Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

229,230 (Otac, Sin i Duh Sveti… Gospod razjašnjava ovu tajnu)

Print Friendly, PDF & Email

Otac, Sin i Duh Sveti… Gospodin razjašnjava ovu tajnu

6/229 [1] Reče Petar: ‘Kada Te je na Jordanu krstio Ivan, otvorila su se nebesa, i Duh Božji lebdio je u obliku vatrene golubice nad Tvojom glavom, i iz nebesa su se začule jasnim glasom izgovorene slijedeće riječi: Ovaj je Moj voljeni Sin, Koji Mi je mio – Njega slušajte!’ Isto tako jednom drugom prilikom sam čuo potpuno iste riječi, oko čega se sve do sada nismo usudili pitati Te za podrobnije informacije. Ali kako nas sve želiš uvesti u još ispravniju spoznaju Boga, cijenim kako bi sada bilo vrijeme da nam to malo više prosvijetliš, naravno ako je to u skladu sa Tvojom Božanskom voljom.

[2] Jer do sada si Ti za nas bio samo istinski Sin Najvišega, kao što smo čuli i iz usta majke Tvoga tijela kako joj se pojavio arhanđeo Gabrijel i kako joj se obratio: ‘Budi pozdravljena/zdravo Marija, ti koja si našla milost pred Bogom! Sveti Duh će te zasjeniti i rodit ćeš sinčića, nazovi Ga Sinom Svevišnjega!’

[3] Vidi Gospodine, to i još mnogo toga znamo i ne možemo se oduprijeti shvaćanju kako postoji jedan najviši Bog-Otac na nebesima. Ti si Njegov Sin, i to nedvojbeno, i jedan Treći, sigurno isto Bog, Ocu i Tebi isti, je očigledno Sveti Duh! – Da li smo u krivu, ako našu vjeru utvrdimo ovako?

[4] Rekoh Ja: ‘Još nije sasvim došao sat za potpuno otkrivanje ovoga; ali više ni ne nedostaje puno. Ali rekao sam vam već puno puta kada ste Me pitali oko toga, da bih vam trebao pokazati Oca: Tko Mene vidi, vidi i Oca; jer Ja i Otac smo potpuno jedno. Otac je u Meni i Ja sam isto tako u Ocu. – Kako ste dakle ovo shvatili?’

[5] Reče Petar: ‘To smo dakle svi do jednoga razumjeli ovako: Tebe neprestano prožima puna snaga Oca, koliko je god na ovoj Zemlji trebaš, i tako je vječni i beskonačni Otac i u Tebi. Ti si Njegova najsavršenija simetrija (= naličje). Ali kako je Otac kao beskrajni, vječni i svugdje prisutni Bog i oko Tebe, i Tebe sigurno posebno okružuje, isto tako moraš i Ti biti u Ocu!’

[6] Rekoh Ja: ‘Dobro, – i što je onda sa Svetim Duhom? Što mislite o njemu?’

[7] Reče Petar: ‘Gospodine, s Njim ne znamo što bi, iako si Ti rekao kako čovjeku svi grijesi mogu biti oprošteni osim grijeha protiv Duha Svetoga! Očigledno da Ti nisi Sveti Duh, jer si rekao kako grijesi protiv Sina Božjega mogu biti oprošteni. Ni Otac to nije, pošto bi grijesi protiv Oca još prije mogli biti oprošteni. E sad, tko i što je onda Sveti Duh? Vidjeli smo ga u obliku vatrene golubice. Da li je on svim ljudima još od Adama skrivena/nevidljiva treća Božanska osoba, ili je on jedno sa Ocem ili jedno sa Tobom? Pa ne može biti svetiji od Oca i Tebe? I pored toga si rekao kako grijesi protiv Duha Svetoga nikada ne mogu biti oprošteni! On dakle očigledno mora biti (nešto) najsvetije svih nebesa koje nam je još nepoznato.

[8] Iz toga vidiš da čak i nama starim učenicima nedostaje još puno do čiste spoznaje Boga, i zbog toga imamo razloga za radovanje ako bi nas Ti uveo u još čišću spoznaju Boga.

[9] Kod Mojsija je strogo glasilo: Ja, Jehova, sam Jedan i Jedini vaš Bog! Pored Mene ne činite za sebe niti izmišljajte drugih bogova! – I sada bi mi s obzirom na naše ograničene predstave imali tri, a i pored toga vjerovali u jednog Boga! Oko toga bi nam, o Gospodine neophodno trebalo još malo bližeg i jasnijeg svjetla; jer to još ni jednom od nas nije skroz jasno!”

