Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8916 (Ljubav je sve što Bog traži od ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8916, 23 Siječanj 1965

LJUBAV JE SVE ŠTO BOG TRAŽI OD LJUDI…

Uvijek iznova vam Ja moram dati jamstvo da vi stojite u Istini, ako se vi samo držite Mojih Otkrovenja odozgor, ako vi sami ne pridodajete vlastito ili tuđe znanje, gdje vi ne možete odrediti porijeklo. Vi međutim imate volju da zastupate jedino Istinu, a tako vas Ja i štitim od obmane. „Moj Duh će vas uvesti u svu Istinu…“ (Ivan 16:13). Ove riječi vam uvijek trebaju biti jamstvo da se vi krećete u ispravnom razmišljanju, budući sam Ja znao na koji način je Moj protivnik postupao protiv Istine, i da Ja uvijek iznova moram ići protiv zablude koju će vam on predstavljati, kako bih vam pripomogao naviše. Stoga vi možete sve prihvatiti bez razmišljanja, i ne trebate se bojati da ćete iznova biti uvedeni u zabludu. Ako vi sada razmislite kako jednostavno je bilo Moje učenje Ljubavi, kako Ja od vas nisam tražio ništa drugo nego Ljubav za Mene i za bližnjega, kako će u ispunjavanju ove Moje zapovijedi sve biti izbačeno iz vaše duše, kako biste kroz to mogli nadvladati svaku strast, svaku manu, svaki porok (lošu naviku), ako biste vi samo živjeli u nesebičnoj Ljubavi za bližnjega, onda biste mogli vrlo brzo ostvariti promjenu u vaše izvorno biće… A za to vama nije potrebna nikakva organizacija… Svaki bi čovjek mogao sam za sebe ostvariti ovu promjenu, a onda bi se ljudi i sastajali na sasvim prirodan način, jer bi oni služili jedni drugima, i svatko bi mogao iskoristiti sposobnosti koje je imao, kako bi time usrećio bližnjega… No, vi ste vrlo daleko od prakticiranja ove Ljubavi za Boga i za bližnjega, pa čak i ako se sastajete u zajednicama, kako bi izvanjski ispunjavali dužnosti koje su vam bile dane s ljudske strane. Ako ih vi ispunjavate bez Ljubavi, vi otuda nemate ni najmanje koristi za vašu dušu, budući Ja od vas zahtijevam jedino Ljubav, Ja ocjenjujem jedino stupanj Ljubavi s kojim vi ulazite u onostrano kraljevstvo nakon vaše smrti, budući je Ljubav bila ona protiv Koje ste vi zgriješili, i zato pali u bezdan. I tako vam iznova Ljubav mora pomoći na putu uvis, jedino kroz Ljubav vi možete postati blaženi, i kroz vječnu Ljubav pustiti biti iskupljenima od vaše prvobitne krivnje. A Ova je uvijek spremna za to. A ako vi sada razmislite kako malo Ja tražim od vas, da vi međutim niste spremni ispuniti ni to malo, onda ste vi u opasnosti da iznova trebate preći beskrajno dug put kroz Stvaranje, budući još uvijek dominira vaše samoljublje, a ovo samoljublje je upravo suprotno Mojoj želji da budete aktivni u nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu. Svatko za sebe želi postići najveću korist, i svakome je važna njegova vlastita sudbina, i ne misli da on sam sebi stvara daleko goru sudbinu u vječnosti, budući Ja ne mogu postupati protiv Mojega reda od vječnosti, Ja svakome jedino mogu pripremiti sudbinu koju je on sam sebi odabrao. Njegov je život međutim, okrenut protiv Mojega reda od vječnosti, i stoga on također mora uzeti na sebe i posljedice. No, to da će čovjek… čim je aktivan u Ljubavi… spoznati i sve međuodnose, njemu je strano, a on bi sebi samome mogao stvoriti ovo stanje, steći ispravnu spoznaju o svemu, on više ne bi slijepo prolazio kroz zemaljski život… Sve ovo on može postići kroz Ljubav, budući je Ljubav vatra koja zrači svjetlo, Ljubav je Božansko u čovjeku, Koje ga iznova čini Božanskim stvorenjem, i Koja čini da se u njemu pojave i sve sposobnosti, koje leže skrivene u njemu kroz odsustvo Ljubavi. Zašto vi ne pokušate ponovno steći svjetlo spoznaje? Zašto vam je tako teško živjeti u Ljubavi, Koja je međutim vaš istinski element? Jer vi još uvijek stojite pod utjecajem onoga koji je bez ikakve Ljubavi, i zato vas također želi spriječiti da se preobrazite, i jer vi ne želite priznati Jednoga, Koji vas želi osloboditi iz ove vlasti. Zazivajte Ga, tako da vas On oslobodi ove vlasti. i On će vas uistinu podržati, On će vam dati snagu, On će osnažiti vašu volju, tako da vi poduzmete put naviše. No, Ljubav je prva zapovijed koju vi trebate ispuniti, od čega Ja ne mogu osloboditi ni jednog čovjeka, jer jedino Ljubav vodi natrag Meni, od Kojeg ste vi jednom proizašli.

AMEN

Spread the Truth