Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

7 (Dvanaestogodišnji Isus u Hramu)

Print Friendly, PDF & Email

7

Prva nedjelja poslije Božića.

Dvanaestogodišnji Isus u Hramu

Sv. Luka 2:42-50: Kad Mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali Njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda Ga stanu tražiti  među rodbinom i znancima. I kad Ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći Ga. Nakon tri dana nađoše Ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji Ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima Njegovim. Kad Ga ugledaše, zapanjiše se, a majka Mu njegova reče: “Sinko, zašto Si nam to učinio? Gle, otac Tvoj i ja žalosni smo Te tražili.” A On im reče: “Zašto ste Me tražili? Niste li znali da se moram baviti poslom Oca Mojega?” Oni ne razumješe riječi koju im reče.

(26. prosinac 1871.)

1. Ovaj tekst je također uzet iz Lukinog Evanđelja i bavi se s tri dana Mojeg boravka u hramu. Što Sam Ja tamo radio i razmišljao već vam je poznato, jer Sam vam to prije nekoliko godina objasnio u više detalja (upućuje na Knjigu ‘Tri dana u Hramu’ koju je u pero primio Jakob Lorber). Mi ćemo stoga to razmatrati samo onoliko koliko će to biti duhovno ponovljeno prije Mojeg Drugog Dolaska i ustvari je već u procesu ponavljanja. Ono što možete dobiti od ovog ponavljanja bit će zaključak današnje Riječi.

2. Pogledajte, djeco Moja, u više navrata Sam vam govorio kako je svaka akcija u to vrijeme – od Mojeg rođenja do Mojeg uskrsnuća i uznesenja – imala dvostruko, zapravo trostruko, značenje. Što Sam onda radio i govorio bilo je od značaja ne samo za vas Židove, nego za sve ljude tadašnjeg i budućih vremena. Također je to bilo – sežući daleko iza vaše Zemlje – naumljeno za Moje cijelo kraljevstvo duhova koji su pratili Moje akcije radoznalih očiju da vide da li ću Ja i kako, kao ljudsko biće, ispuniti misiju koju Sam bio postavio Sebi.

3. Bivajući u potpunosti odjeven u ljudsko tijelo jednog stanovnika Zemlje, morao Sam se boriti protiv svih strasti ljudske prirode kako bih Sebe oslobodio od ovog i produhovljen se vratio još jednom tamo odakle Sam došao. Kao svako dijete, morao Sam poboljšati Svoju dušu postepeno, razviti Svoje ideje i mišljenja da bih Mojem Duhu prilagodio dušu koju Sam udahnuo u Sebe, tako da Sam na kraju Moje zemaljske karijere Mogao pokazati Mojim duhovima kako Sam povratio ne samo Moj vlastiti Duh u svoj Njegovoj veličini, već Sam također znao kako produhoviti Svoju ljudsku dušu.

4. Tako Sam prikazao velikom Kraljevstvu duhova kako Moje dijeteštvo može biti postignuto, postavljajući primjer – kao živuće ljudsko biće koje se bori i pati – kako se i uz koju cijenu može postići sjedinjenje sa Mnom.

5. Ako je duhovni razvoj ljudske duše, u koju Sam bio obučen, napredovao brže nego kod normalne ljudske djece, ako Sam već u najranijem djetinjstvu izgovarao riječi Duha dok druga djeca još nisu naučila ni govoriti, ako Sam Ja, kao što je bio slučaj tijekom Moja tri dana u hramu, dao objašnjenja i čak izvodio čuda – morate se sjetiti Čiji Duh je bio pritajen unutar Isusa i kako lagano je On zasjao kroz ljudski pokrivač na najmanju provokaciju. Morate također imati na umu kako nisam pred Sobom imao ljudski životni vijek kakvog su drugi ljudi imali, nego samo 33 kratkotrajne godine tijekom kojih je, do Moje tridesete godine, Moj zemaljski čovjek sazrio za veliki pothvat i onda su samo tri godine preostale za polaganje kamena temeljca za najviše, vječno, veliko duhovno učenje, bez kojeg duhovni svijet i indirektno također materijalni svijet ne bi mogli nastaviti postojati.

6. U Mojem Stvaranju nije bilo dovoljno dozvati u postojanje duhove ogromnih moći i kvaliteta. Oni su također morali znati s kojom svrhom i zbog čega Sam im Ja dao takvo savršenstvo, tako da bi oni, mudro ga koristeći, častili Mene, njihovog Stvoritelja i naučili potpuno razumjeti Mene i Moje Stvaranje. Kako bih Božanski uspostavio veliko Kraljevstvo duhova, kako bih dao cjelini kao i svakom pojedincu njihovu istinsku duhovnu vrijednost i naučio ih da prepoznaju materiju samo kao ukrućeno duhovno koje mora, kao sami duhovi, samo dužim putem, ostvariti svoje produhovljavanje tako da se oni jednog dana Mogu vratiti Meni produhovljeni, kao čestice Mojeg duhovnog Ja – u ovu svrhu Sam Ja sišao na ovu Zemlju i Moja cijela zemaljska karijera, kakva je vama poznata do kraja, služila je ovoj svrsi.

