Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8993 (Molitva za Božanski blagoslov…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8993, 11 Lipnja 1965

MOLITVA ZA BOŽANSKI BLAGOSLOV…

Šta god da poduzimate, uvijek se morate moliti za Moj blagoslov, jer tek onda vam sve može donijeti uspjeh koji očekujete. A kako vi radite s Mojim blagoslovom pogotovo onda kad poduzimate duhovni posao, to će vam i podariti snagu, jer gdje se Mene Osobno zamoli za pomoć, tamo posao ne može biti učinjen uzaludno. A Moj blagoslov počivati će na svakom duhovnom radu, jer on je ono najvažnije što trebate činiti radi spasenja vaših bližnjih.

Pa pošto time ispunjavate Moju volju da se prihvaćate duhovne nevolje bližnjega, Moj blagoslov biti će vam uvijek zajamčen, ali ga vi trebate svjesno izmoliti, budući da vas Ja onda mogu bezgranično obdariti. Vi Mi time dokazujete da se potpuno postavljate pod Moju volju, da ste uvijek spremni služiti samo Meni, da ne želite činiti ništa što ne odgovara Mojoj volji, i da Me ljubite onako kako želim biti ljubljen ….

Vašu molitvu za Moj blagoslov Ja odmah uslišavam, jer to je jedna duhovna molba, koju i treba duhovno vrjednovati kad molite za zemaljske stvari koje ću vam Ja zacijelo ispuniti, pošto vi onda molite samo za ono što vam nije na štetu duše. Stoga neprestano molite za Moj blagoslov, što god željeli poduzeti. Molite za to da vam blagoslovim svaki razgovor, svaki postupak i svaku misao …. molite za Moj blagoslov pri svakom naumu koji smjerate, i na taj način Me nikada ne ispuštajte iz vaših misli, jer iskusiti ćete i sami kako je bitno da se u svemu podređujete Meni, da putem te molitve žudite Moje prisustvo i da vam je ono i izvjesno …. 

Ja uvijek želim samo to da neprestano mislite na Mene, jer jedino onda vam Ja mogu očigledno pomoći, a Ja ću to i činiti, tako što ću vam davati jasne znake Moga prisustva i time će vaša vjera biti sve više osnažena. Naime, ona će još biti izložena mnogim napadima od strane Moga protivnika, i samo ako ste snažni u vjeri tim napadama ćete se moći oduprijeti. Pa ako vi u svakoj duhovnoj i tjelesnoj nevolji Mene molite da blagoslovim ono što činite, moći ćete se suočiti sa svakom nevoljom, jer onda sam uvijek Ja Taj Kome ste se povjerili i Koji onda za vas djeluje, vi znači samo izvodite ono što je Moja volja ….

Morate uvijek biti spojeni sa Mnom, svaka vam misao uvijek prvo mora biti usmjerena k Meni, a tada će i svo vaše delanje stajati pod Mojim blagoslovom, i tako ćete sazrijevati u Ljubavi a isto tako i u spoznaji, jer tada Moja Ljubav-na snaga neprestano utječe u vas, i jedna tiha radost biti će vaša sudbina …. Ne ispuštajte Me više iz vaših misli ….

Moja je neprestana briga za vas to da želim biti sadržaj vaših misli, da bih uvijek mogao ići uz vas, što je međutim uvjetovano vašom voljom da sebi izmolite i prihvatite Moje vodstvo. A onda možete bezbrižno ići vašim putem zemaljskog života, jer Ja Sâm žudim za vama i od vas ne očekujem ništa radije od toga da vi sami isto tako u sebi imate tu žudnju, da isto tako bude i vaša najdublja želja to da se nikada više ne odvojite te da ostanete sjedinjeni sa Mnom za svu vječnost …. 

AMEN

Spread the Truth