Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9020 (Kakvoj se sudbini svijet približava…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9020, 20 Srpanj 1965

KAKVOJ SE SUDBINI SVIJET PRIBLIŽAVA…

Ako bi znali sudbinu kojoj se približavate vi više ni jednu minutu duže ne bi žudjeli svijet sa svim njegovim dobrima. Jer izgubit ćete ih sve i morat ćete se zadovoljiti sa malom količinom koja vam je preostala nakon časova izuzetne nevolje i žalosti. A ipak vi ne možete biti pošteđeni budući je vrijeme kraja blizu i vi najprije morate ukloniti sve što pripada svijetu i tako također onome koji je princ ovog svijeta (Sotoni). I čim imate ispravan stav spram Mene, vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti, vaš će život također postati podnošljiv za vas… Ali tko ima ispravan stav spram Mene? Čvrstu vjeru kako ću mu pomoći u svakoj nevolji, tko Mi sebe potpuno povjerava, i tko je voljan izručiti svoj život poradi njegova bližnjega? Jer ovo će biti vaša sudbina, da vi čak dobrovoljno izaberete umrijeti kako bi spasili život vašeg bližnjega!

Pa ipak to neće biti na vašu štetu, jer premda ćete izgubiti vaš život na Zemlji vi ćete sa izvjesnošću steći vječni život, kojeg vam nitko opet ne može oduzeti… Prema tome, ne plašite se, bez obzira što će se dogoditi… I čvrsto vjerujte kako ćete nastaviti živjeti… i prema tome pobrinite se da napustite vaš zemaljski život u stanju koje će vas voditi do života u vječnosti. Jer čak će život na ovoj Zemlji dokončati uskoro nakon toga i onda će se dogoditi veliko obračunavanje… Vrata kraljevstva u onostranome će biti zatvorena i jedino će Sotonini robovi i Moji Vlastiti nastanjivati Zemlju… prijašnji će biti prognani iznova u materiju dok će živa tijela potonjih biti od strane Mene uklonjena kako bi nastanili preoblikovanu Zemlju. I budući ću Ja poslati upozorenja i opominjanja prethodno takvoj dezintegraciji Zemlje, prethodna prirodna katastrofa mora također biti sa-gledana kao jedno takvo predskazanje koje će, sa apsolutnom izvjesnošću, biti popraćeno sa krajem.

Ja dokončavam jedan zemaljski period budući ljudi više ne koriste njihov zemaljski život za sazrijevanje njihovih duša a Ja još želim spasiti što može biti spašeno… Jer Ja ljubim sve vas, Moje žive tvorevine, Ja ne želim vašu propast nego vaše oslobađanje od ograničenja onoga koji je odgovoran za vaše otpadništvo. Ali ne mogu vas protivno vašoj volji privoljeti da živite u skladu sa Mojom voljom i time da živite život koji će vam garantirati vječni život. Ja uvijek moram dati prioritet vašoj volji i kakva bude vaša volja takva će biti vaša sudbina. Međutim, pošto je ovo vrijeme nastupajućeg suda već bilo planirano od vječnosti svi vi ste bili imali dovoljno mogućnosti promijeniti se tako da ne trebate biti uračunati među žrtve ovoga suda… Ipak vama nedostaje vjere u njega, i stoga će vas kraj iznenaditi i naći vas potpuno nepripremljene. I Ja ne mogu učiniti ništa drugo nego vam unaprijed poslati oštro upozorenje, prirodnu katastrofu takvog ogromnog razmjera da će ona potaći takav užasan strah i mogla bi učiniti da prepoznate ozbiljan glas vašega Boga i Stvoritelja, ipak sve do kraja sudbina ljudskog bića je određena od strane njegove slobodne volje, jer niti Ja niti Moj protivnik nećemo koristiti prisilu. Protivnik će, međutim, imati veći uspjeh; unatoč tome on ga neće biti u stanju uživati jer Ja ću iznova oteti njegovoj kontroli ono što mu pripada kako bi to ugradio u tvrdu materiju, tako će on unatoč tome izgubiti snagu kako se nastavlja viši razvoj, što će uvijek također rezultirati u tome da bića dosegnu svjetlo, koja mu sasvim izbjegnu i povrate se u kuću njihova Oca odakle su jednom potekli.

AMEN

Spread the Truth