7. Tako su događaji Mojeg rođenja, Mojeg bijega i povratka u zemlju Židova, bili samo pojedine, predodređene faze u duhovnom obrazovanju ljudske duše dane Meni. Isti princip je bio vidljiv također u Jeruzalemskom hramu gdje Sam već kao dvanaestogodišnjak počeo izlagati misli koje su dosezale daleko iza ideja o životu i religiji uobičajenima za to vrijeme. Mnogi od Mojih slušatelja su tako bili probuđeni na razmišljanje, pošto se u cijelom Židovskom narodu očekivanje dolazećeg Mesije, nadahnuto ranijim proročanstvima, koncentriralo upravo na ovo vrijeme Mojeg pojavljivanja.

8. Da su svi oni željeli prilično drugačijeg Mesiju, naravno, nije iznenađujuće, budući su se ljudi – posebice Židovi – bivajući potlačeni od strane stranog naroda, nadali osloboditelju. Međutim, svi oni su gledali prema dolje, dok je Mesija došao od gore.

9. Što Sam podučavao u hramu – gdje Sam, umjesto odgovaranja na pitanja, Ja postavio neugodna pitanja učenim svećenicima – bilo je naumljeno dokazati im kako je površno bilo njihovo znanje o stvarima za koje su tvrdili da imaju izuzetno znanje. Napravio Sam to u hramu, duhovnoj školi u to vrijeme i pred brojnim slušateljima, jer će Riječ kao nositelj beskonačne duhovne stvarnosti zauvijek nastaviti biti učinkovita. Na taj način Sam posadio sjeme za Moje buduće učenje. Tijekom tih dana već Sam stekao gorljive štovatelje Moje Osobe i učenja koji su ostali vjerni.

10. Za vrijeme dok Sam tamo stekao pristalice, također Sam farizeje i svećenike učinio neprijateljima; i bilo je to kroz ove dvije suprotnosti da je komadić duhovnog kruha kojeg Sam ispustio, živio dalje i urodio njegovim dobro izračunatim plodovima. Da su se svi slagali sa Mnom, četvrtog dana više nitko ne bi nadalje ni promislio na Mene i Moje učenje, pogotovo jer Sam bio smatram tek bistrim dječakom koji je donekle sklon kritici.

11. Da Sam se od naknadno povukao pod okriljem stolara, pri tom godinama odvlačeći pozornost od Mene, imalo je svoje dobre razloge. Želio Sam da ljudi zaborave prethodna očitovanja Mojeg Božanskog Duha – posebno u hramu – i namjeravao Sam kao čovjek potvrditi riječju i djelom ono što čovjek ne bi povjerovao dječaku ili mladiću.

12. Čak i Marija, majka Mojega tijela, nije razumjela Moje riječi kada Sam odgovorio na njen Ljubavlju potaknut prijekor zbog njene duge potrage: “Niste li znali da se moram baviti poslom Oca Mojega?” Josip i Marija nisu razumjeli značenje “posla Oca Mojega”. Oni su još bili previše odani židovskom kultu i vjerovali su da se religija sastoji isključivo od pridržavanja običaja. Oni Me nisu poznavali, a Mojeg Oca još i manje, jer je za njih postojao samo jedan nevidljivi Bog. Čak i ako bi prepoznali Moje Božansko Ja, ovo dvojno biće, Ja i Bog, ili Sin i Otac, bilo bi njima potpuno nezamislivo.

13. Dakle, moralo se dogoditi da je  u vrijeme Moje službe, kada se ljudsko srodstvo bližilo kraju, praveći mjesta za veliko duhovno srodstvo čovječanstva s velikim Kraljevstvom duhova, Moje Ja je sazrjelo da Mi omogući potpuno ostvariti Moju Misiju, u kojoj je Moja duša, ujedinjena sa Božanskim Duhom, podučavala i učinila ono što ste našli zapisano u Ivanovom Evanđelju i što je, od tog vremena, bilo zapisano neizbrisivim rukopisom na velikom planu cijelog stvaranja sa riječima: “Uspostava i pravo shvaćanje Božanskih obilježja, objašnjenje i pravilno razumijevanje ljudskog i duhovnog dostojanstva u odnosu na Stvoritelja svih stvari i njihovih međuodnosa.”

14. Ovo je bila svrha učenja koje Sam tada osnovao, koje je Božansko i trajno, budući je bilo dano od Boga, ostavljeno od strane Boga Njegovim Božanskim potomcima kao mjerilo, pokazujući kako Bog može biti ljubljen kao Gospod, Stvoritelj, ali također – kao Otac i kako Mu netko može pristupiti.

15. I sada, djeco Moja, jednom kada ste razumjeli zašto Sam došao u svijet, zašto su do Moje dvanaeste godine događaji morali krenuti tim smjerom a ne drugim, odvest ću vas daleko od prošlosti i u sadašnjost te vam objasniti značenje Isusova djetinjstva i Njegovih pitanja svećenicima za vaše sadašnje uvjete u svijetu.

