Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8863 (Kako je nastalo zlo?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8863, 2 Listopada 1964

KAKO JE NASTALO ZLO?…

Čim vi ljudi vidite vašeg Boga i Stvoritelja u Meni, čim ste ustanovili ispravan odnos sa Mnom… odnos djeteta sa njegovim Ocem… vi ćete također imati pravi kontakt sa Mnom, to jest, vi ćete biti ispunjeni sa vrlodubokom poniznošću i očekivati da čujete Moju Riječ, koju Ja neću zanijekati nikome od vas koji Mi se moli na ispravan način… što neizostavno zahtijeva apsolutnu poniznost. Jer Ja podarujem Moju milost poniznima… Ali vi ljudi trebate biti prijemčivi za Moje Riječi, vi morate prepoznati svaku misao koja se pojavljuje u vama nakon srdačne molitve kao odgovor od Mene, jer onda će biti nemoguće za vas razmišljati drugačije nego je to Moja volja, budući Sam vam dao obećanje da ćete se vi jedino trebati Meni moliti ispravno… tj. u duhu i u Istini… tako da ću Ja slušati i uslišiti vam vašu molitvu. Unatoč tome vi ne trebate očekivati neobične rezultate… takve poput zvučnog slušanja Mojeg glasa… već je svaka misao koja se pojavljuje u vama nakon srdačne molitve Moj odgovor, i onda ćete vi doista jedino imati dobrotvorne misli koje nisu mogle poteći iz nijednog drugog izvora osim iz Mene. Vi morate uvijek imati na umu da Ja znam kada mislite na Mene, i da onda ne možete biti afektirani od strane protivnih misli. Vi trebate znati da je ovaj vaš stav spram Mene Meni ugodan i da vam Ja mogu jedino dati ono što odgovara vašoj zrelosti duše… da Ja mogu izraziti Sebe zvučno što je, međutim, jedino rijetko moguće. Ali ako Sam Ja sposoban izraziti Sebe zvučno onda će to isključiti svaku pogrešku, jer onda će to u vama zvučati kao nježno malo zvono, vi ćete biti ushićeni (presretni) ako možete ovako čuti Moj glas. I onda ću vam Ja biti sposoban prenijeti otkrovenja vrloduboke mudrosti i vi možete bez oklijevanja vjerovati takvim otkrovenjima… Jedino se jedna stvar treba imati na pameti, da razumsko razmatranje takvih problema od strane ljudskog bića može njega izvesti na pogrešnu stazu koja osigurava protivniku mogućnost da intervenira, u kojem slučaju će on u stvari također čuti glas ali ga to neće usrećiti, namjesto toga će to u njemu pokrenuti blag osjećaj nelagode. I ovaj glas će onda riješiti problem sukladno volji ljudskog bića. Prema tome pitanja ove vrste čine posebice nužnim najprije odaslati gore prema Meni jednu zamolbu za ‘zaštitom od pogreške (zablude)’, budući će ova zamolba njega zaštititi od protivnikove aktivnosti. Onda će on učiniti sebe prijemčivim za odgovor koji mu može biti dodijeljen od strane Mene direktno, budući njegova zamolba istiskuje protivnika…

