Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

9001 (Beskrajna Ljubav je ostvarila Čin Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9001, 24 Lipanj 1965

BESKRAJNA LJUBAV JE OSTVARILA ČIN SPASENJA…

Uvijek pamtite kako je zemaljski život konačni stadij vašeg savršenstva kojeg možete uspješno zaključiti time samo što ćete sebe izručiti Onome Koji je umro za vas na Križu. Njegov čin Spasenja vas je oslobodio od krivnje pod uvjetom da ga dobrovoljno prihvatite. To je prema tome od izuzetnog značenja za vas da ćete Ga pronaći tijekom vašeg života na Zemlji, kako će On iznova otvoriti kapije za vaš povratak u kuću vašega Oca. To je zašto se Isus Krist i Njegov čin Spasenja ne mogu spomenuti dovoljno često, i ako imate i najmanji osjećaj odgovornosti vi Ga nećete nepromišljeno mimoići. Vi ćete znati da On može osloboditi svakoga od vas od kontrole protivnika, i vi ćete doista učiniti što je potrebno kako bi apelirali za Njegovo opraštanje, vi ćete prionuti uz Njega (u smislu: djelovati sukladno Njegovoj volji) i osigurati Njegovu Ljubav, Koja je uzela vašu krivnju grijeha na Sebe i sada ulaže neprestani napor da vas privuče bliže k Sebi… Ova Ljubav vas ne želi odbaciti i čini štogod je potrebno tako da ćete se predati. Činjenica da je najviše svjetlosno biće Sebe ponudilo da trpi i umre kao ljudsko biće namjesto vas kako bi iskupilo vašu ogromnu krivnju grijeha je bio najveći čin milosrđa, jer ‘ljudsko biće Isus’, Koji nije bio drugačije oblikovan nego vi sami, je trebao otrpjeti ovu patnju i smrt… Ipak On je bio prožet od strane Ljubavi… temeljne Božje supstance (1 Ivanova 4:8, 16)… Koja Mu je dala snagu da ustraje do kraja. Time je Ljubav ostvarila čin, i ova Ljubav je bila Bog Osobno… Posljedično, Bog Osobno je iskupio vašu krivnju grijeha; Njegova Ljubav je bila tako velika da vas Ona nije željela ostaviti protivniku, Ona se sažalila na vas i platila otkupnu cijenu za vaše duše Njegovu protivniku. I vi trebate iskoristiti ovu nevjerojatnu milost, jer potrebna je samo vaša slobodna volja da ju prihvatite. Vaš život na Zemlji vam je bio dan tako da ćete obratiti pažnju na Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja, u Kojem je Bog Sebe utjelovio… tako da ćete Mu sebe izručiti vašom vlastitom slobodnom voljom, tako da ćete pronaći bogatstvo milosti koje je On stekao za vas na Križu. Jer Bog je jedino mogao pustiti da milosrđe prevlada, inače vi nikada ne bi postali slobodni od krivnje, ali On od vas zahtjeva da ju prihvatite i iskoristite ju dobrovoljno.

Jer beskrajna Ljubav Isusa čovjeka je balansirala grijeh kojeg ste počinili, Ona ga je okajala i zadovoljila Božju pravdu, i sada se Ona također okreće prema vama i nudi vam Sebe… tako da ćete vi reagirati na Nju i iznova osigurati Bogu priliku da vas osvijetli kako je to učinio na početku… Oni od vas koji ne vjerujete u Isusa Krista kao Iskupitelja svijeta nemate ideju kakav dar milosti propuštate, vi nemate ideju tko je u kontroli nad vama i da vi sebe možete osloboditi ove sile… Međutim, vi niste prisiljeni priznati Isusa Krista, baš kao što ne možete biti prisiljeni od strane vašeg protivnika (Sotone) ako želite sebe osloboditi od njega… To zavisi potpuno o vašoj volji da se okrenete ka Njemu, ali u tom slučaju On će biti sposoban promijeniti vaše stanje u nezamislivu sreću. Onda ćete vi ispuniti vašu svrhu zemaljskog života koja se jedino sastoji od vašeg postizavanja savršenstva (Matej 5:48), kojeg vam jedino On može podariti… I sa ciljem da bi svi vi mogli biti obaviješteni od Isusu Kristu i Njegovoj značajnoj misiji Ja ću također saopćiti ovo znanje onima koji su i dalje potpuno slijepi u duhu, koji jedino trebaju primiti važnu informaciju tako da oni, također, mogu prihvatiti Isusa Krista. Onda ću Ja dopustiti da se čuda dogode, budući ljudi u njihovoj dječjoj vjeri trebaju takva čuda iscjeljenja koja svjedoče o sili Isusova imena… dok bi ljudi u zemljama gdje ovo znanje već postoji ali koji unatoč tome odbacuju Isusa Krista bili prisiljeni vjerovati, ali ovo ne može biti procijenjeno kao istinska vjera… I ovo objašnjava čudesna iscjeljenja, gdje su glasnici također probuđeni kako bi donijeli Evanđelje na mjesta gdje ljudima i dalje nedostaje sveg duhovnog znanja ali koji isto tako neće zastraniti. Prema tome oni će biti adresirani od strane glasnika koji, u vrlodubokoj vjeri, uspostavljaju kontakt sa Njime i time su sposobni dostaviti znanje u svezi Isusa Krista tim ljudima, i Koje On prema tome opskrbljuje sa velikom snagom da rade u Njegovo ime. Jer znanje treba biti nošeno na sva mjesta (Marko 16:15) tako da svatko tko se okoristi ovom ogromnom milošću i pronađe Isusa Krista, Koji ga jedini može spasiti od vrloduboke duhovne nedaće, može i dalje postati blaženim.

AMEN

Spread the Truth