Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8883 (O pitanju: Odakle je proizašlo zlo? (2))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8883, 18 i 20 Studeni 1964

O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO? (2)

Što god da vas pritišće …. sa svim vašim brigama dođite k Meni. Jer, jedino vam Ja mogu pomoći, i pomoći ću vam, čim Mi se povjerite. Međutim, od vas tražim čvrstu vjeru u istinitost onoga što čujete. Jer, tek snaga vaše vjere vas osposobljava za bezuvjetno/bezrezervno vjerovanje u to da vam Ja ne mogu pružiti ništa osim čiste Istine.

Ali ako/kad ste Istinu (jednom) spoznali, onda vam je dužnost širiti je, jer nema ništa opasnije od toleriranja zablude, koja za sobom neizbježno vuče (još) veću zabludu. Jer zabluda je sredstvo protivnika kako bi vas odvukao na dole, u tamu.

Ali Ja želim da se čista Istina probije, i uvijek nalažem Mojim glasnicima da se zalažu za spoznatu čistu Istinu, kako bi dakle sva zabluda bila istrijebljena/uklonjena, jer jedino Istina vodi do savršenstva/potpunosti …. a Istina jeste i ostaje: svi vi ste proizišli iz Moje ljubavi …. time ste dakle bili i u svoj potpunosti/savršenstvu… ali da ste sami iskoračili iz reda i time zgriješili.

Uvijek vam ponavljam, da Moj protivnik, koji je jednom/nekada kao Moja slika i prilika bio ‘stavljen/metnut van’ kao najviši duh svjetlosti …. koji je tek svojim otpadanjem od Mene stvorio grijeh, da je dakle Lucifer, kao Moja slika i prilika, koji je bio opremljen istom stvaralačkom snagom/moći, uz pomoć nje stvorio/iz sebe rodio grijeh, da grijeha prije toga nije bilo ni u jednom biću, iz čega je krivo da sam Ja Sâm u Sebi bio pun suprotnosti/oprečnosti (vidi ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/228:5’ J.Lorber) …. tada ne bih bio savršen i nikad ne bi mogao stvoriti nešto savršeno.

Kako sam Ja u Sebi imao samo dobro, Božansko, kako je ljubav bila prvi princip …. isto tako je i Lucifer nakon svog griješnoga pada u sebi imao zlo. Sve se preokrenulo u njegovom biću, postao je iskonskim zlom, pokretala ga je njegova mržnja, njegovo znanje, potpuno oprečno Istini, je bila samo laž.

Ali nikada ne možete u Meni prihvatiti/odobriti/pretpostaviti laž i istinu, mrak i svjetlo, mržnju i ljubav …. dakle sve na-suprotno, jer to ne bi odgovaralo savršenom Biću, Čija pra-supstanca je ljubav (i ovo se odnosi na ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/228:5’ J.Lorber). Sve te osobine prianjaju čovjeku, i one su posljedice odbijanja Moje ljubavne snage/moći.

Ako sam Ja stvorio savršeno biće, to onda znači da se ono kreće (nalazi) potpuno unutar Mojeg vječnog reda, i taj red nikada/zauvijek nije trebalo porušiti (odbaciti). Ali djelovala je i jedna druga sila, koja je u istoj mjeri negativno koristila svoju moć i tu negativnu silu prenosila i na bića koja su pala … koja su dakle odbijala Moju radijaciju ljubavi i time se priklanjala onoj sili koja je sve negativne osobine (tako) prenijela na ta bića. Sve to su bile posljedice odpadanja/otpadništva od Mene, koje ide Luciferu na račun, jer u Meni zaista ništa nasuprotno nije prisutno, jer kad bi mržnja bila usađena u Meni, ne bih mogao biti zvan Bogom Ljubavi …. niti bih bio Bog Istine, kad/ako bi se u Meni istovremeno nalazila laž.

Vi ljudi morate jasno shvatiti da izgovarate nešto što se ne podudara sa slikom koja sam Ja od vječnosti i koja ću ostati: potpuno savršeno Biće, Koje je u svoj savršenosti/potpunosti moglo djelovati i stvarati, Koje po Sebi nema nedostâtaka, Čija ljubav nema kraja i koja će vječno važiti (biti usmjerena) i pâlome.

Da bi Moj protivnik, koji je isto bio moćan, svoju moć/silu tako zlorabio, kako bi stvorio svijet koji je stajao u suprotnosti sa svijetom čistih duhova, to je mogao, jer je njegova slobodna volja težila svim onim osobinama, koje su bile oprečne Mome savršenom biću, koje je onda prenio na jato/mnoštvo palih duhova. Tamo dakle, gdje sam Ja čista Istina, tamo on koristi laž …. gdje poklanjam/dajem Ljubav, on je rađao mržnju … gdje sam davao svjetlo, tamo on širi tamu. On pretvara sve dobre osobine, koje su u Božanskom usađene, u zle, i njegov utjecaj je bio (u)toliko veći, što se više bića protivilo radijaciji/zračenju Moje ljubavi. Iz njega je došlo sve loše, i ljudi su manje ili više zahvaćeni njegovim nasljednim (iskonskim) zlom, čitav zemaljski svijet je (jedan) svijet otpora protiv Mene, kojeg će Moja ljubav jednom ipak prelomiti/presaviti/pridobiti.

Jer jednu stvar morate znati, Lucifer je nekada bio najblaženije biće, stvoreno u svôj savršenosti, i u toj blaženosti se nalazio beskrajno (dugo) vrijeme … ali da je on, kada je odbio ljubav, od sebe stvorio zlo uz pomoć svoje moći i time postao Mojim kontra-polom.

I svi koji su ga slijedili su preuzimali loše osobine i pružali Mi otpor. Jer odbijanje sile Moje ljubavi je imalo za posljedicu da su se ukrutili, (da su) bili pretvoreni u stvaranje (materiju) i (sad) moraju proći beskrajno dugim prolazom/hodnikom/putem stvaranja, kako bi se sada kao čovjek mogli boriti protiv svih ne-božanskih osobina, koje su preko Lucifera bile prenesene na ta pala stvorena bića.

I sad opet sve zavisi od toga hoće li svojevoljno prihvatiti radijaciju Moje ljubavi, jer Moja ljubav je svemoćna, (20.11.1964.) i ona će jednom postići to da se svako biće otvori i žudi za Mojom ljubavlju, a tada (će) spada(-ti) u najblaženija bića, koja su postigla cilj postavši Mojom djecom, i od Mene nikada više neće otići, ponovo se spojivši sa Mnom i ponovo obitavajući u potpunosti/savršenstvu, kako je bilo od iskona.

AMEN

Spread the Truth