Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9016 (Ljudima nije moguće dati vremensku procjenu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9016, 16 Srpanj 1965

LJUDIMA NIJE MOGUĆE DATI VREMENSKU PROCJENU…

Ja ću uvijek izbjegavati dopustiti vam da se osjećate odbačeni od strane Mene, jer Mi se trebate okrenuti sa svim vašim potrebama i brigama i uvijek ćete primiti odgovor, budući Ja znam što vas muči i uvijek Sam spreman otkloniti ih od vas ako ih povjerljivo izručite Meni… Vi se ni najmanje ne trebate brinuti jer Ja ću razmišljati namjesto vas, Ja znam što vas muči i koja pitanja vam naviru u um…

Beskonačno su dugi periodi vremena prošli tijekom kojih su ljudi već nastanjivali Zemlju, jer procjena vremena koju vi izvodite iz Knjige Otaca (Biblije) je jedino opravdana ukoliko ukazuje/reflektira pojedina duhovna stanja ljudi u to vrijeme… no čovječanstvo je nastanjivalo Zemlju već jedno izuzetno dugo vrijeme… no jedino su oni događaji bili zabilježeni za njihovu orijentaciju koji su bili od značaja za razvoj čovječanstva… ali više nije moguće odrediti trajanje tih vremena, vi nikada ne bi došli do ispravnog zaključka. Međutim, ovoliko je sigurno, da premda su već mnogi zemaljski periodi prošli, ljudsko biće je i dalje ista tvorevina danas kakvo je bio onda… da je on bio sposoban koristiti njegov intelekt od početka i da su njega mučili uvijek isti problemi koji još i danas muče ljude, koji se tiču razloga i svrhe njihovog postojanja. Jer dar da kontempliraju takve stvari je bio dan od strane Mene ljudima od početka. Čak u tim danima su ljudi već otkrili znakove pret-povijesnih stvorenja iako ih nisu priznavali kao njihovu vlastitu vrstu budući su se oni značajno razlikovali, i prvi su ljudi znali da ljudi poput njih samih nisu postojali prije njih, jer oni su sebe prepoznali kao novu kreaciju, oni su znali kako je njihovo postojanje započelo čin stvaranja koji se nije bio dogodio prije…

Oni su znali da su bili sposobni govoriti jedni sa drugima i da je bilo moguće za svako stvoreno ljudsko biće komunicirati sa njegovim bližnjim ljudskim bićima. Pored toga, pret-povijesna bića njima nisu bila poznata, niti su oni znali sve pret-povijesne kreacije kroz koje su oni sami bili morali proći prije nego im je bilo dozvoljeno sebe utjeloviti kao ljudska bića. Ipak ni u jednom vremenu nisu pred-Adamiti živjeli zajedno sa ljudima na Zemlji, budući su oni izumrli prije nego su se ljudi pojavili na Zemlji. Suživot se nikada ne bi mogao dogoditi budući to nije korespondiralo sa Mojim planom od vječnosti, koji nije mogao stvoriti nešto nesavršeno u vrijeme kada su savršena ljudska bića trebala sebe dokazati kao vrhunsku divotu stvaranja. Jer ljudsko biće je bilo nesvjesno svih pret-povijesnih kreacija, ono nije znalo za dug proces kroz djela stvaranja na Zemlji, i tako kao nova kreacija ono je bilo trebalo biti savršeno i sposobno primiti dušu, budući je ljudsko biće započelo potpuno novu stazu na Zemlji sa ciljem konačnog sjedinjenja sa Mnom. Činjenica da je ljudsko biće, zahvaljujući njegovoj vlastitoj pogrešci, podbacilo ostvariti ovu konačnu uniju se ne odnosi na proces kroz prethodne stadije, jer svaka duša kojoj je dozvoljeno utjeloviti sebe kao ljudsko biće jednog dana je također dosegnula stupanj zrelosti koji dozvoljava jedno takvo utjelovljenje.

Ali za ljude je nemoguće ustanoviti točno trajanje postojanja čovječanstva na Zemlji, niti će oni primiti razjašnjenje u tom pogledu budući je irelevantno koliko su dugo već ljudi živjeli na Zemlji, i putem istog dokaza ne može biti ustanovljeno kada su ti pret-povijesni ljudi živjeli. Međutim, sigurno je da su oni prethodili ljudskom biću, da su davno prije prebivali svugdje kao kreacija koja je isto tako posluživala sazrijevanju nebrojenih sićušnih čestica duše, i tako su oni također doprinjeli spram višeg razvoja ovih sićušnih čestica kojima je naknadno bilo dozvoljeno utjeloviti sebe opet u ljudskom biću. Vi ljudi više ne možete dati vremensku procjenu, niti će to za vas biti moguće, vi možete procjeniti jedan približan period ali nikada nećete znati da li je on točan, jer životni vijek svakog ljudskog bića je ograničen. Moje stvaranje je, međutim, postojalo vječnostima, što će doista ostati za vas vječnosti sve dok ne dosegnete svjetlo jednog dana… Onda ćete znati kako je čak i koncept vječnosti za mene samo prolazni trenutak.

AMEN

Spread the Truth