Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Proturječja u Jakob Lorberovom Otkrovenju

Print Friendly, PDF & Email

Proturječja u Jakob Lorberovom Otkrovenju

‘On (= Jakob Lorber) je zaista ostavio svijetu vrstu znanja koje ga zasigurno čini najvećim (= u smislu, ‘na osnovu kojeg se on može nazvati najvećim’) vidjeocem i prorokom… ipak Ja sam mu morao ostaviti njegovu slobodnu volju, što je bio jedini razlog zašto je Moj neprijatelj (= Sotona) bio u stanju umiješati se…’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Berthi Dudde, dna. 10 Siječnja 1965, br. 8909

Svrha ove studije nije samo ukazati na ‘greške’ i ‘proturječja’ u jednom od najvećih i najznačajnih Otkrovenja Isusa Krista, onom koje je od Njega Unutarnjim Glasom tijekom 24 godine svoje ‘pisarske službe’ primao Jakob Lorber, te naravno iste opovrgnuti… već i objasniti kako se tako nešto moglo dogoditi, i zašto, i pri tome naglasiti jednu od najvažnijih stvari ne samo u vezi s djelovanjem Kristovog Duha u nama već i u vezi sa religijom uopće, naime, da se čovjek prije svakog svoga poduhvata, prije svega što namjerava učiniti, mora u svom srcu, tj. svojom voljom kroz i u iskrenoj molitvi u duhu i u istini, a time i svojim mislima, usmjeriti ka Isusu Kristu te, obraćajući Mu se tako kao dijete svome brižnom Ocu, zatražiti od Njega blagoslov te zaštitu od Princa Tame i njegovih paklenih slugu, …

Bertha Dudde, br. 7129, 24 Svibanj 1958

SVAKODNEVNO ZAZIVAJTE ISUSOVO IME 
(Filipljanima 2:9, 10)

Sa Mnom i u Moje ime vi bi trebali započeti svaki dan, voditi svaki poduhvat i tako ispun-javati/iti vaše dnevne dužnosti, i možete također biti sigurni da će vaš rad biti blagoslovljen, bilo da je riječ o zemaljskoj ili duhovnoj aktivnosti. Ali čim hodate sami, to jest, bez da ste zatražili za Moju asistenciju, (u)činit ćete puno besmislenog posla, morat ćete se boriti sa poteškoćama ili nećete uvijek biti uspješni. Samo jedna iskrena/srdačna misao će već osigurati Moju asistenciju, a ako Me svjesno zazivate za Moj blagoslov i podršku onda će se sve odvijati kako treba samo po sebi, a vi ćete biti u stanju spokojno vršiti vaš dnevni rad.

Vi uvijek trebate znati kako ste opkoljeni mračnim silama koje su u stanju pristupiti vam (ili ‘ući u vas’) ako se propustite okružiti sa zaštitnim zidom zazivajući Moje ime, tražeći Me da blagoslovim vaš rad. I jednom kada su stekli pristup do vas biti će puno teže odbiti ih ponovno nego što bi bilo da ste im odbili pristup od samog početka. Jer oni slabe vašu volju, koja može nadoknaditi što je zanemarila učiniti jedino sakupljajući svu svoju snagu: zazivajući Me za pomoć.

Za vaše duše se neprestano vodi borba, i vaša pobjeda je često otežana ovim mračnim silama, ali to je učestalo do vas, pošto vi možete zatražiti neograničenu snagu i to bi uvijek i trebali učiniti putem iskrene molitve za Mojim vodstvom, Mojom zaštitom i Mojim blagoslovom… Zato vi nikad ne bi trebali započeti vaš dnevni rad bez Mene, vi bi trebali zazivati Moje ime u vašem srcu, apelirati za učvršćivanje vaše volje i u potpunosti Mi se predati… Onda vas Ja mogu zaštititi od neprijatelja vaših duša (= Sotone), onda ćete biti okruženi bezbrojnim svjetlosnim bićima koja će ga odbiti primiti/propustiti, onda ćete radosno i oslobođeni brige vršiti vaš dnevni posao svjesni snage i unutarnjeg mira. I onda vas više ništa neće biti u stanju uznemiriti pošto znate kako sam Ja uvijek prisutan i uređujem sve.

Unutarnja veza sa Mnom je najbolje jamstvo za ostvarivanje vaših planova, bilo da je riječ o zemaljskim ili duhovnim aferama, jer onda Ja Osobno mogu uvijek utjecati na vas i vaše misli i usmjeravati vaše akcije ispravno i na vašu dobrobit. Ipak, čim se odvojite od Mene, čim oslabite/olabavite vezu, različite misli transmitirane od strane Mojeg neprijatelja će početi dominirati nad vama i lišit će vas vašeg unutarnjeg mira, one će vas zabrinjavati i ostaviti vas otvorenima za opake sile koje će nastaviti rad unutarnje dezintegracije i nesklada, tako da čak ni vaš dnevni rad neće biti blagoslovljen a vaša duša će biti u opasnosti da ju on zarobi.

I još jednom, vi sebe možete osloboditi od ove opasnosti jedino ako svoje pribježište nađete u Meni, jer Ja sam uvijek spreman pomoći vam u vašim duhovnim poteškoćama. Ali bez Mene vi sebe ne možete osloboditi od njega (= Sotone) i njegovog utjecaja, bez Mene ste preslabi i prema tome prepušteni njegovoj milosti. Međutim, vi sve takve pritiske možete izbjeći ako sebe besprekidno predajete Meni i Mojoj zaštiti, ako uvijek zatražite Moj blagoslov, ako vašu fizičku i duhovnu dobrobit prepustite/preporučite Meni i nikad ne zanemarite zazivati Moje ime… i tako Me otvoreno priznate u Isusu Kristu… Onda ćete podići zid kojeg Moj neprijatelj neće biti sposoban srušiti, jer on će pobjeći od Mene i Moga imena, i na taj način će vas on također pustiti samo ako vjerno izgovarate Moje ime u svakoj nevolji i opasnosti. AMEN

… čime će on sebe ne samo zaštititi od zlih sila, tj. paklenih duhova i njihova Gospodara, Sotone, već će također za sebe osigurati pritjecanje jedino pozitivnih tj. istinitih misli,

Bertha Dudde, br. 2363, 9 Lipanj 1942

MISAONI APARAT… UPLIV DOBRE ILI ZLE SILE…

Duhovno znanje neprestano (pri)t(j)eče ka vama iz duhovnog kraljevstva koje vi jedino trebate prihvatiti kako bi ga posjedovali. Vaša volja je odlučujuća u pogledu tog kakvu vrstu duhovnog znanja prihvaćate, jer vi vašom imovinom možete napraviti duhovni prijenos svjetla baš kao i onaj od tame, u ovisnosti o vašoj volji. Misaoni aparat ljudskog bića je tako delikatno konstruiran da se aktivira pomoću svake emanacije, to jest, čim ga misli okruže poput valova on postane aktivan tako što prihvaća ono sa čime se slaže, što time ide u prilog čovjekovoj volji. Jer ona donosi odluku… ona u stvarnosti prihvaća dio toga dok sve drugo odbacuje, u ovisnosti o njezinom držanju prema onome što je dobro i Božansko ili prema sili koja je neprijateljski raspoložena prema Bogu. Jer upliv misli od strane obje sile, od prosvjetljenih ili duhovno mračnih sila, je ili blagotvorno ili neugodno doživljen od strane osobe, koja prema tome prihvaća jednu a odbacuje drugu. Otud, zavisi o njegovom temeljnom odnosu prema Bogu kojoj će mentalnoj informaciji volja ljudskog bića dozvoliti da u njemu postane djelotvorna, jer jednom kada ju je njegov misaoni aparat primio, ona će neprestano biti na njegovom raspolaganju, jer ona će uvijek izroniti na površinu čim se osoba želi pozabaviti sa njom. Ako je, prema tome, volja ljudskog bića usmjerena prema Bogu, mentalno znanje će biti tome sukladno, to jest, ono će se onda sastojati jedino od takvih komunikacija koje teku ka njemu iz kraljevstva svjetla, koje prema tome ne proturječe Božanskoj volji.

Volja ljudskog bića sebe pretežno zaokuplja sa duhovnim stvarima i odbacuje svjetovne stvari, on će osjećati duhovnu glad i tako od duhovnih transmisija prihvatiti to što korespondira sa njegovom žudnjom dok će sve drugo odbaciti. I tako svaka osoba formira svoje vlastito mentalno znanje, ono će mu biti priopćeno/pruženo sa svih strana, to jest, dobre i loše sile nastoje otvoriti njihov svijet misli ljudskom biću i učiniti ga sklonim prihvatiti njihovu ponudu. Ako se ljudsko biće ujedini sa Bogom u mislima ili u molitvi ono će, razumljivo, takođe prihvatiti mentalnu informaciju koja mu je predana od strane sila koje su ujedinjene sa Bogom, i te sile će spriječiti protivnu silu da utječe na njega, a to je, još jednom, izraženo kroz volju ljudskog bića, kroz njegov potvrdan ili negativan stav po pitanju ponuđenog duhovnog znanja. Iz tog razloga netko tko žudi za Bogom može biti siguran kako razmišlja ispravno, jer kroz njegovu želju za Bogom on sebe čini prijemčivim za duhovni upliv dobrih sila i osjeća da je mentalna informacija dana od strane protivne sile pogrešna i zaslužuje njegovo odbacivanje. Čestite duhovne sile marljivo treniraju njegovu moć prosudbe i paze da voljno ljudsko biće ne padne kao žrtva zlih utjecaja. AMEN

*

Međutim, morate promatrati/dobro paziti na misli koje vam prilaze na raznorazne načine kada dubokoumno razmišljate o duhovnim problemima. One će na vas utjecati/dodirnuti vas različito, i pokazat će se za vas prihvatljivima ili neprihvatljvima i, pod uvjetom da ste najprije molili za prosvjetljenje duha, možete pouzdano prihvatiti ili ignorirati što mislite da je ispravno. Onda možete slijediti vaše osjećaje i prihvatit ćete što je ispravno no otpustiti što je pogrešno. Misli iz duhovnog kraljevstva vas afektiraju/dodiruju sukladno snazi vaše volje za istinom, tako da čovjek koji iskreno žudi za istinom ostane nedodirnut/neafektiran pogrešnim misaonim strujama. U tom slučaju utjecaj obmanjujućih sila više nije dovoljan da bi osvojio/zarobio čovjeka, pošto svjetlosna bića imaju slobodnu vladavinu a ljudsko biće sebe spremno otvara prijenosu njihovih misli…

… ovoj vježbi uvijek treba prethoditi iskrena molitva kako bi se uspostavila veza sa Bogom i tako također sa duhovnim silama, koje djeluju u skladu sa Njegovom voljom i čije akcije se sastoje u prenošenju najvišeg istinskog duhovnog znanja. Iskrena (po)veza(nost) vas štiti od kontakta sa obmanjujućim silama koje, razumljivo, nastoje pomutiti i zbuniti vaše misli, pošto borba tame protiv svjetla i obrnuto formira temelj svega i nastavit će se i dalje do vječnosti. Ali svaki onaj koji prizna Boga kao naj-voljenije (= Onog Koji je najviše ispunjen sa ljubavlju), naj-mudrije i svemoćno biće, koji svjesno uđe u kontakt sa ovim najuzvišenijim savršenim Bićem, koji neprestano teži ispuniti Njegovu volju i onda, ispunivši ove uvjete, žudi (upo)znati čistu istinu, neće od strane Boga biti ostavljen da padne kao plijen silama mraka…                     

(Bertha Dudde, br. 3732, 1 Travanj 1946 – izvadak)

*

… i na taj način uspjeh u svim svojim poduhvatima.  

***

Jakob Lorber je sve ovo itekako dobro znao, no u jednom trenutku se tako reći ‘opustio’, i nije se, kao UVIJEK DO TADA, prije primanja objava Gospodnjih sa Njime povezao u molitvi tražeći zaštitu od paklenih utjecaja, čime je sebi, tj. svom intelektu, dozvolio potpasti pod utjecaj ‘druge’ strane, …

Bertha Dudde, 8940, 21 Veljače 1965

DA LI ‚ZVUČNA’ RIJEČ ŠTITI OD ZABLUDE/GREŠKE… LORBER

Zvučna Riječ je obilježje najintimnijeg odnosa sa Mnom, koji vam garantira istinitost toga što primate. Tada vam se obraćam tako da misli primjećujete kao jasno izgovorene riječi, međutim ne vaše tjelesno uho može čuti taj glas, nego se on čuje u srcu i ispunjava vas neopisivom srećom. Taj glas vam je obilježje osobite duševne zrelosti, koja čovjeka osposobljava za prijem najdubljih istina od Mene, tako da sve što vam svjetlo transmitira, što vam donosi prosvjetljenje duha, sve što primaocu dotječe putem diktata, može biti smatrano Mojim direktnim izražajem, pošto ga on ‚čuje’ dok (ga) zapisuje.

Jedino što stupanj (zrelosti) primatelja može biti vrlo različit, što opet uslovljava dubinu mudrosti onoga što prima.

Ali mora biti naglašeno da intelekt svakog primatelja može ići svojim vlastitim putevima i da zbog slobodne volje ne smije biti pod ikakvom prisilom…    – JAKO VAŽNO!!

A to je odlučujuće, da se čovjek ‚može’ prevariti, kada/ako mu intelekt nije isključen, jer i Moj protivnik se trudi koristiti sa njime, i Ja ga ne mogu spriječiti ako se pokušava izraziti putem ‚intelekta’…

Ali čovjek se od njega može obraniti, ako Me uvijek moli da ga sačuvam od sve zablude/prevare (!!!).

Tako da je i moguće da se protivnik uključi u pitanja koja on sâm čovjeku došaptava, koja on sâm tada odgovara, na isti način, time što čovjek dakle ‚isto’ čuje glas, koji mu međutim ostavlja osjećaj nelagode* (vidi niže, komentar u zagradama), što on s druge strane uvijek povezuje sa čisto tjelesnim stanjem.

Ali vi ljudi ćete isto tako prilikom čitanja takvih primitaka osjećati nelagodu, i ako na to obratite pažnju i iskreno Mi se molite za objašnjenje, moći ćete to prepoznati kao obmanu. Jer, sve’ trebate provjeravati i uvijek imati na umu, da Ja volju čovjeka ‚ne mogu’ prisiljavati, koliko god Mi on blizak bio i koliko god ga Ja i dalje obdarivao Mojim duhovnim darovima.

Međutim, tko površno čita, zapada u isti način razmišljanja, i Sotona time već postiže ono što mu je i bilo namjera, a to je: zbuniti ljudska srca ….

Nisam mu (= Jakob Lorberu) ni ‚poslije toga’ mogao skrenuti pažnju na njegovu zabludu/pogrešku, jer se njegov razum tada samo ‚još više’ bavio pitanjem koje mu je u skladu sa njegovom voljom odgovorio Moj protivnik, jer uvijek ponavljam kako ne mogu na čovjeka djelovati ‚protiv volje’… odlučujuća je sâma njegova volja, koja se mogla potpuno okrenuti k Meni, čime bi mu onda zaista i bila transmitirana ‚čista istina’.

Tako da se ne radi o tome da je čovjek zvučnom Riječju ‚zaštićen’ od ‚svake zablude/greške’, nego je samo pitanje da li je on u trenutku primanja zaista i primio ‚Moju Riječ’, pošto se i Moj protivnik može očitovati na isti način, čiji glas se međutim čuje u zatiljku, zbog čega je on pritom osjećao nelagodu* (vidi niže, komentar u zagradama), koju je pripisivao svom tjelesnom stanju. Ni jedan čovjek nije pošteđen od ovih neprijateljevih pritisaka, posebno onda kada nije prethodila molba za zaštitu od zablude/greške, koja Mi daje pravo odbiti ga. A on vas baš u svezi ‚Moga bića’ (= biti, suštine) želi zbuniti, jer to mu je namjera, kako Me ne biste ispravno pojmili, kako vas on ne bi izgubio, a Ja dobio… I baš Moje biće vam se i trudim otkriti putem Božanskih otkrovenja, jer svaka neistina vas spriječava da stremite k Meni, da Mi poklanjate svu svoju ljubav.

I vaše mišljenje/stav kako primalac zvučne Riječi mora biti oslobođen/lišen svake zablude/pogreške, pružila mu je najbolji temelj (u smislu, ‚to što mislite kako netko tko prima riječ ne može pogriješiti, krivo je’)… pa i pored toga vi izvodite krive zaključke.

