Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9005 (Što bi se dogodilo da Adam nije pogriješio?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9005, 30 Lipanj 1965

ŠTO BI SE BILO DOGODILO DA ADAM NIJE POGRIJEŠIO?…

Svako duhovno pitanje koje Me pitate će od strane Mene biti odgovoreno (Matej 7:7, 8). Ali najprije svi vi trebate znati kako nije bila volja da trebate doživjeti tako izuzetno težak zemaljski život. Vrijeme koje provedete sa ograničenom voljom… pod zakonom prisile (u tvorevinama mineralnog, biljnog i životinjskog kraljevstva)… bi Mene doista bilo zadovoljilo, jer ovo je vrijeme bilo toliko užasno dugo da je trebalo biti dovoljno za vas da se sa Mnom opet sjedinite… ali bio Sam morao zahtjevati posljednji test volje od vas kao samo-svjesnih bića… kao ljudskih bića. Vi ste jedino trebali sebe Meni dobrovoljno predati, i na taj način bi bili otkazali ogroman grijeh prošlog otpadništva od Mene… Vi ste trebali dokazati vašu ljubav za Mene, budući ste se prethodno bili usprotivili Mojoj iluminaciji ljubavi…

Iz ovog razloga prva su ljudska bića bila prikladno stvorena, oni su Mi bili privrženi u ljubavi, jer Ja Sam ih bio opskrbio sa svime, dao Sam im Zemlju kao njihovo vlasništvo, sve Sam im podredio, oni su Me prepoznali kao njihovog Boga i Stvoritelja… bili su okruženi sa veličanstvenim djelima Moje stvaralačke moći… mogli su u njima uživati… sve je bilo jedino učinjeno tako da su oni mogli pjevati njihove hvale i Meni zahvaljivati… tako da su Mi mogli ponuditi goruću ljubav, i oni sami isto tako nisu gajili zle misli… Ipak Ja Sam također bio morao obdariti prve ljude sa slobodnom voljom, budući su oni bili potekli iz Mene kao prvobitni duhovi, koji su nezamislivi bez slobodne volje. A pošto su se oni bili jednom okrenuli od Mene i dobrovoljno slijedili Mojega neprijatelja u bezdan, on je bio imao isto pravo vršiti utjecaj na prve ljude, budući su oni trebali koristiti njihovu volju da bi opet donijeli odluku da li će slijediti Mene ili njega… I oni su podbacili na ovom testu volje, kojeg su mogli proći sa lakoćom, i na taj način su ponovno probudili sve zle instinkte koje su već bili prevladali prije njihovog utjelovljenja kao ljudska bića… Nakon toga, prvi su roditelji prenijeli njihove karakteristike na sljedeće naraštaje i postalo je još teže za njih osloboditi sebe od ropstva neprijatelju (Sotoni).

Kakogod, da su prvi ljudi bili prošli njihov test volje, što ne bi bilo toliko teško, Ja bi bio zadovoljan sa beskonačno dugom stazom kojom su oni bili putovali prije toga… Ljudska bića koja su slijedila bi jednako bila dobrovoljno predala njihovu ljubav Meni, i onda bi oni živjeli na Zemlji jednostavno da uživaju u njezinim tvorevinama… Oni bi jedino vršili dobar utjecaj na sve tvorevine tako da bi one, također, mogle sebe utjeloviti kao ljudska bića. Zemaljski život bi onda bio pripremni stadij vječnog života, protivnikova sila bi bila slomljena, budući bi prva ljudska bića bila sebe predala potpuno svjesno i na taj način bi bi bili isključili neprijatelja potpuno, koji onda više ne bi mogao koristiti njegovu silu i uskoro bi bio sebe također predao Mojoj ljubavi… Stoga, od prvih se ljudi jedino zahtjevalo opet dobrovoljno prihvatiti Moju iluminaciju i prvobitni grijeh bi bio ukinut, jer jedino je ljubav bila sposobna okajati ovaj grijeh… Ali onda je grijeh bio ponovljen… i što je prethodno bilo važilo jedino za ograničeni/zatvoreni duhovni svijet u stvaranju je sada spopalo svo čovječanstvo…

