Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8872 (“Uvest ću vas u Istinu…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8872, 23 Listopad 1964

‘UVEST ĆU VAS U ISTINU…’

(Ivan 16:13)

Istina ne može ostati čista jako dugo vremena, onakva kakva je kada proizađe iz Mene, prema tome Sam vam već tijekom Mojega života rekao ‘Uvest ću vas u Istinu…’ budući Sam znao kako Moja Riječ, koju Sam vam Osobno donio, isto neće ostati čista… I to će uvijek biti slučaj čim je ona proučavana od strane ljudske manjkavosti, čim čista Riječ uđe u predio nesavršenih ljudskih bića koji na nju gledaju sa potpuno intelektualnog stajališta. Otud Ja nastavljam slati Moju čistu Riječ od gore na Zemlju ali ona je uvijek bila onečišćena/iskvarena. Vi ljudi nemate garancije da je Knjiga nad Knjigama (Biblija) zaštićena od izmjene, budući se Ja ne miješam u slobodnu volju ljudi i mogu jedino uvijek zaštititi predavača Moje Riječi ako Mi on sebe preporuči i traži Me da ga zaštitim od zablude. Kakogod, vi ljudi niste u opasnosti od obmanjujućih misli ako me duhovno i u istini zatražite da prosvjetlim vaš duh, onda ćete također znati gdje se pogreška ugmizala…

Ali tvrdnja kako Ja Osobno štitim Moju čistu Riječ od toga da postane onečišćena/iskvarena je pogrešna, budući bi to dovodilo u pitanje slobodnu volju ljudskih bića, koji mogu činiti štogod ih je volja sa Mojom duhovnom informacijom. I tako također trebate uzeti u obzir, u pogledu Knjige nad Knjigama, da su tijekom vremena bile napravljene izmjene koje Ja nisam mogao spriječiti… baš zbog ljudske slobodne volje… Posljedično, neprestano se pojavljivala nužnost za nova otkrovenja koja su morala razjasniti/pročistiti postojeća kriva shvaćanja. Otud vi ljudi jedino trebate željeti istinu, ali ne bi se trebali osjećati sigurni kako imate istinu jer ju možete pribaviti iz Knjige nad Knjigama… inače vam ne bi bio trebao reći tako jasno i precizno da ću vas ‘Uvesti u istinu…’ Nadalje, također trebate uzeti u obzir da je djelovanje Mojega duha uvijek duhovne prirode… da Sam Ja zainteresiran za spasenje duša koje želim pridobiti za Sebe kroz Moju Riječ… da je svaka Riječ od Mene samo naumljena ostvariti vaše duhovno savršenstvo.

I ove duhovne instrukcije su često bile kombinirane sa ljudskim nadopunama koje su se kasnije pokazale kao pogrešne te su dale povoda sumnji… baš kao što su Moje Božanske Riječi ljubavi bile često kombinirane sa ljudskim dodacima, ali ljudi se drže ovih i odbijaju odbaciti ovaj ljudski proizvod. Otud su ideje primjenjive u to (ili ‘prikladne za to’) vrijeme bile uključene u Moju ‘Božansku’ Riječ kao, na primjer, ‘da žene ne smiju podučavati’ (1 Timoteju 2:12)… To uopće nije Moja zapovijed, namjesto toga su za taj vremenski period bila dana dopuštenja ali to nema prava biti smatrano za ‘Božansku Riječ’, kao što je očigledno iz Mojih Riječi ‘da ću Ja izliti Mojeg Duha na svako tijelo; sluge i djevojke će prorokovati…’ (Joel 2:28, 29) Posljedično tome, što Sam smatrao nužnim ispraviti je bilo opetovano učinjeno kroz nova otkrovenja… koja, međutim, isto nisu mogla zadržati njihovu čistoću nego su također morala ponovno biti ispravljena… Ali dao Sam vam obećanje kako ću vas uvesti u istinu, i prema tome možete biti sigurni kako će svaka osoba koja traži istinu nju također primiti… Budući neću dopustiti nikome da hoda u zabludi tko ne želi pasti žrtvom neprijatelju (Sotoni)… tko svim svojim srcem žudi Čistu Istinu… Ali ovo je jedino moguće posredstvom novog otkrovenja, zbog njihove slobodne volje Ja ne mogu spriječiti ljude od izvrtanja Moje inicijalno transmitirane Riječi, a činjenica da se to dogodilo je usljed niskog duhovnog nivoa ljudi koji ne pruža neprijatelju nikakav otpor… ali Ja ću se uvijek pobrinuti da će svjetlo Istine unatoč tome zasjati onima koji žude za njom.

AMEN

Spread the Truth