Pa iako ne želite vjerovati u Moje ispravke, tako ćete i dalje biti u zabludi, jer ponovo sam vam dao razjašnjenje najvažnijeg problema: onog o vašem stvaranju ‚u najvećoj savršenosti’, i iz toga možete i sami izvući svoje zaključke koji će vas uz Moju pomoć i zadovoljiti… I sjetite se da je Ivan, glas(nik) u pustinji, bio uzvišeni duh svjetla, koji se spustio na Zemlju, da je i njegovo razmišljanje bilo slobodno, da ni njega nisam prisiljavao ‚ispravno’ razmišljati… da je i njega kušao Moj protivnik, koji mu je ušaptavao sumnje u Mene i Moje biće, u Moju misiju… jer nad ljudskim u sebi imao je vlast, i bilo je samo do ‚volje Ivana’ da je bio prosvjetljen o Meni Sâmome. Pa i pored toga, uvijek naglašavam, da niti jednog čovjeka ne prisiljavam na vjeru, da mu samo želim pomoći doći do ‚ispravne’ vjere. AMEN

[*Spominjući iznad dva puta ‚nelagodu’ koju je Jakob Lorber osjećao prilikom primanja ovih ‚negativnih’ ili ‚neistinitih’ objava o Božjoj prirodi (o čemu odmah niže), Gospod nam želi skrenuti pažnju na to da prilikom primanja ‚poruka’ ili pak ‚misli’ iz duhovnog carstva, kao i čitanja istih, moramo itekako dobru pažnju obratiti na to kako se pri tome osjećamo jer, što je još naučavao i veliki Švedski Vidjeoc i Apostol Gospodnji, Emanuel Swedenborg, sa čijim je visokovrijednim 27-mogodišnjim živim iskustvom sa duhovnim svijetom, i njegovim stanovnicima, kao i uplivom iz tog svijeta u prirodni svijet, te u naše umove, Jakob Lorber morao biti upoznat jer je čitao djela Emanuela Swedenborga (!), prijenos zlih osjećaja i namjera u formi lažnih misli uvijek kod nas = ako smo iole skloni dobru, mora prouzrokovati osjećaje ‚nelagode’, tj. ‚nemira’ (‚Njihova iskrena veza sa Mnom će im uvijek omogućiti prepoznati da li je to Moje djelo ili djelo Mojeg protivnika = Sotone. Jer oni će osjetiti/osjećati unutarnju zamjerku/negodovanje na sve/prema svemu onome što nije ‚djelovanje Mojeg Duha.’  Bertha Dudde, br. 8220, 22 Srpanj 1962); ovome u potvrdu izdvajam iz Otkrovenja Emanuela Swedenborga ‚Zle žudnje i lažne ideje/uvjerenja uzrokuju nemir.’; ‚Bol u glavi, na raznim mjestima u lobanji je uzrokovan neistinitostima koje izviru iz zlih žudnji (= koje dotječu iz paklova sa kojima je čovjek povezan svojim zlim žudnjama); a što je za divljenje, razni rodovi i sorte neistina imaju svoje određene lokacije u lobanji,’  Emanuel Swedenborg ‚Nebeske Tajne – 3170, 3696:1 i 5563’]

… rezultat svega toga su bila slijedeća proturječja u njegovom Otkrovenju:

‘Ali ako je ovo tako, i nemoguće (je da bude) ikako drugačije, kako bi po tome, prvostvoreni čisti duhovi trebali dospjeti do uvjetnog slobodnog samo-djelovanja i jedino iz toga moguće do potpune neovisnosti? Očigledno na ni jedan drugi način, nego putem zapovijedi ‘trebao bi’, iako ne toliko pozitivno kao kod Adama.

Ali sama zapovijed bila bi dana uzaludno, da zajedno sa zapovijeđu novostvorenom biću istovremeno nije bio usađen i nagon ili poticaj za kršenjem iste. A kad je taj poticaj za kršenjem biću usađen (= hoće reći kako je Bog bio Taj Koji je u bića koja je stvorio usadio POTICAJ za KRŠENJEM ZAPOVIJEDI!), onda isto tako mora biti usađena nekakva kao samoproizlazeća loša posljedica, na određeni način poput kazne, i biću mora biti ukazano kako su posljedice stvarne, i kako i zašto one hoće i moraju uvijek u-slijediti nakon djela suprotnih zapovijedi.

Ali kad to jednom znamo, neće nam biti teško, da sami od sebe iz-formuliramo pad prvih čistih duhova; jer i njima je morala biti postavljena zapovijed, a sa njom i nužni poticaj (ili ‘nužna draž’) za prekoračenjem iste, povezan sa trenutnim prednostima, a i s druge strane, ako ne već sa pretežnim poticajem/draži za djelom u skladu sa zapovijedi, a ono sa jasno predstavljenim vječnim prednostima, koje, iako nešto kasnije, pa ipak, zasigurno hoće i moraju uslijediti nakon djela u skladu sa postavljenom zapovijedi!’      ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/227:7, 8, 11’ J. Lorber

*

‘Svako postojanje, uključujući i Božansko, u sebi nema ništa drugo do suprotnosti, negativno i pozitivno, koje se suprotstavlja jedno drugome, poput hladnoće i topline, tame i svjetla, mržnje i ljubavi (= hoće reći kako je u Bogu, Koji je sâma Istina, prisutna tama, i kako je u Njemu Koji je sâma Ljubav i sâmo Milosrđe, prisutna mržnja!), neistine i istine.’      ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/228:5’ J.Lorber

*

‘E sad, pošto je Bog iz Sebe želio stvoriti Sebi slična slobodna bića, onda ih je morao i opremiti baš sa tim suprotnostima u konfliktu, koje je On Sam u Sebi, od sve vječnosti, naravno u najboljem i najčišćem odnosu ravnoteže, posjedovao i morao posjedovati, inače nikada ne bi ni mogao stvarati.

Tako da su stvorenja bila stvorena potpuno na Njegovu sliku i priliku, i na kraju im je zbog toga i bila nužna sposobnost za samokonsolidiranjem putem borbe tih u njih iz Boga usađenih konfliktnih suprotnosti (= hoće reći kako je u prvostvorena savršena bića/anđele, Bog Osobno usadio recimo mržnju!).

Svakom stvorenju su dani mir i pokret, tromost i osjećaj za aktivnost, mrak i svjetloljubav i bijes, žestina i blagost, i tisuće drugih svojstava; jedino je u omjeru bila razlika.

U Bogu su još od vječnosti te suprotnosti bile u najsavršenijem mogućem redu. Ali kod stvorenih bića morale su tek putem slobodne borbe kao od samih bića biti dovedene u ispravno uređenje (red), što znači putem poznate nam samoaktivnosti.’     ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/229:4-8’ J.Lorber

*

‘Kada sam Ja, u pra-početku (primal beginning), postavio duhove kao Moje zrele/usavršene ideje izvan Sebe, ispunjavajući ih sa Svojom snagom tako da počnu razmišljati i željeti neovisno, Ja sam im morao dati naredbu prema kojoj će razmišljati, željeti i, konačno, djelovati. Međutim, zajedno sa ovim izdanim/navedenim/označenim/ukazanim i danim redom, također je i poticaj ka ne-poštivanju/izvršavanju (te zapovijedi) trebao biti položen u prva bića (= isto kao i gore), jer u protivnom oni nikad ne bi mogli vježbati svoju volju. Jedino kroz taj poticaj se u njima pojavilo istinsko pokretanje/komešanje života tako da su počeli zaključivati, odabirati, čvrsto željeti i djelovati. Stoga se može lako razumjeti da se čak i među praiskonskim duhovima počeo ukazivati/pojavljivati određeni korov, pošto je jako puno duhova bilo potstaknuto istupiti iz reda (= u stvari hoće reći kako je Bog bio Onaj Koji je pra-duhove potsticao istupiti iz reda), gdje su se u sve većem otporu morali stvrdnuti i, na taj način, postati uzrok stvaranja materijalnog svemira.’    ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/103:1, 2’ J.Lorber

*

Čuli ste za nasljedno zlo – bar vi Židovi, zasigurno! Što je to i u čemu se sastoji? Vidite i čujte!

To je staro samoljublje kao otac laži i svih iz nje proizlazećih zala; ali laž je ona stara, grešna materija, koja sama po sebi nije ništa drugo do raspuštena i grešna pojava samoljublja, sebičnosti, bahatosti i vlastoljublja.

Sve je to doduše nastalo iz nužnog poticaja/draži, koji sam Ja zbog spoznaje vlastite slobodne volje morao ‘usaditi’ u duhove; ali iako je taj poticaj bio nužan, nije mu kao posljedica bio nužan grešni nastanak materijalnih svjetova. To je bila samo jedna od(strane)/iz Mog reda dozvoljena, nažalost nužna posljedica toga što toliki mnogi duhovi nisu htjeli odoljeti draži, iako su mogli, – isto kao što su šest puta više prastvorenih duhova to uspjeli, od kojih nam jedan od njih ovdje stoji spreman služiti i koji nosi ime Rafael.’     ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/108:1-3’ J.Lorber

*

‘Zaista, kao što znate, Bog mora postaviti poriv za kršenjem reda (anti-order) u stvorena bića određena – koja teže – slobodi i neovisnosti i, posebice, u anđele i ljudska bića na ovoj Zemlji, tako da iz tog može rezultirati istinska samo-odlučnost. Misli i osjećaji protu-reda među u-rednim (onima koje su u skladu sa redom) mislima i osjećajima, i u Bogu i u čovjeku, korespondiraju sa otrovnim mineralima, biljkama i životinjama.’     ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/158:5, 6’ J.Lorber

*

Da Taj vječni, najslobodnije najmudriji i svemoćni duh Božji nije još od vječnosti iz Sebe postavio jedan protu-pol, ne bi Mu, kao čisto pozitivnom Bogu, nikada ni bilo moguće prizvati u postojanje sva ta sunca, svjetove i sva ta bezbrojna na njima živuća bića.’        ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/228:3’ J.Lorber

***  *  ***

Ovdje se čini vrijednim poslušati objašnjenje našeg Gospoda i Oca Nebeskog, Isusa Krista, u vezi s time zašto je s Njegove strane takva stvar bila dozvoljena, ili, možda još bolje, zašto ju On nije mogao spriječiti = obratit ćemo dakle pažnju na Božansku Pedagogiju u svemu ovome: 

Bertha Dudde, br. 8861, 28 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE (4)

Sve što vas pritišće trebate predati Meni, i Ja ću vam pružiti utjehu i unutarnji mir, jer Meni ništa nije nemoguće. Isto tako, nije Mi nemoguće, dati vam ispravno objašnjenje toga zašto nisam spriječio da se u tako važna pitanja (i jedno od najvećih, najznačajniji i najljepših Božanskih Otkrovenja, kakvo je ono Lorberovo!) potkradu greške/zablude, kao što je ona o padu duhova, koja Mene i Moj akt/čin stvaranja predstavlja na drugačiji način nego sam vam Ja to objasnio… Uvijek je bilo postavljano pitanje gdje je ‘zlo’ bilo začeto… da li Ja sve dobre i loše osobine imam u Sebi, i sa ovim pitanjima je uvijek bilo povezano previše ljudskog razmišljanja… pošto su ljudi uvijek polazili od sebe i na taj način zaključivali o Meni i Mojoj suštini (= Mom biću), a pritom nisu molili za dostavu čiste istine, čime se (već) i uključuje djelovanje Mog protivnika. Tako da već imate cijelo objašnjenje toga što je navodno bilo Moja objava… (= razlog zašto je zabluda/pogreška ‘našla ulaz’ u ‘Božansko otkrovenje’) Jer kad se moli za zaštitu od krivog razmišljanja, ne može se dogoditi da se potkrade jedna takva zabluda/pogreška, pošto Ja nisam sposoban za laž, a duh laži više odgovara ljudskom razmišljanju, jer on direktno ima pristup čovjekovom razumu. Ali isključeno je (to) da si Ja mogu proturječiti. I pošto sad imam garanciju za to da su ovim zapisima uvijek prethodile molbe za zaštitu od zbrke… pošto je isto tako ovo vrijeme kraja, gdje sam na Zemlju poslao duha svjetla*(o tom velikom svjetlosnom duhu koji je poslat na Zemlju da bi od Gospoda primio POTPUNO ČISTU ISTINU, naumljenu za poražavanje Sotone, odmah niže, vidi objavu 8965!), koji u svoj istini treba ljudima objaviti Moje ponašanje i djelovanje… tako da sad preostaje još jedino odbijanje ovih spisa… koji stoje kao suprotnost pogrešnom prikazu… ili najpotpunije prihvaćanje. Vi ljudi možete odlučiti po vlastitoj procjeni želite li Me priznati kao sasvim savršenog ili Me zamišljati i sa nedostacima, dakle sa lošim osobinama. Vi si sami možete odlučiti što želite priznati, jer samo u malom broju slučajeva upućuje se na zabludu, stoga ispitujte sve, i zadržavajte najbolje (1 Solunjanima 5:21). A da je se potkrala greška, nema dvojbe, i stoga će se opet morati javiti velika potreba za istinom, da bi mogli prepoznati što odgovara istini (= što jeste istina). I opet je mali broj onih koji žude za najčišćom istinom, a koji će onda i znati gdje je ljudski razum bio više na djelu, tako da je unutarnji glas bio nadjačan… Uz to je išlo još i ljudsko ‘objašnjenje’, tako da se opet uključilo razumsko razmišljanje i degradiralo ‘Božansko otkrovenje’, a što, da bi se spoznalo kao greška/zabluda, uvijek zahtijeva jedino žudnju za istinom. Stoga sam Ja obistinio Moja predskazanja, kako bi u svakom sekulumu (= određeni vremenski interval) uvijek iznova raščistio ono što je zahtijevalo razjašnjenje… Stoga će se i sad opet formirati dva smjera, i opet će se raditi o ‘sljedbenicima’ (= u smislu,  ‘onima koji slijede ‘na slijepo’) ili onima kojima je stalo do čiste istine… Uvijek se radi samo o tome da sve što iskorači iz Mog vječnog reda više ne odgovara Mome biću/suštini, da to u sebi sve izvrće u suprotno, ali da se Ja Sâm mogu nalaziti samo u vječnom redu… pa se stoga i čovjek, koji dozvoljava da njime vlada samo njegov razum, već nalazi izvan Mog zakona i dopušta utjecaj onome koji se isto tako nalazi izvan vječnog reda. I stoga ne znate koliko cijenim vašu molbu za zaštitom od zablude (!!!), jer ta molba vam uistinu omogućava najviša duhovna ostvarenja. I ovaj problem morao je jednom izaći na vidjelo, i stoga ništa nije ‘slučajno’, sve je predodređeno, kako bi se moglo dati objašnjenje koje je nužno(!!!)* (vidi odmah niže), jer svaka je zabluda/greška opasnost za duhovno stanje čovjeka (!!!). Međutim, tko žudi za istinom, njemu će to učenje i smetati, on će ga odbaciti kao pogrešno, on će ispitivati i najbolje zadrža(va)ti… No, Ja ni jednog čovjeka ne mogu prisiliti na molbu koju on sâm iz sebe mora uputiti Meni: molbu za zaštitu od zablude. Međutim, gdje je ova potreba za istinom u srcu tako usidrena, tamo je i istina zagarantirana. I ta istina se treba širiti, jer je došlo vrijeme kraja.  AMEN

***

*Da bi ispravio i opovrgnuo gore navedena proturječja, i da bi se mraku koji prevladava u Crkvama današnjeg svijeta suprotstavio Najblistavijim Svjetlom Istine, Gospod je na Zemlju poslao jednog od velikih pra-duhova, jednog od onih koji prilikom velike pobune Lucifera i njegovih sljedbenika nisu donijeli pogrešnu odluku, i tako (pro)pali, duha koji je bio utjelovljen u liku ponizne sluškinje Gospodnje i proročice Posljednjih Vremena, Berthe Dudde.

Bertha Dudde, br. 8956, 28 Ožujak 1965

POSLAO SAM SNAŽNOG SVJETLOSNOG DUHA NA ZEMLJU

Slobodu volje Mojih stvorenja ću uvijek i vječno poštovati, jer slobodna volja je znak Božanstvenosti bića koja nitko neće prisiljavati, niti Ja, niti Moj protivnik. Ali čovjek može u fazi svoga boravka na zemlji tu slobodnu volju podrediti Mojoj (volji), što znači da ga tada Ja mogu usmjeravati i da je tada lišen sve odgovornosti/ukora/tereta/krivice. Ali on će sve dok kao čovjek živi na ovoj zemlji biti izložen pritiscima protivnika koji će uvijek pokušavati utjecati na volju, jer tek u stanju usavršenosti protivnik gubi moć nad čovjekom, pošto tada čovjek biva prožet Mojom ljubavlju koju protivnik izbjegava (= od koje bježi). Ali protivnik može utjecati na čovjeka samo tako što ga obrađuje putem misli, potstičući ga na grešne postupke, na narušavanje zakonskog reda; u svakom slučaju svim Bogu protivnim postupcima, jer svakom postupku prethodi misao, a ova i jeste baš pod direktnim uticajem Sotone.