A posebice pitanje da li je zlo također proizašlo iz Mene i dalje zaokuplja vas ljude danas isto toliko kao u vrijeme ovih otkrovenja… Ali vam uvijek jedino mogu reći da Ja ne mogu imati zlu misao unutar Mene, da sve što je poteklo iz Mene može jedino biti dobro. Kako je, onda, zlo došlo u svijet?… Objašnjenje počiva u ‘sposobnosti razmišljanja’ bića… Jer ovo je bilo slobodno, time je ono bilo sposobno dobrovoljno promijeniti dobru misao prenešenu od strane Mene biću. I slobodna volja predstavlja sposobnost razvijati se bilo u jednom bilo u drugom pravcu… Otud je zlo bilo rođeno iz slobodne volje, ono nije prethodno postojalo nego je proizvod slobodne volje, to jest… pošto njegova mogućnost razmišljanja nije biću nametala nikakve barijere… proizvod stvaranja od strane onog koji je izjavio njegovu moć u protivljenju Meni i Mojoj volji, koji je prema tome… pošto je bio stvaralački naklonjen… također ‘stvorio’ zlo… da je to bila njegova odgovornost što ga je donio na svijet i na taj način postao prijevarno biće. Vi uvijek želite optužiti Mene, najsavršenije Biće, za zlo, koje nikada ne bi moglo naći prostora u Meni. Ali vi ne shvaćate činjenicu da je Moj protivnik osobno bio izvor zla, da je on promijenio njegovu sposobnost razmišljanja u zlo budući je udaljio sebe iz kruga Mojeg pritoka Ljubavi i da je ovo prema tome bilo ‘napuštanje’ Mojeg vječnog reda… Činjenica da je on, poput Mene Samoga, bio jedno neovisno biće koje je bilo sposobno promijeniti i promijenilo je njegovom vlastitom slobodnom voljom dobre misli koje Sam mu Ja prenio u protivne je bio početak grijeha protiv Mene, jer Ja Sam dao slobodnu volju svim bićima, Ja Sam sva bića obdario sa sposobnošću razmišljanja… Kako bi drugačije moglo biti da nisu sva bića koristila njihovu slobodnu volju i njihovu sposobnost razmišljanja na isti način?… On osobno je izveo zlo iz njega samoga koje je započelo jer je osjećao pogrešnu vrstu ljubavi, budući je osjećao zavist spram Moje snage i iz ovog je poteklo sve loše što je proizašlo iz unutar njega samoga budući je iskoristio sposobnost razmišljanja pogrešno a što Sam Ja bio nesposoban promijeniti poradi njegove slobode volje. Ipak on nije primio od Mene nikakve pogrešne misli. Vi morate uvijek uzeti u obzir da se ovo biće… Lucifer ili nositelj svjetla… razlikovalo od bića koje je naša kombinirana snaga i volja stvorila… Da Sam Ja stvorio u njemu jednu sliku Mene Samoga, biće čija je priroda bila točno poput Moje vlastite i kojem sam također dao najveću moć stvaranja… i koje je također bilo iznimno dobro. Ali preobilje naših zajednički stvorenih bića ga je učinilo oholim, i ova oholost je privremeno zatamnila njegovu sposobnost razmišljanja, što je već bila blaga naznaka sebične ljubavi koja se protivila Mojoj prirodi.

I prema tome Ja kažem: štogod je postojalo izvan Mene nije više postojalo u Mojem redu. I ovo biće… Lucifer… je sebe rastavilo od Mene i sve u njemu se promijenilo u jedno biće vodećeg zla, on je proizveo sve karakteristike i sam ih sve izveo na vidjelo. Vi možete jedino uvijek izjaviti da je on, kako je bio moć(an) poput Mene… donio zlo na svijet, ali ne da je zlo u Meni također i da Sam ga Ja prenio na jedno od ovih bića. Jer činjenica da su ne-pala bića postojala bi vas trebala uvjeriti da ‘sposobnost razmišljanja’ nije trebala voditi do pada nego da je Moj protivnik imao mnoga sredstva na njegovom raspolaganju kako bi učinio da njegovi sljedbenici također padnu. Samo činjenica da Ja, kao najviše Biće, njima nisam bio vidljiv nego da je on sijao u jednom preobilju svjetla i oni su ga priznali kao njihova Boga premda su bili blistavo prosvjetljeni. Jer otpadništvo se dogodilo tijekom jednog beskonačno dugog perioda vremena, time on nije mogao biti stvoren od strane Mene kao prijevaran duh, i sve ove zle osobine su se bile sposobne postepeno razviti, ipak one nisu nikada imale porijeklo u Meni nego u onome koji je bio onako moćan kao Ja i jedino je imao početak, što je on itekako dobro znao. I time je zlo, također, bilo imalo početak sa započinjanjem otpadništva bića od Mene… Sve do onda, međutim, sve je bilo savršeno i prema tome je također poteklo u svem savršenstvu iz Mene što, međutim, nije isključivalo da je on koristio njegove darove različito nego Sam Ja naumio da budu iskorišteni… I ovo je bilo naknadno postignuto od strane njegove ‘sposobnosti razmišljanja’ koja, međutim, nije bila odlučena od strane Mene, u stvari jedino su dobre misli tekle prema njemu od Mene… I opet i iznova Ja skrećem vašu pažnju na mirijade ne-palih bića koja su također imala sposobnost razmišljanja ali koja su otkrila Luciferovu zloupotrebu snage, koji je donio zlo na svijet i onda optužio Mene Osobno da imam zlo unutar Mene, i time će on također uvijek zavesti u stranu (obmanuti) one ljude koji su za ovo prijemčivi.

AMEN

Spread the Truth