[10] Rekoh Ja: ‘Samo u Jednog Boga trebate vjerovati, jer od vječnosti nije bilo niti će biti više njih!

[11] Ali vaše pamćenje nije baš ono što je najjače kod vas, da Me oko toga možete pitati, što sam u određenih prilikama već više puta objasnio, – i pored toga još vam je nejasna glavna stvar; jer baš kao što sam i onda rekao, kako je potpuna spoznaja Boga glavna stvar života, jer bez nje život nije pravi nego samo poremećeni život poput stroja, tako da sam vam odmah nakon toga pokazao što i tko je Bog, – ali vaše pamćenje je slabo i kratko!’

[12] Učenici rekoše: ‘Gospodine, pa onda nam ojačaj/osvježi pamćenje!’

[13] Rekoh Ja: ‘Radije recite: ‘Gospodine, ojačaj nam tijelo i volju!’; jer snaga pamćenja uvijek ovisi jedino o snazi volje. Doduše vaše duše jesu vrlo voljne; ali vaše tijelo je slabo, i time i vaše pamćenje, koje će ojačati tek kad vam budem poslao Svetog Duha. – Ali sada Me pažljivo slušajte!

6/230 [1] Međutim, ono što ćete sada čuti, za sada zadržite za sebe i nemojte Me prije vremena otkriti! A kad za to bude vrijeme, to ćete već u sebi osjetiti od Moga Duha, koji jeste istinski Sveti Duh.

[2] Otac, Ja kao Sin i Sveti Duh su različito jedno te isto od vječnosti.

[3] Otac u Meni je vječna ljubav i kao takva pra-temelj i istinska pra-supstanca svega, koja ispunjava cijelu vječnu beskonačnost.

[4] Ja kao Sin sam svjetlo i mudrost koja proizlazi iz vatre vječne ljubavi. To moćno svjetlo je vječna najsavršenija samosvjesnost i najsvjetlija samospoznaja Boga i vječna Riječ u Bogu, kroz koju je sve što postoji, stvoreno.

[5] Ali, da bi to sve moglo biti napravljeno, potrebna je još najsnažnija Božja volja, i baš to je Sveti Duh u Bogu, putem Kojega djela i bića dobivaju svoje potpuno postojanje. Sveti Duh je velika izgovorena riječ ‘Neka bude!’- i već postoji ono što su ljubav i mudrost u Bogu odlučile.

[6] I vidite, to sve sada je u Meni: ljubav, mudrost i sva vlast/snaga/sila! I time postoji samo jedan Bog, i Taj sam Ja, i samo zato sam ovdje uzeo tijelo, kako bi se vama ljudima ove Zemlje, koje sam stvorio potpuno na Moju sliku iz prasupstance Moje ljubavi, mogao (u) vašoj ličnosti pobliže otkriti, – kao što je sada slučaj.

[7] A da i vi u sebi imate isto (to) Meni potpuno jednako trojstvo isto kao i Ja Sâm, to će vam odmah, skroz jasno biti pokazano.

[8] Vidite, svaki čovjek ima ljubav u sebi i posljedično toj ljubavi i volju; jer ljubav sama u sebi je žudnja/čežnja i želja/stremljenje, a žudnja i želja baš i čine volju. To je svojstveno i svim biljkama i životinjama i na određeni način i drugim oblicima materije.

[9] Ljubav i volju ima čak i najgrublji i naj-neobrazovaniji čovjek. Ali što on time postiže? On je usmjeren samo na zadovoljavanje najnižih i najmaterijalnijih potreba, koje se instinktivno prenose iz njegove sirove ljubavi u njegovu volju, iz koje njegov razum ne preuzima/dobija ništa osim mračne izmaglice. Pogledajte djela takvih ljudi, nisu li ona umnogome lošija od onih koja proizilaze od životinja, čija ljubav i težnja bivaju ruko-vođene višim utjecajima!

[10] Ali sasvim je drugačiji slučaj sa ljubavlju i voljom kod ljudi čiji razum je postao jako svjetlo; on tada prosvjetljava ljubav, njenu volju i time čitavog čovjeka. Tek tada ljubav daje čista sredstva, razum ili mudrost ih slaže/uređuje, a volja ih sprovodi u djelo. Ali da li se čovjek, kao slika Božja, opskrbljen t(akv)om sposobnošću, zbog toga sastoji od tri čovjeka ili je samo jedan čovjek?

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 6/229, 230’ J.Lorber,

Spread the Truth