Doduše isto tako na čovjeka djeluju/utječu i svjetlosna bića, i ta borba oko čovjekove duše se u duhovnom carstvu odvija neprestano, borba koju čovjek sam odlučuje. I kako svaki čovjek još ima slabosti i nedostataka, protivnik tu pronalazi ulaz pri čemu se uvijek radi uglavnom o misaonom zbunjivanju čovjeka, jer u misli je ukorijenjeno i djelo/akcija. I kako je volja čovjeka slobodna, on svoje misli može okretati u svakom pravcu.

Ali pošto Ja moram računati i sa time da se Moj protivnik može uključiti, kad se radi o dostavljanju čiste Istine, jer nikako ne mogu volju čovjeka koji Mi se nudi kao primalac Riječi učiniti ne-slobodnom, razumljivo je da jedino najintimnija unija sa Mnom može isključiti opasnost zabune/pogreške, unija koja mora biti uspostavljena kako bi se osigurali od uplitanja protivnika.

Iako se u svrhu misije na raspolaganje neprestano stavljaju duhovi svjetla, i oni moraju proći kroz dubinu/nizinu, tako da ni oni ne bivaju pošteđeni ljudskih slabosti i grešaka, i njihov život je često veoma težak. Tako da je za razumjeti da oni svoju misiju kvalitetno ispunjavaju i pored čega im njihova slobodna volja ne spriječava/brani prijem krivih/pogrešnih/varavih misli, ako ne prethodi poziv/molitva za zaštitu od zablude/greške, jer Ja čovjeka ne mogu braniti od misaonih varki protivnika, ako sâm čovjek ne žudi za tom zaštitom time Mi se skroz predajući.

Dakle, morate računati s time da se u Božansko otkrovenje potkrala pogrešna, od Mog protivnika unesena misaona svojina, jer je tok misli mogao biti manipuliran baš tamo gdje je određena misao/ideja bila diskutirana bez da sam Ja prije toga bio zamoljen za odgovor (= ovo se odnosi na Jakoba Lorbera). Ali i sada postoji ista opasnost da slobodna volja jednoga čovjeka bude obrađena od strane protivnika, tako da možete biti na oprezu.

Međutim, s obzirom na kraj, gdje se radi o dostavljanju svjetla u mračnu dolinu Zemlje, poslao sam na zemlju snažnog svjetlosnog duha (radi se o Berthi Dudde), koji isto kao i svaki drugi čovjek mora raspolagati svojom slobodnom voljom, ali koji je isto tako ozbiljan u nastojanju da Mi služi kao primalac Riječi, kojega ću Ja Osobno štititi od svake zabune/zablude, jer Me ovaj za to moli, jer ovaj nije opterećen predznanjem koje je Moj protivnik uzeo kao povod/prigodu/zgodu za krivo učenje od velike važnosti, od koga se Moj nekadašnji sluga (Jakob Lorber) nije želio osloboditi – ali koje ima izuzetno teške posljedice, koje sam uvijek pokušavao ispraviti. Međutim, baš toga se ljudi uvijek drže, oslanjajući se na vjerodostojnost onoga koji je i sâm mogao griješiti jer je imao slobodnu volju.

Mora vam biti jasno da Ja nikada ne vršim pritisak, pa makar se radilo i o donošenju najdublje Istine vama ljudima, da ste slobodni i da to morate ostati, jer Ja bih inače postupao protiv Svog zakona vječnog reda. Ali ljudi koji su trebali biti upućeni u čistu Istinu, o to su se spotakli i došli bliže Istini. Dakle samo su se slijepi sa time složili i povjerovali učenju, koje Me je suočilo/okrenulo na zlo, učenju za koje je Moj protivnik bio veoma zainteresiran, jer Me je ovo predstavljalo kao nepotpunog/nedostatnog, onakvog kakav Ja ne mogu nikada biti. I sada zemlju očekuje val čišćenja, gdje će ovo pitanje biti raspravljeno kako bi svi koji zaista žude za Istinom, mogli jasno uvidjeti zašto i kako se takva jedna greška mogla potkrasti (radi se o Otkrovenju, tj. o 9030 objava koje je od našeg Gospoda i Oca Nebeskog, Isusa Krista, tijekom svoje službe primila Bertha Dudde). Sve objašnjava slobodna volja koja pak ne može biti osporena ni primatelju Riječi, i koju on sâm samo Meni treba podrediti, a što je kod ovog pitanja bilo zanemareno.   AMEN

*

Što slijedi je dakle nastavak ove Gospodinove Pedagogije-Promisli = sprovođenja plana koji je započeo ‘dopuštanjem’ Sotoni da se ‘ubaci’ u tako Veliko Otkrovenje kakvo je ono Lorberovo = jer to je bilo DOZVOLJENO da bi se na tako jednom velikom i značajnom primjeru kakav je prorok Jakob Lorber, ukazala i naglasila ova izuzetno važna stvar, naime, ‘uspostavljanje veze sa Isusom Kristom u molitvi i potraživanje blagoslova i zaštite od Princa tame i zlih sila = zablude/neistine/greške’.

Bertha Dudde, br. 8909, 10 Siječanj 1965

LORBER

Ne trebate dvojbiti (ili ‘sumnjati u’) duhovno znanje koje primate od Mene, jer Ja Sebe ne zadovoljavam time da vam prosto dajem izjave već Ja sve potkrepljujem dokazima/ovjeravam, i to vas također treba uvjeriti da ste podučavani istini. Ipak Ja znam da ćete se susresti sa otporom i to će Me potaknuti da vam osiguram dokaz, kao što sam to učinio ranije (Gottfried Mayerhofer) upućujući vas na drugačije objašnjenje koje se tiče istog problema. I kroz ovog Mog pisara ćete primiti prosvjetljenje… (Tajne Stvaranja, str. 91).* (vidi niže ispravak drugog proturječja u J.Lorberovom Otkrovenju kojeg je Gospodin ispravio kroz pero Lorberova ‘nasljednika’, Gottfried Mayerhofera!)

Baš zbog toga što živite u posljednjim danima Ja vam dajem Najčišću Istinu (= Otkrovenje kako ga je primila Bertha Dudde), koju možete preda(va)ti dalje bez ustručavanja, upozoravajući (ljude) da ništa neće ostati nepromijenjeno jednom kada je došlo u posjed ljudi koji sami još nisu savršeni… I možete vjerovati da je ovo djelo (J.Lorber) također prošlo kroz promjene i prema tome više nije ostalo čisto… Pored toga, Moj sluga J.Lorber je, također, bio samo čovjek koji je bio u stanju pogriješiti i pogriješio je svaki puta kada je njegov intelekt sam od sebe pokuša(va)o riješiti problem, jer onda je Moj protivnik bio u stanju utjecati na njegov um….

Istinabog, on je uživao Moju zaštitu, i on je zaista ostavio svijetu vrstu znanja koje ga zasigurno čini najvećim (= u smislu, ‘na osnovu kojeg se on može nazvati najvećim’) vidjeocem i prorokom… ipak Ja sam mu morao ostaviti njegovu slobodnu volju, što je bio jedini razlog zašto je Moj neprijatelj (= Sotona) bio u stanju umiješati se… inače očigledno proturječje (u njegovom djelu) takvo kao što je opis Moje prirode (u njegovom djelu), (gdje kaže) da su sve suprotnosti prisutne u Meni (= ljubav-mržnja)… se ne bi moglo dogoditi.

Pa ipak, Ja neću zanijekati Moju zaštitu nijednom od Mojih primatelja Riječi koji se istinski bori steći pravilno razumijevanje, koji uvijek jedino želi znati i proširiti čistu istinu. I to bi vam trebalo biti dovoljno i osnažiti vas u borbi protiv greške/zablude, jer Ja ću hodati uz vas (= sa vama) i također vam još dozvoliti pronaći dokaz vašeg ispravnog razmišljanja.  AMEN

*

Bertha Dudde, br. 8858, 23 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE

(Nakon čitanja knjige: ‘Pad Lucifera’ – Lutz/Lorber)

U početku iz Mene nastâ samo potpuno/savršeno …. dakle, da li biste to mogli za Mene ustvrditi, ako vam bivam predstavljen kao Tvorac Koji je stvorio ‘nečiste’ duhove?

Ja Osobno sam Tvorac svih bića, jer izvan Mene nema te snage koja je mogla stvarati bićâ. I od Mene, kao prvi iz-van Mene stvoreni/postavljeni duh svjetlosti, je dakle bio prožet Mojom snagom/silom, i samo savršeno je moglo proizaći iz ljubavne volje i moći Nas dvoje.

I ono što još morate shvatiti je da Ja ne mogu učiniti ništa protiv Mog reda od vječnosti, niti da sam Ja od i izvan Sebe mogao postaviti nesavršena bića, koja su se sama u slobodnoj volji tek nakon beskrajno dugog vremena odlučila na odvraćanje/okretanje od Mene, ali na koja ni u kojem slučaju nisam utjecao kako bi porušila/istupila protiv Božanskog reda, nego su se njihovi postupci odvijali u potpuno slobodnoj volji. Tek tako ćete shvatiti Moj plan od vječnosti, gdje sam Si Ja postavio za cilj njihov ‘Božanski postanak/stvaranje’ (= njihovo postajanje Božanstvenima), i isto tako ćete shvatiti, zašto je Lucifer … svjetlonoša … postao Meni nasuprotnim polom.

Kad/ako vam stvaranje bića biva predstavljeno na onakav način kakav je bio skroz nemoguć, onda sumnjate u Moju savršenost, i onda sumnjate i u Moju ljubav prema svemu stvorenome, koje je u začetku ‘po Mojoj volji bilo stvoreno nepotpuno’ (nesavršeno, s ciljem usavršavanja). Onda ne možete shvatiti ni postupak/zbivanje odbijanja Moje ljubavne sile i Ja vam svima moram dati istinu o tome, jer jedna zabluda vuče za sobom drugu.

Da se takva pogreška/zabluda uspjela potkrasti u Božanskom otkrovenju (odnosi se na Jakoba Lorbera), posljedica je razumskog načina razmišljanja, kojim se koristi/služi Moj protivnik koji pokušava širiti zbrku, što je opet jedan od razloga zašto Se uvijek iznova moram otkrivati/objavljivati/manifestirati, i u svôj jasnoći/transparentnosti vas uvoditi u Istinu.

Otpadništvo od Mene se desilo na način da su prije nego je do toga došlo protekle cijele vječnosti …. i da su dakle bića neprekidno mogla biti pod zračenjem Moje ljubavi i da su se neprekidno nalazila u stanju neograničene blaženosti. Isto tako je i to biće koje sam Si stvorio kao prvu posudu u koju bi ulio Moju ljubav, vječnostima primalo taj dotok ljubavne sile, dok se jednom nije od Mene razdvojilo/odriješilo/prekinulo kontakt u slobodnoj volji, koju je kao Božansko stvorenje (i) posjedovalo.

A da sam Ja stvorio biće koje je bilo ‘nečisto’, Meni Osobno bi se moglo prebaciti što sam takvom biću (uopće) dao život, što vječno ne može biti slučaj, jer Ja sam Sâma Savršenost. Ja nemam manâ, Ja sam čista Ljubav, a Ona ne stvara ništa nečisto, ali čini sve kako bi ono što je onečišćeno ponovo bilo privedeno pročišćenju.

Ali koliko vam krivo biva predstavljen akt/čin stvaranja …. i koje posljedice iz toga nastaju …. i uvijek vam donosim čistu Istinu, jer bez takve Mene Osobno ne možete čestito ni spoznati, stvarajući sebi sliku Mene Čija savršenost je upitna, i jer zbog toga takvo biće u Čiju savršenost sumnjate niti ne možete voljeti.

Jer i vi ste proizašli iz Mene u svoj savršenosti, iako ste sada prošli nizinom/dubinom kako biste opet postali ono što ste bili u samom početku. Shvatit ćete kako vam ne mogu dati sva duhovna obrazloženja uz tako nizak stupanj spoznaje koji posjedujete sada, što je posljedica grijeha otpora/pobune protiv Mene, pa ipak, sve što vas se o tome izvještava se mora poklapati/mora štimati, i ako postoji golema/napadna kritika/zamjerka/proturječje, to onda možete slobodno odbaciti i objasniti time što je na djelu bio ljudski razum, koji može biti pod uticajem protivnika. Samo plan ‘Božanskog postanka’ od Mene stvorenih bića (= uzdizanja ‘stvorenja’ do statusa ‘Božje djece’ = ‘bogova’) Me je zadržao da se ne suprotstavim padu tih bića, ali pad se od sebe odigrao/dogodio u slobodnoj volji (i to) iz najvišeg stanja savršenosti prema najnižoj nizini/dubini.

I samo sigurnost/izvjesnost Mojeg ponovnog zadobijanja tih bića, Me je odvratila od intervencije spriječavanja toga, ne zanemarujući to što su stvorena u najvišoj savršenosti, isto kao i njihov gospodar, koji je kao svjetlonoša prvi prouzročio pad, ali kojeg Ja nisam tako uredio/napravio da je ovaj to morao učiniti, nego je uzrok/povod tome bila slobodna volja, (isto) kao što slobodna volja mora težiti visini, kako bi opet postao ono što je bio u početku.  AMEN

*

Bertha Dudde, br. 8859, 24 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE (2)

(Nastavak od 8858)

Ako vam bude oduzeta vjera u Moje savršenstvo, ako posumnjate u to, onda ste zapali pod lažno učenje, koje vas može lišiti sve vjere, jer onda vam ni na koji način ne može biti dana garancija toga da vam govorim punu (= čistu) Istinu, Koju vam može pružiti samo (jedno) potpuno savršeno Biće …. i (tako) vaša nekadašnja volja ne bi imala takvu težinu, jer biste tada kao ‘nepotpuno/nesavršeno-stvoreni’ u tome mogli vidjeti/naći razlog za vaš pad.

Tako da to krivo učenje (= koje je ubačeno u Lorberovo Otkrovenje) sa svom odlučnošću mora biti razvrgnuto. Morate znati, kako ste se nalazili u najsjajnijem svjetlu, kada ste pali …. da niste bili okruženi ni najmanjim tračkom mračka ni tame u trenu vašeg otpadanja od Mene i da ste poput Mene bili potpuno savršeni …. znači bića svjetlosti …. čiji pad bi bio neshvatljiv, kad ne bi bili ispunjeni slobodnom voljom kao znakom vaše Božanstvenosti.

Da je i onaj prvo-stvoreni pra-duh bio opremljen istom puninom svjetlosti i da nije trebao pasti, ali da se u slobodnoj volji preokrenuo u suprotno, nije bila Moja volja, nije bilo Moje djelo, bilo je samo posljedica njegove slobodne volje, koja međutim ne može učiniti upitnom Moju savršenost. Niti je od vječnosti bilo pred-određeno, da je prvo-stvoreni duh morao pasti, iako sam Ja od vječnosti predvidio kako će on usmjeriti svoju volju. Međutim, da je on morao pasti, kao što krivo pretpostavljate/prihvaćate, onda ne bi imao slobodnu volju, niti bih Ja bio savršeno biće da sam na njega prenio Moju volju (!!!!).

To vam sve mora zasvjetliti/biti jasno, vama koji Mi odričete savršenost, vama koji se date zavesti/biti pod utjecajem predstavâ koje vam je servirao ljudski ne-razum, kako bi potkopao Mene i čistu Istinu. Ne mogu dovoljno često razotkriti (tolike) greške koje se uvijek iznova potkradu u Moju Riječ, iako štitim Moje glasnike koji (tu Riječ = Božanske objave) primaju direktno od Mene. Ali ako ne prevladava potreba/čežnja/težnja za čistom Istinom, i Moj se protivnik mogao uključiti i stvoriti zbrku, time što je kao prvo doveo u pitanje Moju savršenost iz čega su proizišla kriva učenja koja Ja uvijek nanovo moram pročišćavati, ako želim da Istina bude dostavljena/dostupna ljudima. I to je pred kraj od velike važnosti, jer Moje Biće/bit/suština mora biti ispravno/korektno predstavljeno, kako bi se mogla očekivati ljubav koju zahtijevam od Svojih bića, i takva ljubav može biti pružena samo savršenom Biću, Koje u Sebi nema ni najmanjih nedostataka.

