Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8982 (Opseg prirodne katastrofe prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8982, 25 Svibanj 1965

OPSEG PRIRODNE KATASTROFE PRIJE KRAJA…

Svi vi sebe trebate pripremiti za kraj, tako da ćete bar biti sposobni ući u kraljevstvo onostranog sa sitnim bljeskom realizacije. Jedino će kratko vrijeme proći ali ovo je sasvim dovoljno ako imate dobru volju da bi postigli vašu transformaciju u Ljubav. Imat ćete obilje mogućnosti za ovo čim se dogodila Moja intervencija… čim ste pogođeni sa prirodnom katastrofom koja sve prethodne događaje čini patuljastima. Ne možete ni na koji način zamisliti što će se dogoditi a ipak, trebate vjerovati kako će Moj glas zazvučati najsilnije sa kojim ću (pro)govoriti vama ljudima još jednom prije nego pristigne konačni kraj. To će za sve vas značiti užasno iskustvo… jedino Moji Vlastiti neće biti afektirani toliko budući je njihova vjera toliko snažna do oni sebe potpuno povjeravaju Meni i prema tome će također primiti pomoć koju očekuju. I onda će svaka osoba imati mogućnost prakticirati nesebičnu Ljubav kako bi i dalje postigao potpunu zrelost, jer tamo će biti jako puno nevolje i svatko će biti sposoban pomoći, ako samo sa utješnim riječima ohrabrenja koje upućuju na Boga Ljubavi Koji jedino zahtjeva povjerljivu molitvu Njemu kako bi im bio u stanju vidljivo demonstrirati Njegovu pomoć. Jer štogod vi još možete dati čovjeku u duhovnom smislu će pomoći njegovoj duši i spasiti ga od užasne sudbine obnovljenog prognanstva. Ali vi ćete biti također sposobni pomoći im na zemaljski način, jer odlučnost da pomognete će vas također postaviti u stanje da ste sposobni pomoći, jer gdje je ljudska volja nesposobna pomoći Ja i dalje imam bezbrojne pomagače na Mojem raspolaganju koji će vas paziti na znamenit način. Ja jedino potrebujem čvrstu vjeru od vas, i vi ćete ovu imati kada realizirate da se sve što sam predskazao događa i kada stoga sebe izručite u tijelu i duši i jedino želite raditi za Mene i Moje kraljevstvo.  

I ovo vrijeme od strane vas treba biti dobro iskorišteno, vi trebate neprestano prakticirati Ljubav koja će vam opet i iznova dati snagu, vi trebate jedino uvijek misliti o vašim dušama, budući vi ne znate kako dugo će vam još biti dopušteno živjeti na Zemlji, budući vrijeme koje vam je ostavljeno može još jedino biti ograničeno, posebice ako ne možete postići snagu vjere koja vam omogućava izdržati do kraja. U tom slučaju Moje milosrđe će biti veće ako vas pozovem sa ovog svijeta prije vremena… ako vi i još možete ući u kraljevstvo onostranog gdje će za vas i dalje biti moguće napredovati ali gdje vi nećete biti u opasnosti opet na kraju pasti u bezdan… jer Ja se borim za svaku dušu i poznajem njezinu volju, i time Ja također znam gdje je i dalje mogućnost spasenja, a Ja ću to zasigurno iskoristiti… jedino jednu stvar ne mogu napraviti, ne mogu vas prisilno osloboditi iz ruku Mojega protivnika (Sotone)… Jer on ima isto pravo nad vama budući ste ga jednom slijedili vašom slobodnom voljom. I stoga Ja jedino uvijek mogu pomoći onima od vas koji želite sebe osloboditi od njegove kontrole. I Ja ću to doista činiti svim sredstvima, jer samo već činjenica da ste bili obaviješteni o približavajućoj ogromnoj nevolji… da možete povećati vašu snagu kroz molitvu ako vjerujete u to… je vrlo značajna pomoć. Jer svi vi ste sposobni ujediniti sebe sa Mnom u molitvi, apelirati vašem Ocu da vam podari milosrđe da ne postanete toliko strašno pogođeni od strane prirodnog događaja, što je u svako vrijeme u Mojoj moći. I svaka takva molitva poslana Meni u duhu i istini će od strane Mene biti uslišena, to je zašto svi ljudi neće biti jednako afektirani, i Moja volja će sebe vidljivo izraziti i također osnažiti vjeru onih koji su i  dalje dvojbeni… Ipak čak oni koji ne vjeruju će se početi razmišljati, njihova mržnja spram vjernika će se povećati i naknadno degenerirati u neprijateljstvo, koje će Moji Vlastiti također morati otrpjeti. Unatoč tome, oni imaju Moju garantiranu zaštitu, jer sve dok rade za Mene i Moje kraljevstvo Ja ću također znati kako voditi njihove korake tako da oni neće ostati neuspješni, i duše koje su primile od njih pomoć u njihovoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji će im biti jako zahvalne.

AMEN

Spread the Truth