini proturječi, što vi stoga možete obilježiti kao zabludu. Ali, neću dopustiti da vama samima priđe nikakva zabluda, jer to sprječava Moja Ljubav, koju ću Ja osigurati svakom zemaljskom djetetu koje Mi ozbiljno želi služiti. To što još niste u stanju u potpunosti prodrijeti u sve Moje poruke odozgor, ponekad omogućava da posumnjate u Istinitost ovoga, ali kada ste se vi jednom predali Meni kao vlastiti, kada jednom poznajem vašu volju koja se opire neistinitom znanju, Ja vas također mogu od toga zaštititi, jer time također svjedočite vaš stav prema onome koji je otac laži, a ova vaša volja Mi daje pravo da vas potpuno uzmem u posjed i da vas postavim kao nositelje svjetla, koji sada trebaju prenositi svjetlo na Moj nalog, tako da duhovno slijepo čovječanstvo bude izvedeno iz tame noći. I uvijek čvršće vjerujte u Moju beskonačnu Ljubav, koja uistinu neće dopustiti da se nađete u zabludi, kojoj se vi opirete. Ono što bi učinio zemaljski otac, koji vam ne bi kazivao neistinite stvari, to ću Ja još više učiniti, i stoga možete otpustiti svaku brigu. Jer opet iznova vam kažem: Ja vas trebam za ovaj rad, i što više vi sami žudite za Čistom Istinom, to bolje sluge ste za Mene, i vi zaista obavljate vašu aktivnost na najbolji način… Stoga nikada ne sumnjajte u Istinu onoga što vam je ponuđeno odozgor… A da vam je odozgor ponuđeno, to možete prepoznati u sadržaju Mojih poruka, koje vam ne naviještaju ništa osim Ljubavi, i koje ističu otkupljujuće djelo Isusa Krista… A tko je jednom s takvom podrobnošću primio razjašnjenje upravo o djelu otkupljenja, on je također tako daleko prodro u Božanske Objave, da je zaštićen od utjecaja zlih sila, jer je njegov stav prema Isusu njemu najsigurnija zaštita. Vi sebi morate uvijek iznova predočiti da je Božanski Iskupitelj Osobno već uzeo u posjed vas, koji se uvrštavate u Njegove, i da je potom potpuno nemoguće da budete otvoreni za zabludu koja potiče od Mog protivnika. A posebno je u vrijeme Kraja neophodno ovo znati, jer ćete i dalje često biti često napadani od onih koji sumnjaju u Istinitost vaših Objava, i ovima moraju biti suprotstavljeni ti argumenti… Vjerujte to, da točno poznajem volju primatelja Moje Riječi i da sam zbog toga Sebi izabrao jednoga takvoga, koji svaku zabludu odmah prepoznaje, i bori se protiv ovog mišljenja, upravo zato što se radi o vremenu Kraja, gdje još jedino svjetlo Istine može donijeti izbavljenje ljudima koji se žele dopustiti izbaviti.  I napokon će sinuti veliko svjetlo, da potvrdi sve ono što je bilo prošireno kao Istina… Ali onda ni Kraj više nije daleko, jer onda ću Ja Osobno doći u oblacima, kako Sam obećao.

AMEN

Spread the Truth