Da je i zašto Moj prvostvoreni duh pao, znano je samo Meni, ali je vama, koliko ste to u mogućnosti shvatiti, razjašnjeno …. ali, ako vi s tim u vezu dovodite Moju volju, koja (inače) jedino želi dovesti do najviše blaženosti, onda je to krivo učenje tako grube vrste, koje je mogao proizvesti jedino neprobuđeni duh …. čisto razumsko razmišljanje …. jer Moja volja je dobra, ona nikada ne prouzrokuje nešto (sebi) suprotstavljeno/nasuprotno, ona se uvijek može ispoljavati jedino korespondentno Mojoj ljubavi, dakle ni u kojem slučaju sama nije prouzrokovala/odredila pad prvog bića, međutim svakom biću isto tako ostavlja njegovu slobodnu volju, kako god da je ono koristi.

Kako sam još od vječnosti znao za to, na tome sam mogao izgraditi/sagraditi Moj plan spasenja …. jer sam predvidio s kojom mržnjom Mi se suprotstavio, sada Mi postajući kontra-polom, koji Mi međutim još uvijek pomaže izbaviti bezbroj Mojih bića, iako protiv svoje volje. Jer jedno nisam mogao: Stvoriti Si djecu, jer tu sâma slobodna volja obavezno mora stupiti u akciju.

I to je od početka bio Moj plan, za koji nije bio nužan pad Mog prvog bića u dubinu, jer uistinu, Ja imam još mnogo mogućnosti za postizanje ovog cilja, kojeg sam Si postavio …. tako da Ja Sâm ne bi želio/htio nešto što je/bi bilo grijeh protiv Mene Sâmoga za što sam/bih Ja onda ta bića tjerao beskrajno dugim mučnim putem, kako bi opet postala ono što su i bila u početku (!!!). Takvo jedno predstavljanje Moga Pra-bića, Koje je moglo stvarati i oblikovati jedino u potpunoj savršenosti, je pogrešno i uvijek će morati biti ožigosano kao pogrešno, jer u najdubljoj ljubavi, u nepremašivoj mudrosti, iz Svoje moći sam stvorio sve što postoji. I sve to vam potvrđuje Moju savršenost, jer Ja ne stvaram ništa bez smisla i namjene i stoga kao potpuno Savršeni želim biti i spoznat i voljen.  AMEN

*

Bertha Dudde, br. 8860, 25 i 27 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE (3)

(Nastavak od 8859 i 8860)

Ne  mogu dopustiti da hodate u zabludi vi koji ste preuzeli zadatak širenja Istine, zalaganja za Nju, i stoga morate prvo znati gdje se potkrala zabluda/pogreška. Doživjet ćete (ras)komadanje svih članaka vjere, i onda ćete morati čvrsto stajati, što i možete, ako i sami jeste u posjedu potpune Istine. I onda će vam i poći za rukom opovrći svaku primjedbu, jer Ja Osobno ću vam stavljati riječi u usta, što jedino onda mogu, ako u vama prepoznajem volju za zastupanjem najčišće Istine, i onda ne trebate strepiti ni od jednog čovjeka koji vas želi uzdrmati/pokolebati u vjeri.

Zato vas upućujem do u detalj i skrećem vam pažnju na to gdje se potkrala greška, uvijek računajući s tim da ćete jednom morati zauzeti stav u odnosu na to, a onda se morate moći održati.

Ne trebate se dati postidjeti, već uvijek trebate Mojom Riječju tući po neprijatelju, kad god se susretnete sa oprečnostima, jer Ja vas neću ostaviti bez pomoći, Ja znam (odgovor na) svako pitanje, i Ja ću (na) svako i odgovoriti tako da nikad nećete biti u nedoumici oko odgovora. I uvijek trebate ljude pitati da li žude za čistom Istinom … jer to je presudno.

Žudnju za Istinom je među ljudima rijetko susresti, oni (se) ne mole dovoljno iskreno/srdačno/intimno za zaštitu od zablude, zbog čega se dakle može uključiti i onaj (= Sotona) od koga bi se trebali čuvati.

Ali svi ljudi vjeruju kako žude za Istinom (= kako traže Istinu) …. a tada im se ne bi mogla potkrasti zabluda, jer Ja uistinu štitim svakoga tko Mi želi služiti u širenju Istine! A vi koji posjedujete ispravnu žudnju za Istinom, bit ćete zapanjeni kada otkrijete (jedno) krivo učenje (= Jakob Lorberovo Otkrovenje), i onda se jedino trebate povezati/spojiti sa Mnom, i Ja ću vam uvijek objasniti kako je jedno takvo krivo učenje moglo nastati i iz čega se sastojalo.

I zato vam je postupak stvaranja objašnjen na takav način da vam je ljubav i mudrost i moć vašeg Stvoritelja prikazana kao obrazloženje, tako da više ne možete dvojbiti Njegovu savršenost …. sve vam je objašnjeno sa golemom ljubavlju koja je bezgranična i koja se poklanja/daje svemu stvorenomu, uključujući i ono što je nekad otpalo od Mene.

Jer ljubav ne može proći, ona izgubljenog slijedi u dubinu i teži ga pot(st)aknuti na povratak. Zato sam vam čin stvaranja predstavio na takav način, koji vam demonstrira da sam i prvo biće obujmio beskrajnom ljubavlju, da sam Se radovao njegovoj sreći/blaženosti i kome nikada ne bih uskratio Moju ljubav da je ono nije iz slobodne volje odbilo.

A isto tako sam vam objasnio i u čemu se sastojala slobodna volja …. da se (to) stvorenje samo moglo mijenjati i da je istupilo iz vječnog uređenja/reda …. i da nije moglo biti spriječeno- pošto je imalo slobodnu volju -udaljiti se iz Mojeg vječnoga reda.

Taj iskorak iz Mojeg zakona je bio grijeh, na koji Ja to stvorenje nikada nisam naveo, jer to je oprečno Mojoj ljubavi …. Ja Sâm sam Sâmo Dobro, u Meni se ne nalazi ništa što bi bilo protivno/suprotno zakonu, Ja ne mogu ni jedno biće mrziti, uvijek ću ga pratiti Mojom ljubavlju …. samo što stvorenje koje se o Mene ogriješilo ne mogu okruniti blaženošću.

I ne bih rekao da je bila Moja volja što je prvo biće palo …. ne poznajete Me u Mojoj prevelikoj ljubavi i milostivosti, koja ne izgovara niti jednu grubu riječ, kolika god da vam bila krivica …. Ja samo ustvrđujem ono što jeste, bez da se srdim, jer Ljubav je veća od Mojeg gnjeva, i ono što činim po planu spasenja od vječnosti, se događa samo iz ljubavi, koja vam važi za vijeke vjekova …. (27.9.1964.)

Tko stoga vjeruje da je Lucifer morao pasti kako bi mi bio dobrodošla alatka, kako bi mi služio kao protu-pol (= ovo se odnosi na ‘slijepe’ sljedbenike Jakob Lorbera!), taj je pomiješao Moje poznavanje njegove volje koja Mi je bila znana još od vječnosti, sa određenjem stvorenja. Jer ta volja je bila …. pošto je bila slobodna …. usmjerena protiv Mene, tako da sam na toj volji mogao sagraditi Moj plan spasenja.

Da se jedno stvorenje koje je bilo savršeno stvoreno, moglo tako izvrnuti/okrenuti …. da je moglo prema Meni osjećati mržnju koja je bila duboka poput bezdana, sve to nije Meni za pripisati, Meni Koji sam sâma Ljubav i Koji niti tom stvorenju nisam uskratio Moju ljubav, jer je mržnja ne-božanska osobina, za koju u Meni nema mjesta, ali koja se …. pošto se slobodna volja mogla udaljiti beskrajno daleko od Mene, mogla preokrenuti i u najdublju mržnju.

Dakle to ne znači da je mržnja prisutna u Meni, da Ja sve …. kako dobro tako i zlo …. imam u Sebi. Sve što je u Meni se nalazi u Božanskom redu, samo ono što je izvan Mene je i izvan vječnoga reda. Vi ljudi morate shvatiti da je pogrešno vjerovati kako je u Meni mogućno otkriti tračak obrnutog/izvrnutog reda, jer tada ne bih bio savršen, (a) što jedino može biti Dobro najvećeg (stupnja) savršenstva. To što je Mojoj bezgraničnoj ljubavi pridružena i pravednost, to potiče na patnje i muke raznih vrsta koje pogađaju vas ljude, kojih bi vas Ja vrlo rado poštedio, kad bi to dozvolili ispravnim usmjerenjem va­še volje.

I tako se i neizmjerno povećala udaljenost od Mojeg prvo-stvorenoga bića, jer ono tu udaljenost od Mene može pripisati samo sebi, koju Ja zbog pravde/pravednosti ne mogu proizvoljno smanjiti, već će on za Mene i Moj plan spasenja ostati protu-pol, sve dok ne dođe i do njegovog konačnog izbavljenja. Zbog toga sam vam čin stvaranja objasnio na ovaj način, kako ne bi zapali u pogrešan slijed misli (!!!)* (vidi niže tumačenje Ivanovo iz ‘Biskup Martina – 197, 198’!!) , koji bi vas doveo do sumnje u Moje sasvim savršeno Biće, Koje je sve ‘postavilo van Sebe’ (stvorilo iz Sebe) u najdubljoj ljubavi.

A gdje je ljubav, (jedna) loša misao stvorenje nikada ne može pred-odrediti (potstaknuti) za (na) pad …. misao koja nikada ne može biti iz Mene, jer sam Ja vrhunac savršenstva.  AMEN

*

Bertha Dudde, br. 8861, 28 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE (4)

(nastavak od 8858, 8859 i 8860) 

Sve što vas pritišće trebate predati Meni, i Ja ću vam pružiti utjehu i unutarnji mir, jer Meni ništa nije nemoguće. Isto tako, nije Mi nemoguće, dati vam ispravno objašnjenje toga zašto nisam spriječio da se u tako važna pitanja potkradu greške/zablude, kao što je ona o padu duhova, koja Mene i Moj akt/čin stvaranja predstavlja na drugačiji način nego sam vam Ja to objasnio… Uvijek je bilo postavljano pitanje gdje je ‘zlo’ bilo začeto… da li Ja sve dobre i loše osobine imam u Sebi, i sa ovim pitanjima je uvijek bilo povezano previše ljudskog razmišljanja… pošto su ljudi uvijek polazili od sebe i na taj način zaključivali o Meni i Mojoj suštini (= Mom biću), a pritom nisu molili za dostavu čiste istine, čime se (već) i uključuje djelovanje Mog protivnika. Tako da već imate cijelo objašnjenje toga što je navodno bilo Moja objava… (= razlog zašto je zabluda/pogreška ‘našla ulaz’ u ‘božansko otkrovenje’). Jer kad se moli za zaštitu od krivog razmišljanja, ne može se dogoditi da se potkrade jedna takva zabluda/pogreška, pošto Ja nisam sposoban za laž, a duh laži više odgovara ljudskom razmišljanju, jer on direktno ima pristup čovjekovom razumu. Ali isključeno je (to) da si Ja mogu proturječiti. I pošto sad imam garanciju za to da su ovim zapisima uvijek prethodile molbe za zaštitu od konfuzije… pošto je isto tako ovo vrijeme kraja, gdje sam na Zemlju poslao duha svjetla, koji u svoj istini treba ljudima objaviti Moje ponašanje i djelovanje… tako da sad preostaje još jedino odbijanje ovih spisa (= neistinitosti u Jakob Lorberovom Otkrovenju)… koji stoje kao suprotnost pogrešnom prikazu …. ili najpotpunije prihvaćanje. Vi ljudi možete odlučiti po vlastitoj procjeni želite li Me priznati kao sasvim savršenog ili Me zamišljati i sa nedostacima, dakle sa lošim osobinama. Vi si sami možete odlučiti što želite priznati, jer samo u malom broju slučajeva upućuje se na zabludu, stoga ispitujte sve, i zadržavajte najbolje. A da je se potkrala greška, nema dvojbe, i stoga će se opet morati javiti velika potreba za istinom, da bi mogli prepoznati što odgovara istini (= što jeste istina). I opet je mali broj onih koji žude za najčišćom istinom, a koji će onda i znati gdje je ljudski razum bio više na djelu, tako da je unutarnji glas bio nadjačan… Uz to je išlo još i ljudsko ‘objašnjenje’, tako da se opet uključilo razumsko razmišljanje i degradiralo ‘Božansko otkrovenje’, a što, da bi se spoznalo kao greška/zabluda, uvijek zahtijeva samo žudnju za istinom. Stoga sam Ja obistinio Moja predskazanja, kako bi u svakom sekulumu (= određeni vremenski interval) uvijek iznova raščistio ono što je zahtijevalo razjašnjenje… Stoga će se i sad opet formirati dva smjera, i opet će se raditi o ‘sljedbenicima’ (= u smislu,  ‘onima koji slijede ‘na slijepo’, ovdje J.Lorbera) ili onima kojima je stalo do čiste istine… Uvijek se radi samo o tome da sve što iskorači iz Mog vječnog reda više ne odgovara Mome biću/suštini, da to u sebi sve izvrće u suprotno, ali da se Ja Sâm mogu nalaziti samo u vječnom redu… pa se stoga i čovjek, koji dozvoljava da njime vlada samo njegov razum, već nalazi izvan Mog zakona i dopušta utjecaj onome koji se isto tako nalazi izvan vječnog reda. I stoga ne znate koliko cijenim vašu molbu za zaštitom od zablude, jer ta molba vam uistinu omogućava najviša duhovna ostvarenja. I ovaj problem morao je jednom izaći na vidjelo, i stoga ništa nije ‘slučajno’, sve je predodređeno, kako bi se moglo dati objašnjenje koje je nužno, jer svaka je zabluda/greška opasnost za duhovno stanje čovjeka (!!!). Međutim, tko žudi za istinom, njemu će to učenje i smetati, on će ga odbaciti kao pogrešno, on će ispitivati i najbolje zadrža(va)ti… No, Ja ni jednog čovjeka ne mogu prisiliti na molbu koju on sâm iz sebe mora uputiti Meni: molbu za zaštitu od zablude. Međutim, gdje je ova potreba za istinom u srcu tako usidrena, tamo je i istina zagarantirana. I ta istina se treba širiti, jer je došlo vrijeme kraja. AMEN

*

Bertha Dudde, br. 8923, 1 Veljače 1965

BOG ISPRAVLJA VELIKU GREŠKU

Želim vam dati jako važno objašnjenje koje bi trebalo prosvjetliti one od vas koji su i dalje uvjereni kako je zlo također prisutno u Meni (= nerazdvojivo od Mene; svojstveno Meni), i da sam Ja stoga/zato navodno stvorio bića sa svim njihovim lošim/pokvarenim instinktima/nagonima i svojstvima.

Vi, koji se morate boriti protiv svih tih nagona sa ciljem da bi povratili (= ponovno zadobili) svoje originalno stanje, niste takvi nastali/proizašli iz Mene, jer time bih Ja bio stvorio duhovni svijet, (tj. duhove) koji nisu mogli važiti za Moju sliku i priliku.

Iz Mene je sve nastalo/proizašlo u apsolutnom savršenstvu i savršeno je ostalo jedno beskonačno dugo vrijeme (ili ‘jednu beskonačnost’). Prema tome, ako su oni bili na Moju sliku, u skladu sa vašim mišljenjem bi Ja Osobno unutar Sebe morao imati svakojake zle karakteristike (= obilježja), i morao bi stoga biti Bog dvojnosti, Koji je istovremeno stvorio dobro baš kao i zlo. Međutim u tom slučaju se bića ne bi mogla smatrati krivima, pošto bi se ona odvojila/otuđila od mene kao posljedica njihove sklonosti. Ali onda također ni djelo Spasenja Isusa Krista ne bi bilo nužno, pošto je ‘grijeh’ zločin/prekršaj protiv Mene koji, međutim, biće nije bilo u stanju počiniti pošto nije bilo stvoreno ni na jedan drugi način… stoga bi Ja Osobno bio uzrok ovog navodnog grijeha (jako jako važan slijed misli!!!). 

Ako vjerujete da su sve suprotnosti svojstvene/prisutne u najsavršenijem Biću onda proturječite sebi, pošto savršenstvo mora biti dobro, (i) ne može biti udruženo/spojeno/asocirano sa svim zlim svojstvima pošto onda više ne bi bilo savršeno.

Ali, kako je sve pâlo duhovno opterećeno pra-grijehom, koji vječno ne može sâmo okajati …. Iz toga vidite, koliko je ogroman i težak taj grijeh protiv Mene, i tom grijehu trebao sam Ja Sâm biti povod/uzrok? Grijeha koji je zahtjevao čin milosti kakvog je čovjek Isus ostvario? Koji je shvatio da baš taj grijeh jednog dana mora biti okajan pravde radi.

