Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

16 (Isus hrani pet tisuća ljudi)

Print Friendly, PDF & Email

16

Četvrta nedjelja u Korizmi

Isus hrani pet tisuća ljudi

Sv. Ivan 6:1-15: Nakon toga ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo Ga silno mnoštvo jer su vidjeli Njegova znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa Svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k Njemu pa upita Filipa: ”Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?”  To reče kušajući ga,  jer znao je što će učiniti. Odgovori Mu Filip: ”Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.” Kaže Mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: ”Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?” Reče Isus: ”Neka ljudi posjedaju!” A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče Svojim učenicima: ”Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!” Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: ”Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!” Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.’

   (17. veljače 1872.)

1. Ovdje imate jedno od onih djela koja su stvorila veliku senzaciju među Židovima, čak do takve mjere da su Me oni koji su mu svjedočili željeli proglasiti kraljem, prisiljavajući Me na taj način umaći njihovim nakanama povlačeći se u samotnost planine potpuno sam.

2. Za Mene, Gospodara i Stvoritelja, takav čin nije bio nešto toliko veliko i važno, kada Sam prouzročio da se pet ječmenih kruhova i dvije ribe neprestano nadomještaju ili nadopunjavaju iz supstanci zraka na takav način da su s lakoćom dostajali za pet tisuća ljudi a od kruha je tamo još preostalo dvanaest košara punih ostataka. Za ljude koji su se utaborili oko Mene to je zasigurno bilo čudo koje je na upečatljiv način dokazalo Moje Božansko porijeklo i moć. Međutim, Židovi na njega nisu gledali duhovno već u skladu s njihovim materijalnim interesima, budući da su Me nakon ovog čina željeli proglasiti kraljem. Morao Sam se udaljiti od njih, jer prije svega to nije bila svrha Mojeg života na Zemlji, a i pored toga, Moje vrijeme da ‘budem podignut’ još nije bilo došlo. Taj izraz, kadgod bi ga koristio, također nikad nije bio shvaćen sve dok ga uskrsnuće nije protumačilo a Moje je uznesenje ispunilo ‘biti (ću) podignut’ također i duhovno.

3. Čin razdjeljivanja ječmenih kruhova i ribe je međutim, imao svoju duhovnu korespondenciju koja je u stvari od suštinske važnosti. Već Sam vam rekao u drugoj prilici kako će Moje cijelo zemaljsko putovanje, posebice Moje godine podučavanja te Moje riječi i djela u tom vremenu, biti ponovljeni pri Mojem Drugom Dolasku, premda duhovno.

4. Prema tome, ovaj čin je također jedan od onih koji se sada događaju u njihovoj duhovnoj korespondenciji. Što je jednom važilo za pet tisuća ljudi, sada važi za čovječanstvo u cjelini. Onda je Moja sfera djelovanja obuhvaćala Židovski narod, Moje suvremenike i više prijemčivi dio čovječanstva, također njihovu zemlju kao svijet odabran za Moju aktivnost. Sada kada se Moje učenje raširilo preko cijele Zemlje, iako ga slijedi samo nekolicina njih a poznato je mnogima – svaki čin iz tih dana, kada biva ponovljen kao što Sam vam već spomenuo ranije, sada se mora razmatrati u uzvišenijem, duhovnom smislu.

5. Najprije moramo zapitati: “Koje je značenje ječmenih kruhova i riba? Zašto je bilo samo pet ječmenih kruhova i dvije ribe?” Vidite, u Božjim djelovanjima sve ima duboko duhovno značenje i nije kao kod vas ljudi koji često puno pričate, čak djelujete, ali nemate ideju o tome što govorite ili činite.

6. Sa ciljem kako bi odgovorio na pitanje u svezi toga što su reprezentirali ječmeni kruhovi i ribe, moram vam najprije ukazati koje je izvorište jednome a koje drugome.

7. Ječmeni kruhovi su došli iz zemlje, napravljeni od zrna koje izrastajući iz tame tla stremi ka višem posvećivanju (od strane) sunčevog svjetla, time uzrokujući da ono što je izvađeno iz zemlje kroz svjetlost i toplinu sazrije u plod. Ovaj plod onda, sadržavajući više duhovne elemente, postaje prikladan u obliku kruha promijeniti te zemaljske supstance u duhovno uzvišenije u ljudskom tijelu.