Što su prvi ljudi mogli ostvariti sa lakoćom da su njihovu volju bili usmjerili ispravno je sada postalo beskonačno teško budući su sve sotonske karakteristike postale ukopane u ljudima i da bi se borilo bila je potrebna ogromna snaga, koja više nije mogla biti prikupljena od strane ljudske volje. Otud je djelo Spasenja od strane Isusa Krista, svjetlosnog duha, postalo nužno, Koji je voluntirao kada je shvatio da su prvi ljudi podbacili, Koji se ponudio, dobrovoljno… zbog ljubavi… patiti i umrijeti na križu kako bi okajao ovaj sada dva puta počinjeni grijeh. Ja Sam zasigurno znao od početka da će se ovaj drugi pad u grijeh dogoditi ali Ja nisam želio da ljudi krenu takvom bolnom stazom no ipak Nisam isto tako mogao zarobiti ljudsku volju. I pošto Ja znam kako ću ponovno zadobiti sva bića jednog dana… budući je tisuću godina za Mene kao jedan dan… jer se to tiče vječnog života u blaženstvu… što ćete vi takođe shvatiti jednog dana… vi ne trebate dvojbiti kako ćete jednog dana biti slobodni od ovih agonija, ali onda ćete vi, u krajnjem savršenstvu, također uživati slave koje će nadoknaditi za sve prošle patnje a koje ne mogu biti poređene sa zemaljskim konceptima.

Vi uvijek trebate znati kako Ja nisam odredio neizrecivu patnju koju su ljudi time za sebe prouzročili od pada u grijeh od strane prvih ljudskih bića, da Sam Ja doista dao prvom ljudskom paru (prvim ljudskim bićima) svaku mogućnost da njihovu slobodnu odluku volje naprave laganom… da Sam im jedino dao laganu zapovijed koju su mogli ispuniti… da je njihova ljubav bila bila dovoljno snažna da bi odlučila da sebe predaju Meni… ali da bi ova srdačna ljubav onda također bila zahvatila sve sljedeće ljude tako da bi oni, također, bili sposobni oduprijeti se svakom iskušenju Mojega neprijatelja. Ali drugi se pad dogodio i opteretio je sve ljude koji su slijedili opet sve dok Božanski Iskupitelj Isus Krist nije sišao na Zemlju kako bi se otvoreno borio protiv Mojega neprijatelja. Jer on je zloupotrijebio njegovu silu tako što je nagnao ljude u sve veću bezobzirnost, postojano slabeći njihovu volju, tako da oni više nisu bili sposobni osloboditi sebe bez djela Spasenja već su sišli sve dublje u tamu. I Ja Sam Osobno postavio limit ovoj aktivnosti… Ja Sam poslao Svoga Sina na Zemlju da spasi ljude koji su željeli biti spašeni.

Jer, opet, slobodna volja mora biti voljna prihvatiti blagoslove djela Spasenja, budući čak ova izbaviteljska misija ne može biti učinjena u suprotnosti sa ljudskom voljom… Na početku, prolaženje kroz zemaljske tvorevine (mineralnog, biljnog i životinjskog carstva) je trebalo biti dovoljno kao jedini test volje za ljudsko biće, budući je agonija u stanju prisile već bila dovoljno sazrela svaku dušu da je ona mogla sa lakoćom oduprijeti se kušnjama, ali pad prvih ljudi je dao protivniku (Sotoni = hebrejski:  שׂטן satan saw-tawn’ = protivnik, onaj koji se odupire) obnovljenu moć nad svim dušama koju je on iskoristio na zastrašujući način. Bilo je to baš zbog ovog razloga zašto je jedan prvobitni duh bio odabran kao prvo ljudsko biće, koji je posjedovao sve potrebne kvalitete da bi se oduprijeo neprijatelju, ali njegova odluka nije mogla biti prisiljena. Njegove misli i akcije su morale ostati potpuno neovisne, ali onda se Moj neprijatelj pobrinuo skrenuti ovu volju spram sebe što je time rezultiralo u novom padu, čime je grijeh otpadništva duhova od Mene bio ponovljen. Ipak ovo pravo nije moglo biti zanijekano Mojemu neprijatelju, budući se prošli pad dogodio u slobodnoj volji i oni su ga slijedili u bezdan…

Tako vi ne možete reći da Sam Ja želio ponovljeni pad kako bi vas iznova postavio u stanje ogromne patnje, međutim, Ja ga nisam mogao spriječiti, budući se on također dogodio u slobodnoj volji i jednog dana će ova slobodna volja zasigurno opet odabrati Mene. Vi ćete se zasigurno eventualno izbaviti iz ovog bijednog stanja, budući vas je Moja Ljubav Osobno iskupila kada je Sebe utjelovila u čovjeku Isusu kako bi se borila protiv vašeg neprijatelja i da bi uzela sve duše koje su se željele vratiti k Meni u kuću njihova Oca, u njihov istinski dom, kojeg su jednom dobrovoljno napustili. Jer Moja ljubav vama pripada kao i prije i sva patnja će morati dokončati čim vi želite biti slobodni od onoga (Sotone) koji vas drži u ropstvu, čim vi čeznete opet za Mnom i tako Mi date pravo da vas zaposjednem još jednom kako vas više nikada opet ne bi pustio.

AMEN

Spread the Truth