Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8884 (O pitanju: Odakle je proizašlo zlo? (3))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8884, 20 Studeni 1964

O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO? (3)

(nastavak od 8882 i 8883)

Ne mogu trpjeti zabludu, međutim uvijek Mi se mora staviti na raspolaganje odgovarajuća ‚posuda’ (= kontejner), kroz koju mogu sprovesti čistu istinu na Zemlju. Stoga sam i Ja vezan za zakone, jer i Moj protivnik zahtijeva isto pravo, kako bi pomutio vas ljude, i iako imam vlast nad njim, svejedno ju ne ispoljavam… prepuštam to samom čovjeku kako će se postaviti u odnosu na zabludu, ali uvijek ću ga pokretati na to da istražuje pogrešku. Jer on treba ispitati svako dobro vjere, treba razmišljati o svemu, ali ne slijepo preuzimati sve što mu od ‚Mene’ biva servirano kao istina. Jer gdje god mu se pruži prilika, Moj se protivnik upliće… Ja vas ne uvodim u krivo razmišljanje… Ja ću svakome tko zbiljski žudi za istinom nju i pokloniti. Međutim, Ja to ne mogu spriječiti ako vi poklanjate pažnju njegovim došaptavanjima. Tako da mu nisam mogao ni braniti da dâ sasvim pogrešnu sliku Mog stvarnog bića… koju ste i preuzeli, jer ste si i sami to pitanje ranije često postavljali čime ste si ga dakle sami u mislima i odgovorili. A pošto je Mom protivniku bilo stalo do toga da vaše razmišljanje navede na krivu stranu, upravo je ovo bitno pitanje, odakle je poteklo zlo, vama bilo odgovoreno onako kako ste sami htjeli… što pak prilično odudara od istine. I prethodno sam morao napuniti čistu ‚posudu’, temeljito vam objasniti čitav proces stvaranja, morao sam obrazložiti kako želim biti s-/pre-poznat kao potpuno savršen, vama ljudima morao sam dokazati da vam se opet obraćam kako bi ispravio i ovu grešku, koja daje krivu sliku Mene… sliku koja Moje biće ograničava na ljudski način, sa ljudskim slabostima i nedostacima… koja je dakle nesavršena/nepotpuna. Međutim opet će i ovu ispravku prihvatiti čovjek čija volja zbiljski teži ka istini… ali najčešće se smatra kako je mogućnost pogreške isključena, pošto Mi je Moj sluga bio potpuno predan. I pored toga je protivnik imao ‚lak posao’ time što je izvršio utjecaj na razum, koji si je već unaprijed dao objašnjenje i koji Mi se nije obratio ozbiljno upravo u svezi razjašnjenja ovog pitanja, koje je bilo od izuzetnog značaja, što je pojam suštine Boga iskrivilo na takav jedan način, da je bilo teško (po)vjerovati u Moju savršenost… I svakom pojedinom čovjeku je prepušteno da si oblikuje sliku Mene prema vlastitoj volji… Međutim, treba mu se skrenuti pažnja na pogrešku, koja ga navodi na skroz pogrešno razmišljanje. On ne može tražiti dokaz, pa ipak, vjerovat će ako Mi je vjerno predan i ako uvijek stremi istini.

AMEN

Spread the Truth