8. Zbog toga, kruhovi su rezultat procesa obadvoje – (i) zemlje i neba.

9. Ribe su proizvod supstanci u vodi, rođene da bi postale živa bića.

10. Sama voda je najpodatniji element; ona je kondenzirani zrak. A budući je zrak kondenzirani eter, a eter mjesto rođenja svih elemenata, zrak je proizvođač materijalnih supstanci u vodi, a sama voda je opet proizvođač čvrste zemlje i biljaka i životinja na njoj. Voda je bila i jeste velika majka iz koje se vaša planeta zemlja razvila. A vi još i danas možete vidjeti kada kemijski analizirate tijela živih bića, uključujući vaše vlastito, da je voda nositelj, hranitelj i održavatelj vašeg tijela.

11. Što su ptice u zraku, to su ribe u vodi; one su ptice u kondenziranom zraku. Kako zrno ječma, napinjući se od grubog materijalnog ka višem duhovnom nivou, postaje prikladno da bi ga ljudsko tijelo apsorbiralo kao regulirajuću (adjustment) supstancu, isto tako je riba komponenta supstanci razloženih u vodi koje se, formiravši se u čvrsto materijalno tijelo, mogu učiniti prikladnima za asimilaciju sa komponentama ljudskog tijela. Ali najprije njezini više čvrsti dijelovi moraju biti odvojeni od svjetlosnih dijelova kroz toplinu zraka ili vatru, to jest, riba mora biti osušena ili skuhana prije nego može biti korisna u ljudskom organizmu, baš kao što zrno ječma, nakon što je bilo samljeveno, razvučeno u tijesto i kroz toplinu oslobođeno od vodenih dijelova, može (po)služiti ljudima kao zdrava hrana.

12. Nakon što smo raspravili sastavnice kruha i ribe, sada ćemo ispitati brojeve. Zašto je tamo bilo samo pet kruhova i dvije ribe?

13. Ako pribrojite te predmete, dobit ćete broj Sedam, broj koji je više ili manje prisutan u svim stvarima, uvijek tvoreći faktor s brojem Tri koji je potreban u stvaranju, očuvanju i transformaciji svake stvari ako će ova napredovati do viših nivoa.

14. Broj Sedam, baš kao i Tri, je jedan od Mojih temeljnih brojeva kojeg Ja reprezentiram u Sebi kao Bog, Stvoritelj i Gospod.

15. Pazite, ako pobliže pogledate broj Sedam otkrit ćete kako se tri broja nalaze na jednoj strani, tri na drugoj a četvrti stoji u sredini. To znači kako je božanstveni broj (tj. broj Božanstva) Tri sadržan dva puta u božanskom broju Sedam, uređenom na takav način da četvrti broj u sredini, kombiniran sa tri na svakoj strani, daje kao rezultat sveti broj Sedam koji izražava Moje duhovno Ja.

16. Dok je u svakom stvorenom biću broj Tri suštinski kao princip njegovog postojanja, ovaj broj je dva puta prisutan unutar Božanstva sa dodatkom u sredini oko kojeg je sve drugo okupljeno.

17. Stvorena bića su sposobna postignuti broj Tri u njegovom najvišem savršenstvu, kao (što to uspijeva) anđeoski(m) duhovi(ma), – ali Božanstvo će uvijek imati dvaput taj broj i zauvijek nepristupačni centar koji Ga označava kao Gospodara svih stvorenih stvari.

18. To što broj Sedam pronalazite u toliko puno stvari u stvaranju ima svoje objašnjenje u činjenici da su te stvari, u kojima je ovaj broj posebice izražen, najbliže Stvoritelju svega što postoji te su čista zračenja iz Njega. Tako vi otkrivate, na primjer, broj Sedam u bojama i tonovima pošto zrake svjetla u njihovom prelamanju uključuju materijalno sedam karakteristika Stvoritelja a sedam nota uključuje sedam velikih harmoničnih zakona duhovnog života.

19. Ako sada želite vidjeti ovaj broj Sedam od kruhova i riba izražen u riječima, on bi glasio:

20. Ljubi Boga iznad/ svega i/ bližnjega (svoga) kao sebe (samoga)! (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31)

21. Prve četiri riječi, koje duhovno hrane čovjeka i trebaju ga usavršiti za više duhovno postojanje, predstavljaju ječmene kruhove, prve tri riječi izražavaju stupanj ljubavi spram Boga, a druge tri pak mjeru ljubavi spram svoga bližnjega. Riječ ‘sve(ga)’ te veznik ‘i’ međutim predstavljaju centar Božanske ljubavi, to jest, ljubav spram Boga treba biti iznad svega drugoga, ali to može biti ostvareno jedino u sjedinjenju s tri naknadne riječi –bližnjega (svoga) kao sebe (samoga). Jer vi ne možete voljeti Mene kao Boga bez ljubavi za vašeg bližnjega; vi Me ne možete voljeti iznad svega, ukoliko ne ljubite vašega bližnjega kao sebe samoga.

