Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8980 (Teška patnja može rezultirati u sinovstvu Božjem…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8980, 23 Svibanj 1965

TEŠKA TUGA/PATNJA MOŽE REZULTIRATI U SINOVSTVU BOŽJEM…

Već nekoliko puta vam je bilo rečeno da sinovstvo Božje možete postići jedino ako Mi se prepustite/predate sa ljubavlju i također ponizno nosite/podnašate tugu/patnju koju morate iskusiti sa ciljem da bi dušu očistili od svih nečistoća, tako da, na ulasku u onstrano kraljevstvo, vi možete u potpunosti biti prožeti sa Mojim svjetlom ljubavi, jer svaka bolest, svaka patnja koju ljudska duša još mora izdržati na Zemlji otapa slojeve, i onda puno svjetlosno zračenje Moje ljubavi može dodirnuti dušu, pošto je ona odustala od svakog otpora.

Prema tome, ne budite obeshrabreni sa teškim zemaljskim životom već vjerujte da će on za vas biti blagoslov koji potpuno nadoknađuje svu patnju, i budite strpljivi, jer nagrada će biti veća od najveće i vrijeme patnje ljudskog bića na Zemlji je kratko u usporedbi sa veličanstvenom sudbinom koja dušu očekuje kroz svu vječnost. To je razlog zašto vi trebate rado prihvatiti život patnje; vi trebate znati da vam je takav zemaljski život nametnut od strane Moje neizmjerne ljubavi tako da bi vi što brže bili u stanju ostvariti cilj kojeg sam postavio od vječnosti. Jer ono što slijedi vaš zemaljski život vam se ne može objasniti, to je najveličanstvenija sudbina koja je jedino određena za Moju ‘djecu’, koja će biti odjenuta/opremljena u sva Očeva prava, koja će biti u stanju raditi sa Njime… bez razlike, pošto su ostvarili najviši cilj.

Ipak čak i za samu ovu djecu sam Ja nedokučiv, tj., ona neprestano teže ka Meni… ona čeznu za Mnom i njihova čežnja će uvijek biti ispunjena… I suština njihovog blaženstva počiva u činjenici da oni nikad neće prestati žudjeti za Mnom, da oni tako nikad ne mogu biti u potpunosti zadovoljeni/ispunjeni pošto Ja Jesam i ostajem vječno nedokučiv. Iz tog razloga vi trebate uzeti na vas najteže uvjete u zemaljskom životu, vi ćete opet i iznova biti kušani, i vi trebate ostati čvrsti/nepokolebljivi čak i u najtežoj patnji i uvijek znati da jedino vaša velika ljubav za Mene i vaše bližnje može olakšati/ublažiti vašu patnju, ali da vi niste sposobni za takvu ljubav koja bi u potpunosti mogla eliminirati patnju… i stoga trebate biti zahvalni da vam je dozvoljeno nositi tugu/patnju pošto ona jedino služi da vas usavrši. Ja vam nisam bez razloga rekao ‘Uzmite vaš križ i slijedite Me…’ Jer Ja sam znao da će jedino put krajnjih patnji rezultirati u vašem sinovstvu Božjem, pošto ste kao ljudsko biće nesposobni voljeti takvom ljubavlju koja vodi u sinovstvo Božje, i također zato što je zemaljski život prekratak osim ako prihvatite patnju u isto vrijeme.

Prema tome, ne pitajte zašto Ja puštam ljudsko biće da pati… Radije, mislite o dobrobiti patnje, imajte na umu da ona razlaže/otapa sve naslage koje dušu sprečavaju da primi potpunu iluminaciju ljubavi… i da je to uvijek samo privremeno stanje koje je onda zamijenjeno sa vječnom srećom, za koju bi vi prihvatili čak još više patnje samo ako bi vaša fizička snaga to dozvolila. Stoga bi vi koji trebate puno patiti trebali zapamtiti da je žudnja za ‘djecom’ ono što Me motivira da vas postavim u ovo stanje… i da ćete Mi vi osobno biti zahvalni jednog dana za sve nedaće/bijede koje ste morali izdržati u zemaljskom životu.

Ipak to uvijek predpostavlja čvrstu vjeru u Mene, vjeru u život nakon smrti i vjeru u Moju beskrajnu ljubav, onda vi na svaki događaj gledate kao na povratak jednom palog duha Meni… čemu je cilj sinovstvo Božje, kojeg Ja ne mogu ostvariti na ni jedan drugi način već posredstvom zemaljskog puta. I ako imate ovu vjeru onda ćete vi također strpljivo izdržati svaku patnju, vi ćete uvijek vidjeti jedino jednu svrhu u njoj i prihvatit ćete sve što vi, kao ljudska bića, ionako ne možete promijeniti, već ćete ju ponizno (pod)nositi kao nametnutu od strane Moje mudrosti i ljubavi sa ciljem da vas dovede do najvišeg cilja.

Ali jedino nekolicina će ostvariti ovaj cilj, ipak oni i pored toga mogu biti sretni (samo) ako ne uđu u kraljevstvo onostranog (ili ‘čak oni ljudi mogu biti sretni koji ne uđu u kraljevstvo onostranog ’) u potpunosti bez svjetla, jer oni će i dalje biti u stanju povisiti njihov stupanj svjetla tamo. Oni će također biti u mogućnosti uvijek se popeti naviše i doživjeti beskrajno blaženstvo ali oni neće više biti u stanju ostvariti ‘sinovstvo Božje’ za što je potrebit zemaljski život (= nužno živjeti na Zemlji kao čovjek)… Međutim, oni će biti u mogućnosti ponoviti ovaj život sa ciljem ispunjenja misije, i čak onda neće biti pošteđeni svakojakih patnji sa ciljem da postignu krajnju zrelost/savršenstvo… sa ciljem da uđu u duhovno carstvo kao Očevo istinsko dijete, sa ciljem da bi onda bili u mogućnosti vječno stvarati i djelovati pored Njega, u skladu sa Njegovom voljom a ipak u potpunoj slobodi, kako je bila Njegova namjera od početka.

AMEN

Spread the Truth