Jedan on najčišćih anđela (= Isus) se dobrovoljno prijavio za ovo djelo okajanja znajući kako je grijeh otpadništva od Boga bio krajnji zločin protiv Njegove ljubavi. I zar sam Ja Osobno trebao podržati ovaj grijeh stvarajući bića sa ‘svim suprotnostima’? Sa ciljem da bi ih onda, poradi grijeha kojeg sam Ja prouzrokovao/potstaknuo, prisilio hodati izuzetno bolnim putem kroz materiju, što bi stoga opet pretpostavljalo jedno potpuno zlo Biće ali ne beskrajnu ljubav uzvišeno savršenog Boga i Stvoritelja Koji svima vama želi biti Otac.

Sve što je proizašlo iz prvobitnog/originalnog grijeha je na račun djelovanja Mog protivnika, koji je tome sam bio uzrok, koji je u vas usadio sve zle instinkte i koji je to bio u stanju učiniti onog trenutka kada ste odbacili Moje zračenje ljubavi i stoga više niste imali snage oduprijeti mu se.

Sve dok podržavate ovo pogrešno učenje vi i dalje imate jako nejasnu ideju o Meni, sve dok u Meni tražite izvor zla vi još ne razumijete na pravi način Kristovo djelo Spasenja. Jer vi možete govoriti o prvobitnom grijehu jedino kada ste u potpunosti odgovorni za njega, a to ne bi bio slučaj da sam vas Ja stvorio sa u vama već prisutnom težnjom/naklonošću ka zlu (opet jako jako važno!!!).

Pošto ste vi ipak opterećeni prvobitnim grijehom, od kojeg vas može osloboditi jedino Isus Krist, a Mene ne možete optužiti za nikakvu nepravdu, sasvim jasno se vidi da ste grijeh protiv Mene počinili vi sami, da vas je Moj protivnik naveo/potstaknuo da počinite taj grijeh, kojeg ste vi dobrovoljno počinili i prema tome ste u potpunosti odgovorni za njega… da ste prema tome vi sami uzrokovali (u smislu, ‘doveli’) sva prošla mučenja i patnje a Isus Krist će vam pomoći da se oslobodite od ove krivnje (ili ‘ovog zločina’).

Vama, koji Mi želite služiti šireći istinu, je čin stvaranja bio opsežno objašnjen, u onoj mjeri u kojoj ste vi to/ga u stanju shvatiti. I iz svega ovog slijedi da je duhovni svijet originalno bio stvoren u potpunom savršenstvu, i da sam Ja bio jednu cijelu vječnost izuzetno sretan sa mnoštvom prvo-stvorenih duhova. Ali Ja sam također vječno znao o antagonizmu Mojeg prvog izvan Mene postavljenog duha. Ja sam znao za njegovo suprotstavljanje i zbrku koju će on uzrokovati među Mojim najranijim duhovima. Ja sam znao za njihovo otpadništvo od Mene, ali Ja sam ga postavio izvan sebe kao Svoju sliku sa istom stvaralačkom moći i stvaralačkom snagom, i nisam ga spriječio kada je on zloupotrebio tu snagu i prebacio sve svoje loše karakteristike na one koji su ga dobrovoljno slijedili, pošto sam Ja svim bićima dozvolio slobodnu volju.

I to objašnjava propadanje u ponor, jedino što se ono dogodilo dobrovoljno i bilo je posebice ozbiljno pošto su bića i dalje bila unutar svjetla spoznaje a ipak su prihvatila sva loša svojstva kojima ih je Moj protivnik prožeo, ali za koja Ja Osobno ne mogu biti odgovoran.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8880, 8 Studeni 1964

GRIJEH SE SASTOJAO U ODBIJANJU LJUBAVNE SILE

Ako vam se govori od gore to vam je znak ne-prolaznosti Moje ljubavi, koja je milostiva s/prema ljudima i koja im dolazi u pomoć. I ta ljubav vam je usmjerena stalno i neprekidno, jer vi ste (i) Moji i pored toga što ste slobodne volje Moga protivnika slijedili u dubinu. Ali vaše pra-biće je ljubav. I Ja se neću umiriti sve dok se ponovo niste preobratili u svoje pra-biće. I sad kad vam se obraćam, po Mojem govoru možete prepoznati kako na djelu može biti samo dobra sila, jer se neprestano trudim odgajati vas ka ljubavi i usmjeriti vas ka Isusu Kristu i Njegovom djelu spasenja, jer tada idete pravim putem koji za rezultat ima obraćenje još na (ovoj) Zemlji.

Vi dakle ne smijete sumnjati u porijeklo onoga što vam pristiže od gore. Ne može biti drugačije no dobro u svom sadržaju, tako da mora biti lišeno zabune/zablude/pogreške. Jer Vječna Istina Osobno vas podučava, i možete biti uvjereni da vam neće servirati pogrešna učenja. A ovo osiguranje je u završno doba vrlo bitno/neophodno, jer se čak i Moje svjetlonoše pokušava uvesti u neodlučnost/sumnju u istinitost njihovih poruka. Ali neka vam bude dovoljno što/da znate kako Ja Osobno štititm Moje svjetlonoše od greške. Jer tko vam drugi može dati garanciju za čistu Istinu osim Mene, Koji znam/poznajem svačiju volju kao i žudnju za Istinom?

I uvijek iznova vam govorim da je djelovanje protivnika usmjereno posebno ka vama koji hoćete širiti svjetlo …. da on to želi spriječiti i zbog toga pribjegava svim mogućim sredstvima, kako bi u ljudska srca unio sumnju u istinitost ovih poruka/primitaka. Međutim i Moje djelovanje će biti sve jasnije izraženo. Ja ću vam sve jasnije osvjetljavati zabludu, u koju vas je već stjerao/naveo, jer njegov je cilj držati vas dalje od Istine …. ali to mu neće uspjeti kod onih koji zbiljski žude za Istinom. I svatko se dakle mora ozbiljno preispitati da li žudi za čistom Istinom …. tada više ne može biti obmanut, jer tada će je sâm prepoznati i osloboditi se od zablude.

Trenutak stvaranja je kako za Mene tako i za Moga svjetlonošu bio akt neopisive sreće/blaženosti, jer proizvodi njegove volje i Moje ljubavne moći/snage/sile su bili tako divno oblikovani, da su nas obojicu neopisivo usrećivali, i ljubav svjetlonoše prema Meni se sve više razbuktavala. Jer u njima je bila prisutna ista stvaralačka moć …. koja ih je razveseljavala, a uz što su isto mogli biti aktivni u duhovnom stvaranju, kroz što su svoju sreću/blaženost mogli neograničeno umnožavati/povećavati.

Kada dakle polazim od toga da tim stvorenim bićima nije ništa nedostajalo, da su sva bila postavljena van (Mene) kao Moje slike i prilike i da su stvarajući i oblikujući mogli djelovati sve dotle dok su bili prožeti Mojim ljubavnim svjetlom …. tako da vam mora biti jasno da je i njihova aktivnost pretrpila gubitak/štetu kada su odbili dotok Moje ljubavne sile …. time su izgubili svoje svjetlo, svoju spoznaju, time im se poremetilo razmišljanje i time su postali nesposobni za stvaranje …. otvrdnuli/ukrutili su se, ali su isto tako još uvijek bili nekada od Mene isijana snaga/sila, koju sam zbog toga preoblikovao u kreacije/stvaranja najrazličitijih vrsta.

Taj vam je postupak već toliko puta bio opisan, i to možete prihvatiti kao najčišću Istinu, bez dvojbe možete prihvatiti to da je samo odbijanje Moje ljubavne sile bio grijeh protiv Mene, jer bilo im je upaljeno najsvjetlije svjetlo u kojem su skroz naskroz bili svjesni svoje pobune/otpora protiv Mene. Zbog toga ću svako predstavljanje Mene kao onoga koji je pred-odredio ili potakao kako svjetlonošu tako i pala bića na pad, osvjetljavati kao pogrešno. Ta bića su sva bila aktivna u Mojoj volji i to do vremena (trenutka) odbijanja (do-)toka Moje ljubavne sile. A tada je uslijedilo ukrućivanje/otvrdnjavanje duhovne supstance …. i Moja sila, koju sam nekoć isijao kao bićâ, je sada morala postati aktivna na drugi način, što se je desilo kroz razlaganje supstance na sitne i najsitnije čestice i iz kojih je dakle nastalo stvaranje/svemir/svijet. Tek tada se biće imalo boriti protiv svakojakih otpôra, koje je moralo savladavati kako bi se opet razvijalo ka gore.

Aktivnost bića koja nisu bila pala se sastojala u korištenju sile koja im je dotjecala iz/od Mene …. a ta bića su bila u stanju najsvjetlijeg/najjasnijeg svjetla …. dakle spoznaje …. i time ta sila od bića nije bila korištena drugačije nego u Mojoj volji.

Sve dotle dok Mi je biće dakle bilo vjerno, djelovalo je i stvaralo u Mojoj volji. Kada se od Mene okrenulo, izgubilo je moć stvaranja i oblikovanja. Otvrdnulo je i postalo ne-aktivno ….. što je onda imalo za posljedicu nastajanje stvaranja/svemira/svijeta.

Dakako da sam još od Vječnosti znao za pad Lucifera i tih bića, i nisam ga spriječavao zbog njegove slobodne volje. Ipak se nisam uplitao, jer sam svjetlonoši …. Luciferu …. dao istu moć, koju mu nisam želio suziti/uskratiti, kako bi dakle sâm od sebe mogao djelovati i odlučivati. I tako mu je bilo moguće pokretanje bića protiv Mene, čime je istovremeno bio stvoren jedan drugi (ovaj materijalni) svijet, svijet pun otpora protiv Mene.

Ali sve to je bilo mogućno samo jer se je …. on, a za njim i njegova pratnja …. (jer su se oni) zatvorili pred dotokom Moje ljubavne moći/sile. Tako da je odbijanje Moje ljubavne sile stvarni grijeh, jer on je bio usmjeren protiv Mene i pored potpune spoznaje svoga nekadašnjeg izvorišta u Meni.

Da se je sposobnost razmišljanja izrazila u potpuno Meni-nasuprotnoj volji, da je ona izrodila nešto sasvim Bogu oprečno/suprotstavljeno, nije imalo u Meni svoj začetak, ali odbijanje Moje ljubavne sile je imalo za posljedicu ovu izvrnutu/obrnutu volju, jer je značilo zamračivanje duha, duhovno sljepilo. Onda je Lucifer postao Mojim suprotnim polom, koji je sve loše misli …. koje je on sâm prouzročio …. mogao prenijeti na (ostala) bića. Jer od tog trenutka, kada su Mi ona svjesno otkazala ljubav, je imao punu moć nad tim bićima, i zadržao ju je sve dok nije došlo do stvaranja (lit. sve dok nisam dopustio stvaranje), kako bi ih iščupao iz njegove vlasti i započeo proces povratka. A onda su ta bića morala ići putem muke sve dotle dok kao ljudi …. u stadiju Ja-svjesnosti i slobodne volje …. ne odbace sve svoje krive misli, dok svoju volju ne promijene/okrenu potpuno i mogu postati potpuno božanstveni. Dakle moraju odložiti satansko i u slobodnoj volji težiti božanskom.

Već samo to dokazuje kako zlo nije moglo imati svoj začetak u Meni, inače Ja ne bih mogao biti zvan Božanskim, pod čim se podrazumijeva sâmo dobro …. da istovremeno ne može postojati svjetlo i tama, da u Sebi ne mogu imati istovremeno ljubav i mržnju, niti sve nasuprotno.

Slobodna volja se mogla odlučiti za Mene ili Moga protivnika, koji je već bio zao kad je postao Mojim protivnikom …. koji je tada stvorio sve protiv Mene usmjereno (Meni na-suprotno) …. (koji je bio sila kao i Ja Sâm …. jedino što je on imao početak.) To je najgadnija varka kojom se služi Moj protivnik, kako bi vas uvjerio da je izvorište svega lošega isto u Meni. I zato vam uvijek iznova skrećem pažnju na to da je stvarni grijeh bilo ovo: odbijanje Moje ljubavne snage/sile, jer su si time bića na sebe navukla stanje poremećenosti/zbunjenosti …. stanje u kojemu su odbijala ikakvu vrstu aktivnosti po Mojoj volji i zbog toga kao razložena bila fiksirana/’utkana’ u kreacije svih vrsta. Jer zakon je od Vječnosti da od Mene isijana sila mora biti aktivna …. da ta sila u slobodnoj volji mora biti zatražena/željena kako bi se omogućio povratak ka potpunosti/savršenosti bića.

Da onê u propalo usađene misli imaju Lucifera za izvor i da se protiv njih za vrijeme utjelovljenja u čovjeka mora boriti, je kroz Moju ljubav postalo postupkom koji bi iz Mojih stvorenja trebao stvoriti Moju istinsku djecu. Tako da Lucifer protiv svoje volje radi na postupku povratka, što sam Ja itekako predvidio od Vječnosti, ali čime ga Ja Osobno nikada nisam predodredio za Moj protu-pol, jer i on je bio slobodno stvorenje, koje je u svoj savršenosti proizašlo iz Mene. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8882, 14 Studeni 1964

O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO (ILI ‘GDJE SE ZAČELO ONO ŠTO SE NAZIVA) ZLO?

Želim vam pomoći u svakoj duhovnoj nevolji, a nalazite se u duhovnoj nevolji, kada trebate zastupati čistu Istinu, a sami ne znate da li je vaše mišljenje ispravno… isto kao i ti, jednom Mi se i Moj sluga (Jakob Lorber) obratio sa ovim (= riječ je o naslovnom pitanju) pitanjem. (= slijedi objašnjenje postupka ‘ubacivanja’ neprijatelja u razmišljanje Jakob Lorbera) Ali tom pitanju je prethodila duga debata (‘Vi morate u potpunosti isključiti sebe kada postavljate pitanja na koja želite odgovor. Jedino onda će one sile koje prenose/priopćavaju apsolutnu istinu biti sposobne stupiti u akciju. Onda će čiste duhovne misli teći ka vama i biti ćete sigurni da ste bili podučeni u istini. Ali ako sa vama/uz to uzmete zemaljske utiske duša će i dalje biti pod utjecajem intelekta, a u tom slučaju intelekt može steći prednost, i u skladu sa njegovim željama vi možete biti afektirani/dodirnuti od strane misaonih struja koje nisu zračenja iz kraljevstva svjetla a ipak se takvima smatraju, to je razlog zašto proturječni sadržaji moraju uvijek biti pomno ispitani, kako vas ne bi zbunili.’  Bertha Dudde, br. 5135, 22 Svibanj 1951), gdje je svaka misao bila ‘vagana’, dakle prije nego što Mi je ovo pitanje bilo postavljeno, bilo je već stvoreno određeno mišljenje [‘Čovjekovi vlastiti mentalni koncepti ne smiju prethoditi znanju koje prima već on strogo mora držati/čuvati ono što mu je ponuđeno odgore. Čim osoba zakaže (po)slušati ovaj glas u svome srcu on također ni ne može biti podučen, jer Bog Sebe neće izrazitije očitovati da ne bi doveo u opasnost religijsku slobodu ljudi.’  Bertha Dudde, br. 2787, 25 Lipanj 1943].

A ovo pitanje je bilo riješeno onako kako si je to osmislio ljudski razum, a kako je to pitanje bilo od izuzetne važnosti i kako je od njegovog riješenja/odgovora ovisila i posljednja, najveća tajna …. naime Moja savršenost …. Moj protivnik je imao čist teren i mogao im je dati odgovor na svoj način. I svaki put kad bi ovo pitanje bilo pokrenuto, mogao se uključivati, jer tada više nisam Ja Osobno govorio kroz Mojeg slugu, nego se on dobrovoljno prepuštao protivniku, protiv čega Ja nisam mogao ništa učiniti, jer slobodna volja je bila ono što je davalo prvenstvo Mome protivniku.

Teško je za povjerovati u ovo upravo predstavljeno/rečeno pošto Mi se Moj sluga (= J.Lorber) bio stavio potpuno na raspolaganje, a(-li) nije smio pretresati to jedno pitanje koje je (već ranije) bilo odgovoreno/rješeno na čisto ljudski način od (strane) partnerâ kojima je Moj protivnik još imao pristup. Dakle putem istih, odgovor je već bio dan, dok je Moj odgovor tiho zazvučao u njegovom srcu, odgovor koji on međutim nije prihvatio, jer ideja o tome kako sam bio i ‘izvorište zla/lošega’, mu je bila bliža nego ona kako je sam protivnik donio zlo na svijet (donijeti na svijet = roditi, stvoriti). A čovjek koji se nalazi u ozbiljnoj/stvarnoj potrazi za Istinom bi prozreo duhovni proizvod Moga sluge.