22. Zbog toga, prve se tri riječi mogu postići baš kao i posljednje tri, ali ona jedna u sredini, ‘sve(ga)’, zajedno sa veznikom ‘i’, predstavlja nedostižnost, iako je vječno napredovanje moguće. Jer koliko je ‘sve(ga)’ i gdje ljubav spram bližnjega završava?

23. ‘Sve(ga)’ baš kao i najveća ljubav spram čovjekova bližnjega i očeva ljubav kulminiraju u Meni! Ja jedini Sam potpuno ispunjen ovom ljubavlju i reprezentiram ‘sve(ga)’ u njegovoj beskrajnosti. I u Mojoj neograničenoj popustljivosti i strpljenju vi vidite ljubav spram bližnjega, bratsku ljubav i očevu ljubav u njihovom najuzvišenijem stanju savršenstva ujedinjene u Meni.

24. Kao što Sam vam rekao ranije da zrno ječma, iz mračne zemlje (se) napinjući (pushing) prema svjetlu, dovodi svoj plod do zrelosti, tako je također s Božjom ljubavlju, koja će podignuti i izvesti materijalnog čovjeka iz njegovih mračnih strasti prema višem moralnom svjetlu.

25. I kao što Sam vam objasnio da su ribe proizvodi kondenziranog zraka, prema tome lakšeg elementa od čvrste zemlje, tako će ljubav spram vašeg bližnjega izraziti svoju sličnost s ljubavlju spram Boga tako što će vas odvlačiti od čvrstog materijalnog i otvoriti vaša srca za više duhovne osjećaje, zamjenjujući (time) vašu brigu za sebe same. Jer jedino u ljubavi spram vašeg bližnjega, vi možete ukazati koliko (ili ‘na koji način’) ljubite Boga i nikad-ostvarivo (= ono-koje-čovjek-nikad-ne-može-postići) ‘sve(ga)’ dobiva približno mjerilo u riječima ‘kao sebe samoga’.

27. Baš kao što je kruh napravljen od samljevenog zrna pod utjecajem vode i topline, tako će ljubav spram Boga nastati iz uništenja materijalnog ugrijanog Mojim učenjem. A kao što je riba osušena ili skuhana, tako će također ljubav spram vašeg bližnjega, odričući se svih svojih podređenih sebičnih misli na suncu vječne ljubavi, posvetiti sebe velikim žarom dobrobiti brata i čovjek će prihvatiti riječi “za tebe”, ne “za mene” kao jedino mjerilo njegovih djelovanja.

28. Već je jedno određeno vrijeme bila otvorena cesta po kojoj da bi hodali, ljudima Sam s ovih nekoliko riječi dao jedine zakone koje trebaju poštivati (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31).

29. Podsticaj poslušnosti ovim zakonima će nastaviti rasti i doći će vrijeme kada će Me, ispunjeni značenjem ovih sedam nebeskih riječi, svo čovječanstvo proglasiti Kraljem. Međutim, onda se Ja neću sakriti, kao što Sam to jednom napravio da bi izbjegao namjere Moje djece, već ću doći u punoj slavi i sili svima koji su tražili, mučili/borili se i pronašli Me.

30. Pa ipak, oni neće pronaći kralja, već pastira koji će Svoje ovce voditi do svjetlosnih pašnjaka gdje je svako materijalno stremljenje prestalo i u vječnom duhovnom napredovanju će zauvijek rastuća ljubav spram Boga i bližnjega donijeti neprekidni slijed užitaka i blaženstava. To će vam dokazati kako Sam ono što Sam jednom učinio s pet ječmenih kruhova i dvije ribe sada ostvario sa sedam riječi od najvećeg duhovnog značaja, naime, da je ono što je nekoć bilo materijalno hranjenje Mojih slušatelja i sljedbenika, sada zadovoljavanje Moje produhovljene djece. Tako je uvijek, čak i u najmanjoj riječi Mojeg zemaljskog života, postavljen još jedan kamen budućem velikom duhovnom zdanju, u kojem će sve stvari pronaći svoje konačno završenje, koje u centru između trijada jeste Moje Ja (koje) s Mojim duhovnim i materijalnim stvaranjem predstavlja ‘sve(ga)’, iz kojeg je sve proizašlo i čemu se opet sve hoće i mora vratiti.

Amen

Spread the Truth