Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8831 (“Ljubi svoga bližnjega kao samog sebe…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8831, 18 Lipnja 1964

LJUBI SVOGA BLIŽNJEGA KAO SAMOG SEBE…

Svaka molitva koju u Duhu i u Istini uputite gore k Meni, biti će ispunjena …. I isto tako će biti ispunjena i tvoja zamolba, pošto imaš silnog zastupnika, kojem zasigurno ne odbijam niti jednu želju. To nije zemaljska zamolba, jer ipak je najveći dokaz Moga prisustva u čovjeku to što djetetu mogu govoriti i upućivati mu riječi koje do sad nije čuo niti jedan drugi čovjek. No za to trebam vrhunsku koncentraciju a nju ću i omogućiti …. A to što čuješ, zabilježi, tako da ostane sačuvano sve dok ne dođe vrijeme ….

A danas ti se obraćam sa nečim što je namIjenjeno za sve ljude, jer samo mali broj njih, koji su Moji, zna za veliki značaj Božanskog učenja Ljubavi koje Sam na Zemlji Ja Osobno naučavao i trudio se ljude uvjeriti u njegovu važnost. A bez Ljubavi promašujete svrhu svog zemaljskog života, jer za preobrazbu vašeg bića u Ljubav određeno vam je samo skroz kratko vrijeme …. poredbeno sa beskrajno dugim vremenom prije, gdje ste morali služiti u skladu s Božjom voljom. A u tom kratkom zemaljskom periodu uistinu vam je dano obilje mogućnosti da bi mogli sprovesti vašu preobrazbu u Ljubav.

No znajte da vam ne dajem Zapovijed …. u potpuno slobodnoj volji to morate sprovesti u djelo, tada Mi dokazujete vašu Ljubav prema Meni, Koja nalazi svoj izražaj u djelima Ljubavi prema bližnjemu. Tako da s Moje strane ne postoji prisila, i sve što bi se postiglo putem prisile, to slobodno možete odbaciti, jer takva djela Ja ne gledam. Vi se u slobodnoj volji trebate boriti sa svojim samoljubljem, vi ga morate preobraziti u nesebičnu Ljubav prema bližnjemu, uvijek misleći na to da Sam vam rekao ovo: Ljubi svoga bližnjega kao samog sebe (Matej 22:39; Marko 12:31)…. Dakle dao Sam vam mjerilo po kojem možete prepoznati koju mjeru Ljubavi možete sebi priuštiti i dokle vaše samoljublje smije doći …. da se sebi samima ne posvećujete više nego vašemu bližnjemu. To je vrlo teško i zahtjeva jaku volju ….

A jednom kad ste to postigli, Ljubav koju ste posvetili bližnjemu činit’ će vas sretnima, a u istoj mjeri raste i Ljubav prema Meni koju Mi putem Ljubavi prema bližnjemu dokazujete. A jer vam uvijek iznova objavljujem to učenje Ljubavi, onda je ono od tako velikog značaja i to uvijek iznova samo dokazuje da to učenje slabo štujete, da ste još uvijek zarobljeni u samoljublju, da vam teško pada to samoljublje preobraziti u nesebičnu Ljubav prema bližnjemu, a vi bez Ljubavi ne možete postati savršeni i potpuni.

To je jedina svrha zemaljskog života, a vi te zapovjedi štujete tako malo, a kad bi htjeli ispuniti samo tu jednu Zapovijed …. koja u sebi sadrži i drugu …. dobili biste mnogo, jer gdje srce nije otvrdnulo, gdje se ono još okreće bližnjemu koji je u potrebi, tamo je prisutna i nada da će u njemu postati svijetlo i on polako dolazi do spoznaje toga kako je težak zemaljski život, i on čezne za drugim boravištem, što međutim bez ispunjenja tih Zapovijedi nije moguće.

Uvijek ću vas upozoravati samo na svrhu vašeg zemaljskog života, uvijek ću vam htjeti reći da bi ste mogli voditi daleko lakši život, kad bi bili aktivni u Ljubavi, jer iz Ljubavi vam se rađa i snaga koja vam pritječe od Mene, jer vi ste tad aktivni zajedno sa Mnom, Koji Sam Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)…. a u vas se mora uliti Moja snaga i učiniti da nadvladate sve prepreke i otpore. Zato se dakle obraćam svima vama koji Mi se još opirete:

Gledajte prije svega da nadvladate vaše samoljublje, i osjetiti ćete bitno olakšanje, jer time se oslobađate od neprijatelja vaše duše, koji želi spriječiti sve što vam daje svjetlo …. no vi se još krećete u najdubljem mraku, a vi sebi sami možete stvoriti svjetlo, ako tu Moju Zapovijed ispunite kao ono što jeste najvažnije …. ako se potrudite da u bližnjemu gledate vašeg brata (Rimljanima 12:10) i pomognete mu u svakoj nevolji i poteškoći ….

AMEN

Spread the Truth