Jer besmislenost tvrdnje da laž i istina, mržnja i ljubav …. dakle sve suprotnosti/oprečnosti imaju svoje porijeklo u Meni (riječ je o ‘Velikom Ivanovom Evanđelju – 2/228:5’), potakla bi svakog čovjeka koji razmišlja da posumnja u ovo kao objavu Božanskoga porijekla.

To se odnosi jedino na objave o porijeklu zla. One uvijek trebaju biti povezane (stavljene u kontekst) sa načinom razmišljanja ljudi koji se tim problemima bave. Ali ne može se zanemariti ni to da su se desile mnoge promjene tokom vremena, zbog čega Ja onda uvijek moram preduzeti čišćenje, jer je putem tih promjena došlo i do promjene svijesti (= mnijenja, shvatanja, razuma; smjera) …. koje ne mogu biti ‘natovarene’ Mome sluzi, nego su jednostavno nastale tokom vremena.

I kad vam uvijek iznova kažem kako jeste i ostat će cilj Moga protivnika, učiniti upitnim Moje savršenstvo kako bi vas spriječio da M(en)i date/poklonite svu svoju ljubav …. isto tako ćete shvatiti da se služi svakim čovjekom -kako bi došao do tog cilja- koji je mlak i ravnodušan i koji nije precizan/točan sa Istinom. I uvijek se nađe takvih ljudi za suradnju, koji za to (= preciznost oko Istine) nisu podesni. Ali kad se radi o takvim pitanjima gdje se vas ljude zavodi (= navodi u besmisao), onda se moram uključiti i ponovo izabrati ljude, koji Mi služe vjerno i savjesno, dakle Ja im Svoje biće moram predstaviti onako kakvo jeste, kako bi Me mogli voljeti cijelim srcem i cijelom dušom.

Tada moram korigirati i zablude koje predstavljaju opasnost, jer niti jedna zabluda ne ostaje bez posljedica. A tko se u zabludu zaplete, taj će se iz nje teško ponovno osloboditi, neće znati što treba vjerovati, i na koncu će izgubiti svu vjeru.

Ali Ja sam vam dao obećanje kako ću vas uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13) …. tako da će vam biti i objašnjeno, samo ako iskreno zamolite i ako se okrenete Meni, Koji vam Jedini mogu dati/pokloniti istinu, koja vas sa Mnom spaja, zauvijek.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8883, 18 i 20 Studeni 1964

O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO? (2)

(nastavak od 8882)

Što god da vas pritišće …. sa svim vašim brigama dođite k Meni. Jer, jedino vam Ja mogu pomoći, i pomoći ću vam, čim Mi se povjerite. Međutim, od vas tražim čvrstu vjeru u istinitost onoga što čujete. Jer, tek snaga vaše vjere vas osposobljava za bezuvjetno/bezrezervno vjerovanje u to da vam Ja ne mogu pružiti ništa osim čiste Istine.

Ali ako/kad ste Istinu (jednom) spoznali, onda vam je dužnost širiti je, jer nema ništa opasnije od toleriranja zablude, koja za sobom neizbježno vuče (još) veću zabludu. Jer zabluda je sredstvo protivnika kako bi vas odvukao na dolje, u tamu.

Ali Ja želim da se čista Istina probije, i uvijek nalažem Mojim glasnicima da se zalažu za spoznatu čistu Istinu, kako bi dakle sva zabluda bila istrijebljena/uklonjena, jer jedino Istina vodi do savršenstva/potpunosti …. a Istina jeste i ostaje: svi vi ste proizišli iz Moje ljubavi …. time ste dakle bili i u svoj potpunosti/savršenstvu… ali da ste sami iskoračili iz reda i time zgriješili.

Uvijek vam ponavljam, da Moj protivnik, koji je jednom/nekada kao Moja slika i prilika bio ‘(po)stavljen van’ kao najviši duh svjetlosti …. koji je tek svojim otpadanjem od Mene stvorio grijeh, da je dakle Lucifer, kao Moja slika i prilika, koji je bio opremljen istom stvaralačkom snagom/moći, uz pomoć nje stvorio/iz sebe rodio grijeh, da grijeha prije toga nije bilo ni u jednom biću, iz čega je krivo da sam Ja Sâm u Sebi bio pun suprotnosti/oprečnosti (vidi ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/228:5’ J.Lorber) …. tada ne bih bio savršen i nikad ne bi mogao stvoriti nešto savršeno.

Kako sam Ja u Sebi imao samo dobro, Božansko, kako je ljubav bila prvi princip …. isto tako je i Lucifer nakon svog grešnoga pada u sebi imao zlo. Sve se preokrenulo u njegovom biću, postao je iskonskim zlom, pokretala ga je njegova mržnja, njegovo znanje, potpuno oprečno Istini, je bila samo laž.

Ali nikada ne možete u Meni prihvatiti/odobriti/pretpostaviti laž i istinu, mrak i svjetlo, mržnju i ljubav …. dakle sve na-suprotno, jer to ne bi odgovaralo savršenom Biću, Čija pra-supstanca je ljubav (i ovo se odnosi na ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/228:5’ J.Lorber). Sve te osobine prianjaju čovjeku, i one su posljedice odbijanja Moje ljubavne snage/moći.

Ako sam Ja stvorio savršeno biće, to onda znači da se ono kreće (nalazi) potpuno unutar Mojeg vječnog reda, i taj red nikada/zauvijek nije trebalo porušiti (odbaciti). Ali djelovala je i jedna druga sila, koja je u istoj mjeri negativno koristila svoju moć i tu negativnu silu prenosila i na bića koja su pala … koja su dakle odbijala Moju radijaciju ljubavi i time se priklanjala onoj sili koja je sve negativne osobine (tako) prenijela na ta bića. Sve to su bile posljedice odpadanja/otpadništva od Mene, koje ide Luciferu na račun, jer u Meni zaista ništa nasuprotno nije prisutno, jer kad bi mržnja bila usađena u Meni, ne bih mogao biti zvan Bogom Ljubavi …. niti bih bio Bog Istine, kad/ako bi se u Meni istovremeno nalazila laž (1 Ivanova 1:5).

Vi ljudi morate jasno shvatiti da izgovarate nešto što se ne podudara sa slikom koja sam Ja od vječnosti i koja ću ostati: potpuno savršeno Biće, Koje je u svoj savršenosti/potpunosti moglo djelovati i stvarati, Koje po Sebi nema nedostataka, Čija ljubav nema kraja i koja će vječno važiti (biti usmjerena) i pâlome.

Da bi Moj protivnik, koji je isto bio moćan, svoju moć/silu tako zlorabio, kako bi stvorio svijet koji je stajao u suprotnosti sa svijetom čistih duhova, to je mogao, jer je njegova slobodna volja težila svim onim osobinama, koje su bile oprečne Mome savršenom biću, koje je onda prenio na jato/mnoštvo palih duhova. Tamo dakle, gdje sam Ja čista Istina, tamo on koristi laž …. gdje poklanjam/dajem Ljubav, on je rađao mržnju … gdje sam davao svjetlo, tamo on širi tamu. On pretvara sve dobre osobine, koje su u Božanskom usađene, u zle, i njegov utjecaj je bio (u)toliko veći, što se više bića protivilo zračenju Moje ljubavi. Iz njega je došlo sve loše, i ljudi su manje ili više zahvaćeni njegovim nasljednim (iskonskim) zlom, čitav zemaljski svijet je (jedan) svijet otpora protiv Mene, kojeg će Moja ljubav jednom ipak prelomiti/presaviti/pridobiti.

Jer jednu stvar morate znati, Lucifer je nekada bio najblaženije biće, stvoreno u svôj savršenosti, i u toj blaženosti se nalazio beskrajno (dugo) vrijeme … ali da je on, kada je odbio ljubav, od sebe stvorio zlo uz pomoć svoje moći i time postao Mojim kontra-polom.

I svi koji su ga slijedili su preuzimali loše osobine i pružali Mi otpor. Jer odbijanje sile Moje ljubavi je imalo za posljedicu da su se ukrutili, (da su) bili pretvoreni u stvaranje (materiju) i (sad) moraju proći beskrajno dugim prolazom/hodnikom/putem stvaranja, kako bi se sada kao čovjek mogli boriti protiv svih ne-božanskih osobina, koje su preko Lucifera bile prenesene na ta pala stvorena bića.

I sad opet sve zavisi od toga hoće li svojevoljno prihvatiti zračenje Moje ljubavi, jer Moja ljubav je svemoćna, (20.11.1964.) i ona će jednom postići to da se svako biće otvori i žudi za Mojom ljubavlju, a tada (će) spada(-ti) u najblaženija bića, koja su postigla cilj postavši Mojom djecom, i od Mene nikada više neće otići, ponovo se spojivši sa Mnom i ponovo obitavajući u potpunosti/savršenstvu, kako je bilo od iskona.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8884, 20 Studeni 1964

O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO? (3)

(nastavak od 8882 i 8883)

Ne mogu trpjeti zabludu, međutim uvijek Mi se mora staviti na raspolaganje odgovarajuća ‚posuda’ (kontejner), kroz koju mogu sprovesti čistu istinu na Zemlju. Stoga sam i Ja vezan za zakone, jer i Moj protivnik zahtijeva isto pravo, kako bi pomutio vas ljude, i iako imam vlast nad njim, svejedno ju ne ispoljavam… prepuštam to samom čovjeku kako će se postaviti u odnosu na zabludu, ali uvijek ću ga pokretati na to da istražuje pogrešku. Jer on treba ispitati svako dobro vjere, treba razmišljati o svemu, ali ne slijepo preuzimati sve što mu od ‚Mene’ biva servirano kao istina (= Gospod ponovno objašnjava svoju Pedagogiju pri dopuštanju ‘umetanja’ zablude u J.Lorberovo Otkrovenje). Jer gdje god mu se pruži prilika, Moj se protivnik upliće… Ja vas ne uvodim u krivo razmišljanje… Ja ću svakome tko zbiljski žudi za istinom nju i pokloniti. Međutim, Ja to ne mogu spriječiti ako vi poklanjate pažnju njegovim došaptavanjima. Tako da mu nisam mogao ni braniti da dâ sasvim pogrešnu sliku Mog stvarnog bića… koju ste i preuzeli, jer ste si i sami to pitanje ranije često postavljali čime ste si ga dakle sami u mislima i odgovorili. A pošto je Mom protivniku bilo stalo do toga da vaše razmišljanje navede na krivu stranu, upravo je ovo bitno pitanje, odakle je poteklo zlo, vama bilo odgovoreno onako kako ste sami htjeli… što pak prilično odudara od istine. I prethodno sam morao napuniti čistu ‚posudu’, temeljito vam objasniti čitav proces stvaranja, morao sam obrazložiti kako želim biti s-/pre-poznat kao potpuno savršen, vama ljudima morao sam dokazati da vam se opet obraćam kako bi ispravio i ovu grešku, koja daje krivu sliku Mene… sliku koja Moje biće ograničava na ljudski način, sa ljudskim slabostima i nedostacima… koja je dakle nesavršena/nepotpuna. Međutim opet će i ovu ispravku prihvatiti čovjek čija volja zbiljski teži ka istini… ali najčešće se smatra kako je mogućnost pogreške isključena, pošto Mi je Moj sluga bio potpuno predan. I pored toga je protivnik imao ‚lak posao’ time što je izvršio utjecaj na razum, koji si je već unaprijed dao objašnjenje i koji Mi se nije obratio ozbiljno upravo u svezi razjašnjenja ovog pitanja, koje je bilo od izuzetnog značaja, što je pojam suštine Boga iskrivilo na takav jedan način, da je bilo teško (po)vjerovati u Moju savršenost… I svakom pojedinom čovjeku je prepušteno da si oblikuje sliku Mene prema vlastitoj volji… Međutim, treba mu se skrenuti pažnja na pogrešku, koja ga navodi na skroz pogrešno razmišljanje. On ne može tražiti dokaz, pa ipak, vjerovat će ako Mi je vjerno predan i ako uvijek stremi istini. AMEN

*

Bertha Dudde, br. 8913, 16 i 17 Siječanj 1965

O PORIJEKLU ZLA…

Kad tako iskreno molite za istinu, nećete valjda vjerovati kako vas krivo podučavam. Sjetite se Mojih riječi: ako vi, koji ste loši, svojoj djeci pružate dobre darove… ukoliko više ću Ja dati Moj duh onima koji me u svezi toga mole (Matej 7:7-11)… Dakle, nisu to vaše vlastite misli koje zapisujete, nego vam ih Moj duh ‚unosi’ (= utječe), i to uvijek onako da možete shvatiti smisao, tako da se ne morate bojati da ćete biti krivo navedeni (ili ‚zavedeni’). To što dobijate od gore, treba biti jasno i svima razumljivo, ne treba u sebi sadržavati oprečnosti, i Moje biće (= suštinu) vam treba predstavljati skroz razotkriveno, kako vam se ne bi pojavila ni najmanja dvojba…

Vi, koji kao ljudi boravite na Zemlji, ste duhovno koje se jednom odmetnulo od Mene… Vašim odmetanjem od Mene poremetilo vam se razmišljanje, od Mog protivnika posvojili ste sve loše osobine, čiji izvor nisam bio Ja Sâm, već Moj protivnik… Vaše biće postalo je nebožansko, dakle našlo se u antagonizmu prema Meni… Te nebožanske osobine morale su biti odstranjene iz vas, čemu je služio beskrajno dug prolazak kroz stvaranje. Vi ste dakle već dospjeli do određene zrelosti kad ste se uspjeli utjeloviti na Zemlji. Međutim tada, pri stanju svijesti, uz dobru volju, spoznali ste isto tako i veliku udaljenost od Mene, i time ste morali sve svoje loše osobine prevazići sâmi, a koje nisam Ja Sâm ugradio u vas, nego su kao posljedica vašeg odmetanja od Mene, putem djelovanja Mog protivnika još bile u vama… vi sami ste morali snositi posljedice toga, pošto ste vi sami slobodnom voljom prihvatili zlo/loše od Mog protivnika… Ova istina ostaje neosporna… Ja Osobno vas jesam doduše stvorio takve da ste mogli osjetiti/osjećati što je bilo dobro a što loše (= zlo)… Ja Osobno vas jesam stvorio tako da možete težiti kako dobrom tako i lošem… Ali Ja vam nisam dao povoda da u sebi morate prihvatiti loše, međutim vaša žudnja je bila tako usmjerena, i posljedica toga je to da u zemaljskom životu u sebi još imate sve loše (= zle) nagone, koje je Moj protivnik nekoć prenio na vas, protiv kojih se morate boriti i na koncu i pobjediti… Mene Samoga ne možete smatrati uzrokom zla, inače biste čitav plan stvaranja morali smatrati fušerajem (bad work), koji je međutim bilo djelo vrhunske savršenosti.

Nešto što bi Ja nazvao grijehom protiv Mene, ne može nikako u Meni imati svoje porijeklo. Kad ste dakle sagriješili, time ste morali pogaziti Moj zakon vječnog reda, i morali ste svoj grijeh… koliko je to u vašoj moći… sami otplatiti zemaljskim životom. Ali nikako ne možete reći da sam vas Ja stvorio takve kakvi ste vi sada kao čovjek… ako time mislite na greške i poroke s kojima se imate boriti. Ta je oprečnost tako upadljiva, da ste je kao takvu morali prepoznati i odbiti. Sigurno je da Ja jesam stvorio čovjeka, međutim ono što je pravo je duša, koja se već uspjela lišiti dosta (toga) neduhovnoga tijekom (tog) prethodnog beskrajno dugog ‘hoda’. Pra-duh je ono što je nekoć palo i mora snositi posljedice svog otpadanja (= odmetništva), sve dok ne bude oslobođen svoje iskonske krivnje, ali i pored toga mora izaći na kraj sa požudama koje su u njega postavljene od strane Mog protivnika, kako bi se mogao potpuno spojiti sa Mnom, svojim Ocem od vječnosti, iz Kojeg je proizišao u vrhunskoj savršenosti (jako jako važno objašnjenje, pogotovo zbog toga što ima podosta onih koji kažu ‘pa Bog me takvog stvorio, sa svim mojim manama!’).