16. Vidite, često se dogodi u svijetu da netko gleda u daljinu i ne vidi ono što je blizu ili – kao što vaša izreka kaže – ne vidi šumu od drveća.

17. Što djetinjstvo općenito naznačava? Ono je buđenje unutarnjeg duha, kada duša želi steći razumsko znanje, kada proučava izvanjske stvari, okruženja, a ipak nije gluha na unutarnji glas koji često govori drugačije od onoga što čovjek želi.

18. Ovo djetinjstvo čovječanstva, ovo buđenje iz dugog spavanja vjerovanja, posebno u stvarima religije, ovo vrijeme Moje dvanaeste godine je sada ovdje. Duhovni pokret, koji obuzima sve ljude, očituje se u težnji da se pažljivo razmotre sve stvari koje se od ljudi očekuju vjerovati i u pitanjima koja probuđeni postavlja duhovnim autoritetima, teolozima i pismoznancima vašeg vremena, koji tvrde da su učeni i jedini dobro obaviješteni. Međutim, ovi autoriteti, budući da su nesposobni odgovoriti na pitanja koja su im postavljena, žele odgovoriti na pitanja pitanjima.

19. Ova ‘dvanaesta godina’, kao preteča Mojeg kasnijeg više zrelog učenja, je ono što nekima donosi mir, a druge dovodi do očaja. To je opet Riječ: „U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.“ To je opet Riječ – kao izraz duhovnih misaonih formi koja, svemoćno sijevajući kroz sva srca, budi tisuću drugih misli i uzrokuje nastanak tisuću drugih riječi.

20. Također Sam u tim danima samo bacio kamen niz padinu; njegova vlastita težina ga je tada povukla dolje, uzrokujući da se zakotrlja i konačno padne. Tako je to sa Riječi! Ona je kao lavina. Iako mala u početku, Ona postaje sve veća i veća, povlačeći sve za sobom u ponor. Baš kao što lavina oslobađa padine od njihovog snježnog pokrivača, olakšavajući sunčevom svjetlu da jednom iznova dosegne majku zemlju, tako lavina misli i Riječi ruši umjetnu građevinu laži i obmane, a milostivi sjaj Božanskog svjetla Ljubavi rasvjetljuje i grije srca koja su bila otupila pod prekrivačem leda i snijega.

21. Ovo je priprema za veliki proces čišćenja.

22. Čak se i socijalni uvjeti, rezultati duhovno-religijskih, drmaju i zahtijevaju popravljanje, ponovno uvođenje Božanskih-ljudskih prava.

23. Ovo je ‘dvanaesta godina’ ili proljeće koje mora prethoditi vrućem ljetu tijekom kojeg voće sazrijeva, tako da u jesen može biti sprovedena žetva.

24. Moja dvanaesta godina, Moje dječaštvo, bila je Moja godina proljeća; Moje godine podučavanja su bile Moje ljeto; Mojih posljednjih četrdeset dana do Uznesenja – Moje vrijeme žetve.

25. Vidjet ćete kako će se sve razviti u skladu sa ovim zakonima i periodima. Godine proljeća, vrijeme fermentacije, slijedit će ljetne-godine dozrijevanja s njihovim vjetrovima i olujama, i onda s godinama jeseni kada ću Ja, kao žetelac, razdvojiti korov od pšenice, sakupljajući bolje plodove u Moja duhovna nebesa i produhovljena nebeska tijela, ali prognavši one loše u ukrućenu materiju unutar koje onda, dužim putem, mora biti postignuto ono što je bilo odbačeno na kraćem putu.

26. Stoga, u proljeće vašeg duhovnog života – kroz procese fermentacije i čišćenja unutar srca svakog pojedinca – budite spremni učiniti isto što Sam Ja učinio u većem opsegu. Neka svatko oslobodi svoje srce koliko je god moguće od svih svjetovnih stvari, tako da s duhovnom snagom može izdržati vjetrove i oluje nadolazećeg ljeta i poput biljaka i drveća na otvorenom polju, izroniti iz oluja pobjedonosno. Onda tu neće biti tek otpalog lišća u jeseni, nego potpuno zreli plodovi u riječima i djelima, dostojni djeteta Božanskog Oca!

27. To je jedini način zadobivanja Moje Ljubavi, Mojeg Kraljevstva i mira vaše duše, i tada ste se razvili u stabla koja su izrasla snažna pod vjetrom i vremenom i koja nisu postala ljuljajuće trstike.

28. Ovo je razlog za pravac vremena, umova i gibanje u vašim vlastitim srcima koja vas nastavljaju nagoniti na napredovanje. Stoga, obratite pažnju na Moj poziv koji vam dolazi u toliko mnogo oblika! On je uvijek naumljen za vaše dobro i uz pomoć Moje milosti, vi ga možete ostvariti samo ako imate volje.

Amen.

Spread the Truth