Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

040:11-21 (Vanjsko pranje tijela sa vodom ničiju dušu neće očistiti od grijeha)

Print Friendly, PDF & Email

Vanjsko pranje tijela sa vodom (tj. izvanjski čin krštenja) ničiju dušu neće očistiti od grijeha (Izaija 1:10-17) 

8/40 [11] Sada Petar reče: ‘Gospodine, Mojsije je za pročišćavanje grešnika odredio/propisao određena vanjska sredstva koja su vrlo dobro poznata svakom Židovu*. Da li ih mi također moramo primjenjivati? Da li ona u sebi imaju ikakvu moć koja posvećuje/blagoslivlja čovjeka, i da li su apsolutno nužna za postizavanje vječnog života duše?

[12] Moraju li se također pogani obrezati ako prihvate učenje, ili je za njih krštenje dovoljno? I pored obrezivanja, da li se i druga sredstva pročišćavanja također moraju primjenjivati na pogane koji su se obratili k nama?’

[13]  Rekoh Ja: ‘Onaj koji je Židov i obrezan je, on će također uvijek ostati obrezan, ali sâmo po sebi obrezivanje je baš ništa i za nikoga nema nikakvu tajnu ili određenu čarobnu posvećujuću/blagoslivljajuću vrijednost za dušu.

[14] Čovjek nije posvećen ničim drugim osim živom vjerom i njezinom stvarnom ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

[15] Međutim, onaj koji je sagriješio protiv Boga i protiv svoga bližnjega treba priznati svoje grijehe iskrenim pokajanjem (ili ‘iskreno se kajući zbog počinjenih grijeha’), najozbiljnije tražiti Boga za oproštenje, nadoknaditi nepravdu koju je prouzročio svojem bližnjemu, i nadalje prestati griješiti. Onda je naknadno on potpuno pročišćen. Jer kada nadoknadi za zlo i suzdržava se od grijeha, očigledno je također da su mu grijesi oprošteni.

[16] Međutim, onaj koji neće to/tako napraviti, će neprestano ostati u cjelosti u svim svojim grijesima te njihovim lošim posljedicama, čak ako i 10 000 koza bude zaklano i bačeno u Jordan. Ova i također sva druga sredstva pročišćavanja ni najmanje ne unapređuju niti posvećuju/blagoslivljaju čovjeka, već jedino njegovo istinito i iskreno djelovanje u skladu sa Mojim učenjem, i u njegovom srcu vjera u jednog, istinskog Boga, i stoga u Mene.

[17] Već sam vam rekao kako trebate krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga sve one koji iskreno i uistinu prihvate i odazivaju se Mojem učenju i na taj način također Meni (Matej 28:19). Za to je polaganje ruku dovoljno, i kao vanjski znak istinskog, unutrašnjeg pročišćavanja putem Božjeg Duha pranje sa čistom vodom. I ovo je uistinu dovoljno za Židove i pogane.

[18] Sve drugo od sada nadalje više ne vrijedi u Mojim očima, baš kao što vanjska molitva sa usnama – bez obzira koliko duga bila – preda Mnom nema vrijednosti (Matej 6:7). Onaj koji želi da njegova molitva bude uslišena se mora povući u tihu odaju svoga srca i moliti Mi se u potpunoj vjeri, i onda ću mu Ja podariti što je tražio.

[19] Još jednom vam kažem, baš kao što sam već toliko puta ranije rekao: u svemu tražite jedino istinu, ova će vas u potpunosti osloboditi (Ivan 8:32).

[20] Vrlo dobro je kada čovjek održava svoje tijelo čistim u skladu sa Mojsijevim učenjem. Kroz nečistoću će u tijelo i krv doći svaka vrsta zlobnih bolesti, a ove uzrokuju antipatiju i tugu u i dalje slaboj duši. Ali ono što meso čisti od prljavštine ne čisti dušu od njezinih grijeha. Židovi zaista peru svoje ruke prije i poslije obroka i često također svoja stopala, a mi često to ne radimo, a ipak smo čišći sa neopranim rukama nego striktni Židovi sa uvijek opranim rukama i stopalima.

[21] A sada, kratko i dobro: ni jedan (ili ‘nikakav’) vanjski način/put pročišćavanja nema posvećujući/blagoslivljajući efekt na unutrašnjeg čovjeka, već jedino živa vjera u istinu, te ljubav i dobra djela otud. Da li si ovo sada razumio?’

*U Židovskoj crkvi su, namjesto Krštenja i Svete Večere, bili korišteni obrezanje, pranja i žrtve, te žrtve paljenice i svetkovine.

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/40:11-21’ J.Lorber

Spread the Truth