Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8817 (Božje Milosrđe za svijet bez duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8817, 22 Lipnja 1964

BOŽJE MILOSRĐE ZA SVIJET BEZ DUHA ….

Gdje god Moje oko gleda vidim propast, sa iznimkom rijetkih, koji u Mene vjeruju i čija su osjetila duhovno usmjerena. No većina više nema vjeru u Mene, radi čega je i zemaljski život beskoristan i stoga mora biti prekinut, što sam Ja još od vječnosti predvidio i stoga mogao odrediti i Kraj. Duhovni uspon vi ljudi više ne možete očekivati, pa i ako se uvijek samo mali broj ljudi okreće Meni, poredbeno sa bezbroj ostalih samo je mali broj onih koji se drže vjere u Mene i koji će izdržati posljednju vjersku borbu. I svi, koji vjeruju u Moju Ljubav, Mudrost i Svemoć, koji Me puštaju da im govorim…. svi, koje mogu poučiti direktno ili putem Mojih glasnika, od Mene će primiti snagu da izdrže u posljednjoj borbi.

No za sve druge vrijedi Moje Milosrđe, jer što god da poduzmem, ne uspijevam ljude pokrenuti na vjeru u Mene, jer je “mudrost” ljudi preuzvišena, ne prepoznaju Me i svoju mudrost pretpostavljaju znanju vjernika, ne priznaju ono što se toj svjetovnoj mudrosti suprotstavlja. A Moj protivnik svugdje ima svoje pomagače, koji niječu sve što god im je od Istine dostavljeno, koji njihov razum upravljaju tako da on neće prihvatiti ništa što odgovara Istini. Ljudi prolaze kroz najgušću neistinu, no oni ni ne teže Istini, tako da im Ona ni ne može biti dana ….

Zemlja je prestala služiti svojoj svrsi, i stoga ona mora iskusiti totalnu preobrazbu, koja završava ponovljenim prognanstvom ljudi koji se suprotstavljaju Meni, koji u svom posljednjem ispitu zemaljskog života zakazuju i od Mene su udaljeni tako daleko da prolazak kroz materijalno stvaranje opet moraju proći nanovo. A Ja ću prije toga još prenijeti u duhovno kraljevstvo one koji Mi još nisu skroz izgubljeni, koji su doduše slabi u vjeri, koji u posljednjoj vjerskoj borbi ne bi izdržali …. njima se Ja još dokazujem kao dobr(oćudn)i Bog, Koji od njih ne zahtijeva posljednji ispit, jer ga ne bi položili, no Koji im u onostranom ipak daje mogućnost da Me tamo još pronađu u Isusu Kristu, Koji Jedini može likvidirati njihovu krivicu grijeha ….

A vama ljudima, koji u Mene vjerujete, vama ću Ja davati sve dublja otkrovenja, jer vrijeme će biti sve teže, protivnik će biti sve nametljiviji, i vi uistinu trebate dokaze Moje Ljubavi i Milosti, vaša vjera treba biti osnažena, i vi trebate iskusiti neobične stvari i Mene zato spoznati sve jasnije, tako da vam padne lako imati čvrstu vjeru koja će onda izdržati sve nalete protivnika. No što god da bude došlo, ne trebate se plašiti, jer opasani Mojom snagom i (ono što je) najteže će vam biti lako, a tad ćete vaš zemaljski život zamijeniti životom u raju Nove Zemlje, koji će vam nakon preobrazbe Stare Zemlje biti dan za boravak, i vi ćete primiti plaću za vjerno trpljenje u posljednjoj vjerskoj borbi.

No trudite se još osvajati, trudite se još propovijedati Evanđelje, trudite se još Meni privoditi sve koji se daju zadobiti za Mene i Moju Riječ, jer svaka duša koju Mi privedete biti će vam za to zahvalna, i sudbine novog progonstva (Knjižica br. 44) biti će pošteđena svaka duša koja je pristupačna Istini iz Mene i koja će onda i biti pre-blažena što je u Meni pronašla Oca Koji se brine za svaku dušu ….

AMEN

Spread the Truth