Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8890 (Koliko dugo je Kristova doktrina ostala čista?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8890, 5 Prosinac 1964

KOLIKO DUGO JE KRISTOVA DOKTRINA OSTALA ČISTA?…

Ja privlačim blizu k Sebi one od vas koji žele biti adresirani od strane Mene, koji imate pitanja koja vas gnjave koja vam jedino Ja mogu odgovoriti. Mnogo je puta jedno pitanje bilo zapitano: koliko dugo je Kristova doktrina ostala čista i što je prouzročilo da ona postane zaprljana? I Ja Sam vas uvijek podučio tako da je ona ostala čista sve dok je direktno djelovanje Mojeg Duha bilo moguće… međutim, kada su ljudi neprobuđenog duha preuzeli vodstvo… ljudi koji nisu mogli biti podučeni od strane Mene direktno, u kojima Moj Duh jednostavno više nije mogao djelovati, onda se, razumljivo, ona morala promijeniti… Prvi učenici, baš kao i njihovi nasljednici, su i dalje bili u bliskom kontaktu sa Mnom, oni su i dalje bili pod utjecajem Mojeg raspeća, jer premda je poprilično vrijeme nakon toga prošlo to je unatoč tome bio silan događaj kojem su Moji učenici posvjedočili, tako da su oni našli brojne sljedbenike koji su prisvojili Božansku doktrinu Ljubavi i također nastojali živjeti život Ljubavi… koji su pri tome prihvatili vjeru u Božanskog Iskupitelja i također postigli buđenje njihova duha… Dok je ovo bio slučaj moja je doktrina ostala čista, njihova je vjera bila živa i Moji prvi učenici su bili sposobni nastaviti podučavati apostole i slati ih u svijet za zadatkom proglašavanja Evanđelja Ljubavi. I svaki je glasnik bio pod Mojim direktnim utjecajem, on je uvijek jedino predao dalje ono što mu je glas Duha unutar njega rekao, što je morao reći budući je bio ispunjen sa ‘Duhom Božjim’. Razrjeđivanje Mojeg učenja se isto tako nije dogodilo iznenada, jedna je stvar sljedila drugu kako je netko ili pak opet drugi bio neprikladan za službu već je odredio sebe da ju ispuni ili je bio izabran od strane onih koji su također bili duhovno neprosvjetljeni. Nakon izvjesnog vremena, početno male zajednice su narasle u veće organizacije koje su, zauzvrat, bile odgovorne nekome više moćnom koji je sebe uzvisio do ove pozicije budući je posjedovao znanje koje je drugoj braći nedostajalo, ali koje se nije moglo nazvati duhovnim znanjem. Time se struktura počela pojavljivati koja je, u početku, bila i dalje upravljana od strane dobrih ljudi ali koja je uzela sve više svjetovne oblike, koji su sigurno vidjeli njihov zadatak širenja Evanđelja ali su istovremeno također ganjali svjetovne ciljeve, jer oni više nisu posjedovali karakteristiku Moje Crkve… unutarnje prosvjetljenje kroz Duh… tako da su se oni naposlijetku jedino pridržavali mrtvog slova ali više nisu bili sposobni prikazati živu vjeru.

Crkva koju Sam Ja utemeljio na Zemlji se nije promijenila, čak i danas je ona i dalje sačinjena od onih koji vjeruju u Mene sa živom vjerom i u kojima Moj Duh može biti aktivan… koje Ja prema tome mogu voditi u njihovim mislima tako da je njihovo razmišljanje uvijek ispravno i oni imaju živu vezu sa Mnom. Ova Crkva je prebrodila sva vremena, ona je preživjela sred velikih organizacija budući su njezini pripadnici bili iz svih vjeroispovijesti i oni su bili živi u njihovim mislima, odlukama i akcijama. Prema tome, ni jedno vrijeme ne može biti precizno određeno s obzirom na to koliko dugo je ostala čista… Jer opet i iznova vam kažem da Ja jedino smatram da su pripadnici Moje Crkve oni ljudi koji znaju za sebe da su Meni blizu, koji žive u neprestanom sjedinjenju sa Mnom, koji vjeruju u Mene i sa kojima Ja prema tome mogu govoriti kroz Duha… I svugdje, u svim vjeroispovijestima, bilo je ljudi koji su bili vrlo blizu Meni, Ja Sam bio sposoban otkriti Sebe nadaleko i naširoko i uvesti ih u vrloduboko znanje… Ipak da li su oni bili priznati kao istinske posude za Božanska otkrovenja je zavisilo o duhovnom stanju onih koji su sebe smatrali vođama i koji su već bili značajno udaljeni od Istine. Broj Mojih istinskih učenika se također značajno smanjio, i čak danas ih Ja šaljem da propovijedaju Evanđelje narodima, Evanđelje Ljubavi, budući jedino kroz Ljubav ljudi mogu dokazati da oni pripadaju Meni, Mojoj Crkvi, budući će onda Moj Duh biti sposoban biti aktivan unutar njih, što je njezin siguran znak. Ali oni jedini će zadobiti kraljevstvo nebesko, jedino njima mogu prenijeti (saopćiti) Istinu i otkriti Moj plan od vječnosti… Jer daleko puno važnije stvari su u opasnosti biti izgubljene nego jedino pridržavanje crkvenih tradicija i predstava koje nisu ama baš od nikakve vrijednosti za napredak ljudske duše… To se tiče života duše kojeg ona može jedino postići kroz Ljubavi-pune akcije i živu vjeru… Obznaniti ovo njihovim bližnjim ljudskim bićima je bio jedini zadatak kojeg Sam dao Mojim prvim učenicima. I Ja Sam prihvatio svakoga u Moju Crkvu tko je vršio te zapovijedi, i čak danas ista je zapovijed i dalje valjana: ‘Ljubite Boga iznad svega drugoga i vašeg bližnjega kao sebe same…’ 

AMEN

Spread the Truth