Moja riječ od gore uistinu vam biva davana tako da vam je razumljiva, i od vas se ne zahtijeva ništa drugo, nego da ju preuzmete kao istinu… Međutim, Ja sam namjerno pisatelju znanje glede spisa držao u tajnosti, kako ne bi pomutio njegov pogled i kako bi u odnosu na kraj pisao samo ono što Ja smatram za važno, jer upravo ta pitanja će postati predmetom žestokih debata. Ali jedna stvar ne smije biti previđena, da se ljudi radije odlučuju vjerovati u jednog Boga koji je sasvim savršen, i da svaki dobar čovjek osjeća odbojnost prema tome da si zamišlja Boga kao uzročnika (= kliconošu) zla. I ne radi se o tome da želim pridobiti svjetski mudre, nego one čija je volja dobra/ispravna. A kako objasniti mnoga mjesta u spisima, iz kojih čitatelj može izvesti to da Ja Osobno mogu izazivati zlo… To je sotonska prilika, gdje on najbolje može ‚uskočiti’… i jako često se ljudska volja ovdje podudara sa njegovom… Nitko nije u stanju, ‘poslužiti’ ga onako kako je to učinio Moj Ivan kad mu je Sotona postavio isto pitanje… (Biskup Martin, 197-198, Jakob Lorber*) Isto tako je Moj Ivan sada na djelu, kako bi vama ljudima upalio svjetlo koje nitko ne može ugasiti. I on će vam sada objasniti i proturječje koje ustvari nije proturječje…

(17.1.1965) Iz Boga su proizašla sva Njegova bića, dakle i on, najveći i najmoćniji duh, kojega je On Osobno stvorio, kako bi u njemu imao odraz Sebe Sâmoga, u koga bi neprekidno mogao emitirati silu Svoje ljubavi i od koga bi tu istu silu dobivao nazad. On Si je dakle stvorio Svoju sliku i priliku koju je isto tako opremio sa svim sposobnostima, tako da između Njega i stvorenog djela nije bilo razlike osim što je On Sâm bio izvor sile, a Njegovo stvorenje prijemnik sile.  Dakle prvostvoreni duh… Lucifer ili Svjetlonoša… isto je bio emitirana sila, koja je kao prvo, vidljivo biće od Boga bilo postavljeno/izloženo, koje je onda za sva sljedeća bića bilo ostalo vidljivo sve do njegovog pada. Ali još nije bilo suprotan pol Bogu, jer niti je posjedovalo Bogu suprotne atribute niti osjećaje protivne Bogu, nego je bilo u žarkoj ljubavi prema Njemu, i njegova volja je bila usmjerena isto kao i Moja (= Božja volja).

Dakle i ovdje je prepoznatljiva sotonska lukavština kojom on trenutak odmetanja od Boga prebacuje u čin stvaranja, kako bi baš Boga predstavio kao odgovornog i sebe samoga kao ‚tako stvorenoga’. Jer ozbiljno si razmislite: kako može Bogu nasuprotan duh… koji je dakle drugačiji nego Bog… ne biti nazvan Bogu-protivnim? (= ‘ispravna suprotnost’ …. koja je dakle drugačija nego Sâm Bog …. ne biti ‘nebožanska’) On je postao Njegovim protu-duhom tek nakon nezamislivo dugog vremena… nakon što je potstaknut mnoštvom stvorenih pra-duhova počeo izvrćati svoju volju i sposobnost razmišljanja. Međutim, to vrijeme vječne blaženosti prethodilo je njegovom padu, i nebožanske osobine rođene su iz njega, a nije ih Bog umetnuo u stvoreno biće, koje je moglo biti stvoreno baš i jedino kao Božja slika i prilika.

Ova uputa bila je nužna, kako bi se stekla potpuna transparentnost o tome da Bog nije bio inicijator grijeha i da su Njegova djela bez ikakve sumnje bila rođena iz Njegove ljubavi i da stoga nisu mogla biti drugačija nego savršena… znači dobra u najvišem stupnju savršenstva. Vi morate razumjeti otkrovenja od gore, inače ako vam se nudi nešto nerazumnjivo već morate računati sa stranim uplitanjem/utjecajem. Jer Bog zbog toga na zemlju usmjerava Svoju riječ da bi vam dao svjetlo i samo tamo gdje stvarno primate svjetlo, možete Boga prepoznati kao pokretača, a tad znate i to da ste sigurno u istini… jer On ne ostavlja u mraku duha one koji Mu se povjere i koji Ga mole da im pruži istinu. AMEN

  • Prepirka između Ivana i Sotone o Božjoj sveprisutnosti i porijeklu zla. Sotona je kao takav Stvoriteljev trijumf. Ivanov dokaz istinskog izbavljenja od zla.

(Sotona će): ‘Pitanje je: ‘Da li je Bog sveprisutan ili nije?’

(Ivan odgovara): ‘Zasigurno! Bog je beskonačan u Svojoj Božanskoj suštini i volji, prema tome također sveprisutan. Međutim, kao uosobljeni/personificirani Bog i istinski Otac Svoje djece, On boravi jedino među Svojom djecom u nebu nad nebesima.’

(Kaže Sotona): ‘Dobro, znači ti neopozivo priznaješ Božju sveprisutnost. Budi onda tako dobar i reci mi da li je Bog najuzvišenije mudar i dobar i, posljedično tome, sve-znajući i sve-videći. I da li On, zahvaljujući Svojoj najuzvišenijoj mudrosti i beskonačnoj dobroti, uvijek bira najbolja i najprikladnija sredstva da bi ostvario Svoju svrhu?’

(Ivan će): ‘Zasigurno! Jer Bog Čija suština je čista ljubav, ne može nikad biti ništa drugo nego najuzvišenije dobar i mudar. Ja već znam na što ciljaš, ali nastavi pitati. Odgovorit ću na svako od tvojih pitanja.’

(Sotona nastavlja): ‘Da li je Bog stvorio sve stvari u cijeloj beskonačnosti, ili postoji drugi bog koji je pomiješao/ubacio ono što nazivate zlim i lošim među djela stvorena od strane vašeg dobrog Boga? Ili, da li je moguće da je jedan dobri Bog mogao stvoriti obadvoje, i dobro i zlo?’

(Ivan će): ‘U početku sveg postojanja je bila Riječ, i Riječ je bila sa Bogom, i Riječ je bila Bog, i sve stvari su Njime bile stvorene. Sama ta Riječ je postala tijelom i boravila među stvorenim tijelom, ali tama ju nije shvatila/obuhvatila/dokučila.

Gospod Osobno je došao Svojim vlastitima na Svoj posjed, ali Njegovi vlastiti nisu prepoznali svjetlo, učeni ovog svijeta nisu prepoznali Riječ, niti djeca njihovog vječnog, Svetog Oca. Jer ti sam si držao sve umove zarobljenima kako bi ih pod svaku cijenu spriječio upoznati Njega Koji je od vječnosti bio, jeste, i biti će sve u svemu/svima.

Pošto je Bog jedini Stvoritelj svih stvari i nigdje pored Njega nema drugog Boga, očigledno je kako štogod proizlazi iz Njega ne može biti ništa nego dobro i savršeno.

On je stvorio sve duhove čiste i dobre poput Njega Samog. Međutim, On je dao duhovima apsolutnu slobodu volje Koju je usadio u njih, omogućujući im činiti štogod odaberu. I, da bi ih naučio kako koristiti ove darove, On im je istodobno sa slobodnom voljom dao zakone koje je posvetio, kojima su se oni bili slobodni povinovati ili ne.

I oni su svi poštivali te zakone, osim jednoga. Taj jedan, koji je također bio prvostvoreni i obdaren sa najvećim svjetlom znanja, je odbacio Božje zakone sa svojom slobodnom voljom i suprotstavio im se, zanemarujući posljedice.

Na taj način, taj duh je, sa svojom slobodnom voljom usađenom u njega od strane Boga, izokrenuo Božanski red unutar sebe; postao je protivan onim duhovima koji nisu zloupotrebili njihovu slobodnu volji i u sebi zao i loš. I onda, prisiljen svojom vlastitom suprotnom prirodom, morao je napustiti društvo ostalih duhova i držati se na udaljenosti do onog vremena kada će se dobrovoljno vratiti i ponovno ući u red kojeg je Gospod bez izuzetaka dao svim duhovima, naime, red ljubavi.

Za Boga i sve nas koji smo sada čisti božanstveni duhovi, ti, duh koji je postao protivan Božjem redu, nisi zao pošto nas nikad ne možeš ozlijediti (ili ‘pošto nama nikad ne možeš naškoditi’). Ti si zao i loš jedino protiv sebe samoga, jer dok ostaješ u svojem suprotstavljanju, ti ne štetiš nikome osim sebi samome.

Pokušao si mi postaviti stupicu, pretpostavljajući kako ću biti prisiljen reći da je Bog također stvorio zlo, uzimajući u obzir da si ti, kao zao duh, također Božje stvorenje. Ali, u onoj mjeri u kojoj se to tiče razmišljanja, Ja sam cijelu vječnost ispred tebe, i vrlo dobro svjestan lukavstva tvoje mudrosti. Prema tome, mogu te jedino savjetovati da sebi uštediš muku bilo kakvih daljnjih pitanja sa ciljem da bi me uhvatio u stupicu, jer u nadmetanju sa mnom, ti nikad nećeš imati priliku pobijediti.

Vidim u tvojim nevaljalim očima da bi mi želio dokazati na kraju tvojeg ispitivanja kako mi imamo najnečistiji koncept o Bogu, sasvim nedostojan Njega, i da bi mi sami morali priznati ili postojanje dva Boga – jednog dobrog a drugog zlog – ili Boga hibridnog/raznorodnog karaktera i, posljedično tome, nespretnjakovića u Njegovim djelima. Međutim, to nije tako, već baš onako kako sam ti upravo opisao.

Bog bi zaista bio nesavršen da Svoje stvorene duhove nije obdario sa potpuno slobodnom voljom, već umjesto toga jedino sa voljom pod prisilom. Međutim, toga što se tiče, ti sam osiguravaš nabolji protu-dokaz. Činjenica da si ti, iako pod snažnim/oštrim sudom, u poziciji suprotstaviti se Stvoritelju onoliko dugo koliko ti odgovara, samo sasvim jasno dokazuje kako slobodne i savršene je Bog stvorio sve duhove, uključujući i tebe. Ti, također, možeš u savršenoj slobodi djelovati u skladu sa voljom Gospodnjom, baš puput svih nas.

Ja te uvjeravam da u svim nebesima nema ni jednog drugog duha koji jasnije od tebe demonstrira Božje beskrajno savršenstvo! Ti si, tako reći, najveće Gospodnje umjetničko djelo i, prema tome, tamo gdje se to tiče Gospoda, ne može biti riječi o lošem radu/djel(ovanj)u.

Ovo potpuno razjašnjava da me ti nikad ne bi mogao uhvatiti u stupicu sa svojim apsurdnim suprotstavljanjem, jer štogod ti znaš, ja sam već znao jako dugo vrijeme. I to je još jedan dokaz Božjeg beskrajnog savršenstva, da sam ja – duh oslobođen tvoje supstance – sposoban moćno ti se suprotstaviti u svim tvojim namjerama.

Što sada kažeš? Imaš li spremno još neko lukavo pitanje? Naprijed sa njime, i odgovorit ću kako valja na svako od njih?

Ovo je zaprepastilo i uvelike smelo Sotonu, je nije mogao smisliti što odgovoriti moćnom Ivanu.

‘Biskup Martin – 197:21, 198’ Jakob Lorber

*

Bertha Dudde, br. 8459, 5 Travanj 1963

OBJAŠNJENJE PRA-DUHA I PADA

Sva Moja briga (u smislu pažnje) je usmjerena vama koji Mi želite služiti u zadnjem vremenu pred kraj. Jer vi trebate korigirati još puno zablude koju vam otkrivam, time vam u ruke stavljajući sredstvo za borbu protiv nje, što nikako ne bi (-ste) mogli bez Moje Riječi iz visine.

Znam gdje je mišljenje ljudi još zbunjeno/zapleteno, znam gdje su se u njima očvrsnula shvaćanja kojih se ne žele rado riješiti, a koja ne odgovaraju Istini. Ali svima želim dati svjetlo, (i) onima koji su od Mene primili nalog za širenje Istine, želim prosvjetliti razmišljanje/misli.

Uvijek vam mogu dati samo jedno te isto objašnjenje kako ste vi od Mene nekoć isijana (= poput zračenja) bića, koja nisu ispunila smisao svog postojanja, jer su Mi se suprotstavila. To što sam Ja isijao kao silu/snagu su bila Ja-svjesna bića (bića svjesna sama sebe) sposobna za razmišljanje, opasana slobodnom voljom …. dakle ne mrtvi proizvodi, već bića koja su u sebi imala život, jer Moja sila/snaga koja je bila njihova pra-supstanca, jeste i ostaje nešto živo što ‘forsira’ (na) aktivnost.

Dakle, toj sili sam dao formu stvorenja/bića, što treba shvatiti duhovno, jer međusobno su se mogli gledati/vidjeti kao predivna bića u blistavom svjetlu. Svako isijano biće je bilo biće za sebe …. kao nezavisno (napolje) postavljeno i sva su bila neprestano prožimana silom Moje ljubavi.

Bile su to slike i prilike Mene Sâmoga, bile su to minijature Mojeg Vlastitog Bića, koja su samostalno mogla djelovati u sili/snazi/moći i svjetlu i koja su se nalazila u najvišoj savršenosti, pošto je iz Mene moglo proizaći samo savršeno. I ta su bića od Mene otpala, putem svoje slobodne volje su se obrnula u suprotno, izgubivši svoju savršenost, postajući falična i bijedna, jer su odbi(ja)li Božansko svijetlo ljubavi koje ih je prožimalo, i posljedično su se lišila Božanskoga. Ali su (ta) bića nastavila postojati, jedino što su napustila ljubav, i to je bilo mogućno jer im je kao dokaz njihovog Božanskog porijekla bila svojstvena slobodna volja, koja se mogla razvijati u bilo kojem smjeru i koja se ispoljila u Bogu nasuprotnom smjeru.

Biće/stvorenje je samo odbilo Božju ljubavnu silu, dakle Moje neprestano zračenje ljubavi, i to je značilo njegov pad u najdublji ponor, jer je postalo nesposobno za aktivnost i u svojoj supstanci se stvrdnulo. Dakle ono stvorenje, jednom od Mene stvoreno u svom savršenstvu, se samovoljno udaljilo od Mene i sve više je težilo u dubinu/ponor. To otpadanje/odmetanje duhova od Mene vam je uvijek iznova bilo objašnjeno, i znate u čemu se sastojalo otpadanje/odmetanje od Mene: u tome da je Moja ljubav bila odbijena. Time se stvorenje učinilo nesposobnim za djelatnost/aktivnost.

Ali kako je stvorenje/biće sâmo po sebi, bilo od Mene isijana sila koja nije mogla biti ne-aktivna, ta je sila (onda) morala djelovati na drugi način, i to je bilo omogućeno tako što je ta sila bila preoblikovana u stvaranje …. time djelujući prema/po/onako kako odgovara Mojoj volji. Dakle pâlo stvorenje je obavljalo jednu uslužnu djelatnost u drugačijem uobličenju pod zakonom obaveze …. koje svezano/fiksirano prolazi kroz djela stvaranja s ciljem polaganog uspona ka gore, to je (dakle) pâlo duhovno stvorenje, koje je jednom izašlo iz Mene… to je to stvorenje, koje sam stvorio u vrhunskom savršenstvu, koje sam kao samostalno postavio iz(van) Mene kao Moju sliku i priliku, i koje se sada jednim mučnim putem povratka opet treba pretvoriti u ono što je u pra-početku i bilo …. jasnije objašnjenje vam ne može biti dano kada zapitate gdje je ‘ostao’ duh kada je biće palo.

O kojem duhu govorite? …. Ja sam stvorio duhovna bića, i ona su otpala od Mene. Dakle duša nije ‘duša jednog duha’, već je sâma duša taj nekoć-pâli pra-duh, koji se zbog posljednjeg usavršavanja utjelovio u čovjeku… i utjelovi li se (jedan) ne-pâli duh u jednom čovjeku, onda je njegova duša baš taj pra-duh, ali ne samo njegov dio* (vidi niže, tumačenje drugog proturječja u J.Lorberovom Otkrovenju!).

Da sad svjetlosna bića koja su se prilikom svog ispita skroz sjedinila (dosl. ‘ušla u’) sa Mojom voljom neprestano brinu/paze sve pale duhove tokom čitavog povratnog procesa, to će vam uvijek iznova bi(va)ti objašnjavano, jer ta bića svjetla nalaze svoje blaženstvo u tome što pridonose konačnom povratku pâloga, i njihova prevelika ljubav pazi/brine za sva stvorenja i stara se za uvijek nove ‘omotače’ koji pâlome omogućavaju uspon.

