Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8936 (U stanju prisile napredak je osiguran… Ali kao ljudsko biće?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8936, 16 Veljače 1965

U STANJU PRISILE NAPREDAK JE OSIGURAN… ALI KAO LJUDSKO BIĆE?…

U svim Mojim tvorevinama, koje god one mogle biti, odvija se razvojni napredak, čak ako ste vi ljudi to nesposobni opažati… Ipak vi bi trebali vjerovati Mojoj Riječi da ništa neće nanovo propasti u stanje koje je već bilo nadvladano… Ovo se jedino može dogoditi u stadiju ljudskog bića budući je ljudsko biće u slobodi putovati stazom uspona ili odskliznuti nazad u bezdan. I ako vi uzmete u obzir da vam je uzelo vječnost prije nego vam je bilo dozvoljeno utjeloviti sebe kao ljudsko biće, ako uzmete beskrajno dugačku stazu uspona koja vas je jednog dana trebala sasvim sigurno voditi do ovog utjelovljenja, vi bi se također osjećali odgovornima tijekom ovog vremena na Zemlji, koje je uistinu kratko vrijeme poredbeno sa dužinom vremena prethodnih utjelovljenja kroz najraznolikije tvorevine.

A ipak, baš ovo vrijeme kao ljudsko biće je odlučujuće za vašu kasniju sudbinu. Jer prethodno ovome vi ste putovali stazom preko Zemlje u stanju prisile, vi niste mogli učiniti ništa drugo nego udovoljavati Mojoj volji i morali ste napredovati bez pogreške. Ali sada je vaš način života stvar vaše vlastite slobodne volje… Što ste morali činiti tijekom vaših pripremnih stadija… služiti… je sada na vama, vi više niste prisiljeni nego bi vas Ljubav trebala na to motivirati, međutim, vi morate sami potpaliti ovu Ljubav, onda će vaše služenje biti lagano i vaš kurs života će voditi do daljnjeg napretka… Otud je najvažnije u zemaljskom životu da ste obaviješteni o značenju života Ljubavi, da vi znate njegov učinak i opasnost nedostatka Ljubavi, što bi moglo rezultirati u vašem nazadovanju i bilo bi užasno za vas. U prošlosti Sam vas Ja Osobno povukao nagore budući ste vi bili ganjani od strane Moje Ljubavi koja je opet i iznova stvorila mogućnosti tako da bi vi jednog dana mogli sebe utjeloviti kao ljudsko biće. Ali sada Ja moram povući Moju volju od vas, Ja moram to prepustiti vama da težite za daljnjim napretkom… Premda Sam vam dao predivan dar milosti za vaš zemaljski život kao ljudsko biće… postavljajući u vas sićušnu iskru Mojeg Božanskog Duha, dio Mene Osobno… vi ju trebate zapaliti sami, što je vaš zadatak u životu… Ja Sam vam morao dati ovu iskru Ljubavi ili bi vi bili iznova kompletno pali žrtvom Mojem protivniku koji sada još jednom ima pravo boriti se za vašu dušu, što za njega nije bilo moguće ranije. I time u jednu ruku vi doista trebate očekivati njegove nasrtaje ali unatoč tome imate protumjeru… Moju Božansku iskru Ljubavi… sa kojom ga možete držati na udaljenosti, protiv koje je on bespomoćan… uvijek pod uvjetom da vi sami njegujete ovu iskru unutar vas, da u potpunosti iskoristite Moj dar milosti, jer onda ćete pouzdano postići cilj koji vam je bio dan za vaš zemaljski život.

Međutim, ako zanemarite ovu iskru Ljubavi onda ćete biti predmetom njegove kontrole, on će vas uvijek povući dolje sve više i biti sposoban iznova dominirati nad vama pošto ćete mu vi sami podariti ovu moć. U tom slučaju, međutim, cijeli vaš prethodni zemaljski napredak bi bio uzaludan i Ja bi bio nesposoban spasiti vas od drugog pada u bezdan…

Iz ovog razloga je strahovito važno da svi ljudi (do)znaju u svezi Evanđelja Ljubavi (Vidi Knjižice br. 7, 12 i 21), da svi vi znate koje posljedice život Ljubavi povlači sa sobom i također da znate da ste sami odgovorni za vaš zemaljski život. Jer Ja mogu učiniti sve, Ja vam mogu priskrbiti sve mogućnosti, Ja mogu usmjeriti vašu sudbinu tako da ćete biti sposobni pronaći Me, ali Ja ne mogu prisiliti vašu slobodnu volju. Vi morate donijeti konačnu odluku sami, i svi blagoslovi su na vašem raspolaganju za iskoristiti… Unatoč tome na vama je da li i kada ćete doseći vrhunac odakle više nećete biti sposobni pasti u bezdan.

AMEN

Spread the Truth