Jer ljubav će uvijek biti aktivna u Mojoj volji i time uvijek priticati nesavršenome, kako bi se svjesno okrenulo/promijenilo/preobratilo tokom zemaljskog života i ponovo postalo onim što je bilo i od iskona. I taj preokret dakle i postiže samo ljubav, koju stvorenje kao čovjek sada mora sâmo upaliti , kako bi ponovo pronašlo uniju/jedinstvo sa Mnom, koja ga čini blaženim stvorenjem zauvijek.   AMEN

*

Bertha Dudde, br. 7399, 27 Kolovoz 1959

UZROK/RAZLOG CIJELOG STVARANJA… PAD LUCIFERA

U početku ste bili slobodna, svjetlosti i snage prepuna bića, koja su mogla stvarati i djelovati u neslućenoj blaženosti i koja su to i činila prema Mojoj volji. U početku ste bili Božja slika i prilika, stvoreni u svoj potpunosti/savršenosti, koja vas je i činila Bogu jednakim bićima i koja vam je stvarala vrhunsku blaženost. Ali to stanje nije bilo vaša vlastita zasluga, nego je bilo određeno stvaranjem, jer iz Mene nije moglo proizići ništa nesavršeno i jer je svako stvoreno biće odgovaralo Pra-Biću (= bilo iste prirode kao i Pra-Biće) Koje ga je postavilo u postojanje.

Ja sam bio Tvorac svih tih bića, tako da su ta bića mogla biti jedino vrhunski savršeno oblikovana bića, koja su bila ‘istovrsna’ sa Mojim Pra-Bićem. Ali Meni nije bilo dovoljno t(akv)o stvaranje, nisu Mi bila dovoljna takva bića koja su morala biti takva kakvima sam ih Ja stvorio, već sam oko Sebe želio imati bića koja bi bila oblikovana isto kao i Ja, a koja bi to oblikovanje sama sprovela.

To zvuči nerazumljivo onim ljudima koji ne pokušavaju shvatiti uzrok/temelj cijelog stvaranja, koji još nisu razmišljali o tome šta je moglo prouzročiti čitav čin stvaranja …. a razumljivo je samo ljudima koji su duhovno probuđeni, kojima dakle mogu biti objašnjeni svi međuodnosi.

Jedno savršeno-stvoreno biće nije moglo postupati drugačije nego dobro, sve dok djeluje samo u Mojoj volji, dakle dok svoje misli prima od Mene i dok ih je moralo obrađivati po Mojoj volji. Ali takvo jedno biće/stvorenje jeste i mora ostati samo  Moje ‘stvorenje’ …. koje Mi i pored svoje savršenosti nije bilo dovoljno.

A Ja sam sva bića opremio/opasao slobodnom voljom, jer jedino biće slobodne volje je (jedno) savršeno biće. I ta slobodna volja Mi je trebala pomoći upotpuniti djelo koje sam započeo, a koje je moralo biti nastavljeno od strane samoga stvorenja, kako bi od ‘stvorenja’ postala ‘djeca’, koja bi trebala sa Mnom i uz Mene stvarati i djelati u vrhunskoj blaženosti/sreći. Slobodnoj volji nisu bile postavljene granice, niti na gore, niti na dole …. i ta slobodna volja se tada trebala pokazati; biće koje je moglo otpasti od Mene u slobodnoj volji je trebalo ostati uz Mene i time dokazati svoju Božanstvenost.

To su stvorenja i mogla, jer su se nalazila u najsvjetlijem svjetlu i jer Me jesu prepoznavala/priznavala kao svog Boga i Stvoritelja …. ali pred očima im se nalazio još jedan drugi cilj …. cilj koji su mogli vidjeti, za razliku od Mene Koji sam im bio nevidljivi Bog, a Kojeg su htjeli vidjeti.

Vidljivi anđeoski duh bio je Lucifer, prvo iz Mene proizašlo djelo stvaranja, koje je blještalo u svôj svojoj ljepoti i koji je time ostalim stvorenjima bio/ostao vidljiv. A i on je morao proći probu/ispit slobodne volje, i on je morao dokazati svoju Božanstvenost time što bi svoju volju slobodno od sebe podredio Mojoj volji, usmjeravajući je po Mome vječnom redu, kao što je priličilo njegovom božanskom biću.

Ali, on je krivo usmjerio svoju volju …. to je mogao uz pomoć svoje slobode, i Ja mu nisam postavljao nikakva ograničenja kad je svoju volju okrenuo od Mene postajući Mi nasuprotnim polom.

Nisam ga spriječavao kad je u tom nastojanju utjecao na sva ostala bića, i time sam i njima ostavio potpunu slobodu odluke …. za Mene ili za njega. I tek ta odluka bića je određivala sudbinu bića, koja su bila proizišla iz Moje ljubavi i koje je Moja ljubav želila učiniti Mojom djecom, što je pak bio, a i ostaje zadatak samih tih bića. Dakle, svim od Mene stvorenim bićima sam ostavio potpunu slobodu odluke, i samo jedan mali dio je prošao taj test volje i ostao uz Mene, dok je veći dio slijedio Lucifera strmoglavljujući se u ponor, što će reći: gubeći svjetlo, silu/snagu i slobodu, koje se tek kroz beskrajno dugo vrijeme može povratiti, kako bi tada u vrhunskoj sreći/blaženosti (ta stvorenja) kao djeca obitavala uz Mene, djeca koja su se sama oblikovala, kao što je i bio Moj plan prilikom stvaranja …. i zbog čega Ja neću mirovati/otpočinuti, sve dok nisam postigao Moj cilj.  AMEN

***  *  ***

*U Otkrovenju Jakob Lorbera ima još jedno ‘malo’ proturječje, naime, čitamo u njegovim Nebeskim Darovima:

‚Primjetite ovdje, – nekih otprilike tri dana prije rođenja, iz najfinije i istovremeno najčvršće supstance duše, u predjelu srca biva formiran jedan drugi, beskrajno fini mjehurić, i u taj mjehurić biva umetnut (jedan) duh koji je jednom (nekoć) postao zao (grešan), koji je po svojoj suštini iskra božanske ljubavi; svejedno da li je tijelo muško ili žensko, duh je bez spolnih razlika i tek vremenom poprima spolnost, koja se očituje kroz žudnju (begierlichkeit).’    Nebeski Darovi – 3, 17 Lipanj 1840

Cijela ova objava treba biti odbačena, jer je KRIVO/NEISPRAVNO da je u dušu usađen duh koji je jednom postao grešan, naime DUŠA NA OVOJ ZEMLJI JESTE BAŠ TAJ PALI, TJ. GREŠNI DUH (vidi iznad Bertha Dudde br. 8459). U svim ostalim Lorberovim tekstovima se uvijek ISPRAVNO ponavlja kako je u dušu čovjeka na Zemlji usađena ‚iskra’ duha iz Boga, tj. iskrica besmrtnog i vječnog Božjeg Duha Ljubavi…

… kao na primjer u njegovom otkrovenju ‚Zemlja i Mjesec – 51:5-7’ gdje je vrlo jasno rečeno:

‘Kada je ovaj fetus proveo tri mjeseca u majčinoj utrobi živ, duša, čije se srce umirilo dosežući određenu čvrstinu, će primiti vječni duh, koji će biti postavljen u njezino srce sa sedmerostrukom omotom/ovitkom (ili ‘oklopom’) od strane anđela. Nitko ne bi trebao začeti ideju kako je to materijalni omot/ovitak (ili ‘kako se ovdje radi o materijalnom oklopu’); on je duhovan, koji je snažniji/čvršći i opstojniji od materijalnog, – što se iz puno stvari može uočiti i u svijetu, gdje je lakše probiti materijlnu sponu nego duhovnu.

Zamislite si jednog siromaha i jednog jako bogatog čovjeka! Postavite siromaha pred zid i kažite mu da ga treba probiti, – i on će uzeti metalnu polugu (za podizanje) i moćan čekić i time će savladati jaki zid. Ali ako dođe kod bogatog čovjeka tvrda srca, njegovo srce nećete savladati niti metalnom polugom (za podizanje), niti čekićem, a još manje molbama; jer srce ovoga je ovijeno duhovnim okovima, koje ne mogu probiti zemaljske sile. To jedino uspijeva Duh nad duhovima!

Jednom kada je duh bio postavljen u srce duše – to se u slučaju neke djece događa ranije, a kod neke pak kasnije, a kod mnogih ne sve do tri dana prije poroda – onda tijelo sazrijeva brzo, i rođenje će uskoro uslijediti.’

… ili pak nešto dalje u istoj knjizi, naime ‚Zemlja i Mjesec – 53:12-14’, gdje čitamo:

Svako ljudsko biće (= duša) koje je rođeno na Zemlji prima Duh od Mene, i može, u skladu sa propisanim redom, postići savršeno/potpuno sinovstvo Božje.

Ljudska bića sa drugih planeta primaju svoje duhove od anđela, pošto je svaki anđeo Dijete Božje. Stoga svaki mora izdržati ’put mesa’ (= utjelovljenje) na ovoj Zemlji, baš kao što sam to učinio i Ja i svaki arhanđeo. Zbog toga svaki anđeo ima u sebi stvaralačku moć, koju on može uzeti iz obilja svoje ljubavi i svjetla te ju postaviti u nova, ona-koja-se-tek-trebaju-razviti ljudska bića na drugim planetama; i on na taj način može odgajati djecu u svoje ime, poput boga. Ta djeca su stoga samo imitirana/emulirana, a ne istinska Djeca Božja. No ona mogu postići Božje sinovstvo kroz inkarnaciju na ovoj Zemlji.

Gledajte, za ljudska bića je jako nepogodno/nezgodno živjeti na ovoj Zemlji, pošto (na taj način) žive jako blizu najopakijeg od svih duhova, koji uzrokuje ljudskim bićima jako puno boli/muke. No, na drugu stranu, ljudska bića (na ovoj Zemlji) imaju beskonačnu prednost/pogodnost: oni (u sebi) posjeduju moćni Božji duh, sa kojim mogu, samo ako to hoće, pobiti/odbiti njegovu zloću/opakost i na taj način postati savršena/potpuna Djeca Božja.’   

(vidi također ‚Isusovo Djetinstvo – 299’; ‚Tri dana u Hramu – 21:19’; ‚Veliko Ivanovo Evanđelje – 1/214:10; 3/42:4-6; 7/66:6;  9/85:10’ itd.)

*

No, Gospod je na tu ‚omašku’ ukazao te ju opovrgnuo kroz pero Lorberova nasljednika, Gottfrieda Mayerhofera, u čijim ‚Tajnama Stvaranja – 1/22:6-9’ čitamo:

‚Sjetit ćeš se, da, nakon što je na ovaj način bilo natuknuto kojim putem i na koji način se duhovi, počevši od najčvršće mase pa sve do čovjeka kao posljednje stepenice materijalnog stvaranja, sve se više pročišćavajući uzdižu/izdižu; ali da je u čovjeku, kako kažeš ‚tri dana prije rođenja mali mjehurić najfinije, najčvršće supstance obuhvaća duha koji je postao zao a u čijoj unutrašnjosti sama iskra ljubavi iz Boga ima svoje sjedište, koja ovoj zloj duhovnoj iskri prvo daje mogućnost formiranja u dobro, i drugo istoga neprestano na to potiče’.

E vidi sada, ako ovo rečeno samo malo promisliš, mora ti se javiti pitanje: Ako ovaj duh biva ubačen u taj mjehurić tek tri dana prije rođenja, tko onda do tada formira tijelo djeteta? Tko je se brinuo za njegovu unutrašnju, tko za njegovu vanjsku formu i uređenje kao čovjeka, kako bi bar bila prisutna sva sredstva koja bi bila nužna kako bi se iz toga mogao razviti čovjek po Mom smislu?

Vidi, tu ti moram odgovoriti:

Jesi li zaboravio da su svi (ot-)pali duhovi fiksirani i tako tvore sâmu materiju!’

***

POČUJMO SADA ZAVRŠNU RIJEČ SVEMU OVOME:

Bertha Dudde, br. 8364, 28 Prosinac 1962

DUŽNOST JE LJUDSKOG BIĆA PROVJERAVATI/KRITIČKI ISPITATI DUHOVNU INFORMACIJU

Činjenica da ste bili pogrešno podučavani/upućeni s vaše strane ne može biti (is)korištena kao isprika, jer s Moje strane ste bili postavljeni u poziciju da možete koristiti vaš intelekt i prema tome je također vaša dužnost provjeriti/kritički ispitati ono što ste bili podučavani… Čim primite informaciju o Bogu i Stvoritelju Koji stvara i održava sve što možete vidjeti oko vas, i takođe vas same, vi se jedino trebate okrenuti prema tom Stvoritelju u mislima i, uistinu, Ja ću također voditi vaše razmišljanje na takav način da ćete biti sposobni razumjeti, samo ako želite razumjeti. I uvijek će vam biti poslane takve misli iz duhovnog kraljevstva koje se odnose prema Meni i vama samima, koje vas potstiču sumnjati/preispitati kakvu vrstu odnosa imate u odnosu na Mene, vašeg Boga i Stvoritelja. I takve misli trebate pokupiti i nad njima reflektirati…

Uvijek trebate biti svjesni činjenice da svaka osoba koja samo koristi svoj intelekt može biti u krivu… Tako vi također trebate sebe (za)pitati da li su ljudi koji vas podučavaju, koji vam predočavaju (ili ‘vas uvode u’) znanje koje oni, zauzvrat, primaju od drugih ljudi ili kojeg su akademski stekli, oslobođeni greške… Jer sumnje će se sigurno pojaviti u vama i onda ćete učiniti dobro ako ih kontemplirate. Ali u tom slučaju ovisi jedino o vašoj vlastitoj slobodnoj volji da li vi osobno žudite za istinom… pošto će jedino ta volja odlučivati da vam bude dana/priopćena čista istina… Ako vi, međutim, prihvatite sve što vam je predstavljeno bez da o tome razmišljate, nećete nikad pronaći put ka Meni, jer onda ćete posjedovati samo čisto intelektualno znanje koje nikad neće biti u stanju dodirnuti/ganuti vaše srce i vašoj duši neće ni najmanje koristiti, pošto ju neće niti voditi do ispravne realizacije niti ju motivirati da sebe najozbiljnije unaprijedi/oplemeni… To jeste i ostat će samo svjetovno znanje, čak ako se odnosi na duhovne probleme. Jer njime je afektiran/dirnut jedino vaš intelekt a ovaj nije naviknut razmišljati o informaciji tako da se sa njom može nositi, i naknadno neće biti u stanju prepoznati što mu je ponuđeno.

A ako ste zakonom spriječeni reflektirati o njoj (= ponuđenoj informaciji), onda također trebate prepoznati glupost takvog zakona i postati oprezni i samo na račun toga započeti sumnjati u istinitost učenja koje vam je priopćeno. Ne mora sve biti pogrešno, pa ipak trebate primiti jasnoću time što ćete započeti razmišljati o tome i okrenuti se Onome koji je vaš Bog i Stvoritelj i Koji vam jedini može podariti razjašnjenje. Otud vi trebate pokušati postići živo znanje a ne sebe zadovoljiti sa mrtvim znanjem, koje ostaje mrtvo sve dok ne utječe na dušu ljudskog bića tako što ju stimulira na to da sebe gorljivo unapređuje/oplemenjuje, što se prvo i glavno sastoji od blagonaklone aktivnosti… Jer čim čovjek živi život ljubavi njegovo razmišljanje će također biti prosvjetljeno, i onda on više neće biti zadovoljan sa učenjima koja u potpunosti ne korespondiraju sa istinom… Svjetlo ljubavi unutar njega mu više neće dopustiti bez rezerve prihvatiti sve što mu je ponuđeno već će uzrokovati da on to ozbiljno preispita, pošto je ljubav božanski princip i ne može nikad tolerirati pogrešku/zabludu ili neistinu pored sebe…

Zato će se u tom trenutku pojaviti aktivna žudnja za istinom i istina će naknadno biti priopćena/otkrita osobi, bez obzira na koji način… Jer svatko tko žudi za istinom će ju primiti… Svatko tko žudi istinu će također pitati za Mene, Koji sam Vječna Istina i Ja ću mu takođe otkriti Sebe, to jest, Ja ću mu prenijeti/saopćiti istinu u ovom ili onom obliku, koju će njegova volja onda prihvatiti i iskoristiti bez oklijevanja…

Svaka osoba treba težiti k svome vlastitom savršenstvu, i također ima sposobnost to napraviti, jer uistinu, potrebna je jedino povezanost sa Mnom i molitva u duhu i istini za Moju pomoć da bi se uspješno putovalo njegovim zemaljskim životom. I ova molitva će mu biti uslišena… on će iznutra biti neprestano potstican činiti djela ljubavi i on će također steći/povećati svjetlo koje će mu omogućiti prepoznati ispravan put koji vodi do savršenstva.

AMEN

***  †  ***

Spread the Truth