Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8793b (Da li ne-pali duhovi postižu dijete-štvo Božje?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8793b, 30 Ožujak 1964

DA LI ‘NE-PALI’ DUHOVI POSTIŽU DIJETE-ŠTVO BOŽJE?…

(Nadopuna u svezi BD 8793a)

Bića koja su jednom bila isijana od strane Mene* su nosila Moju volju sve dok su oni bili povezani sa Mnom sa srdačnom vezom Ljubavi, sve dok Sam ih Ja bio sposoban prožeti sa Mojom Ljubavlju i time ni jedna druga volja nego Moja vlastita je bila u stanju biti u njima, to jest, njihova volja i misli su se podudarali sa Mojom voljom i mislima. A ipak bića su imala slobodnu volju, baš zbog toga jer su oni bili stvoreni od strane Mene i bili su duboko savršena bića koja su imala istu volju kao Ja u njima bez da su bili lišeni slobode. Otud oni su imali slobodnu volju od početka ali ona nije bila drugačija od Mene… I ova istovrsnost volje je trajala vječnostima, budući nije bilo moguće narušiti ovu istovrsnost njihove volje sa Mojom sve dok su ova bića bila prožeta od strane Mojeg strujanja Ljubavi… Jedino kada je Lucifer, prvo-stvoreni izvoran duh, iskoristio njegovu sposobnost razmišljanja pogrešno, kada on više nije prihvatio Moju Riječ koja struji ka njemu sa žudnjom za Ljubavlju i pritom blago oslabio pritok Moje snage Ljubavi, je slobodna volja u njemu počela izražavati sebe bez da je bila spriječena od strane Mene, i jedino kada je on počeo odbacivati Moju snagu Ljubavi rastuće snažnije je bilo moguće govoriti o jednom izražaju njegove slobodne volje koja se, do tada, bila kompletno podudarala sa Mojom voljom unatoč tome što je bila slobodna. U to vrijeme Moja prvo-stvorena slika je morala donijeti slobodnu odluku, budući Sam Ja jedino očekivao prokušavanje volje od njega kada je njegova volja započela skretati od Moje budući je on odbacio pritjecanje Moje Ljubav-ne snage… I isto se dogodilo sa svim bićima koje je naša zajednička snaga Ljubavi stvorila… koja su onda opet bila nagnana od strane Lucifera izraziti njihovu volju, koja je bila slobodna i isto tako se podudarala sa Mojom sve dok su oni neometano primali strujanje Moje Ljubavi. Oni su, također, započeli zloupotrebljavati njihovu sposobnost razmišljanja i udruživati se više sa voljom Lucifera, i Ja nisam spriječio njihovu slobodnu volju jer Ja Sam želio od njih da otvoreno iskušaju njihovu volju po pitanju toga sa kime oni žele ostati. Time će slobodna volja jedino postati aktivna kada su bića sebe zatvorila za Moju Ljubav, budući se prije ovog njihova volja, unatoč tome što je bila slobodna, u potpunosti slagala sa Onim iz Koga su oni proizašli.

Biće je prema tome dokazalo njegovu slobodu volje kada se ono pobunilo protiv Mene, budući ga je prethodno tome njegova velika Ljubav spriječila od toga da Mi se namjerno suprotstavi, jer Ljubav će uvijek imati udjela u istoj Ljubavi poput Moje… Treba biti rečeno da je svaka živa tvorevina neosporno u posjedu slobodne volje kao Božanske karakteristike budući je ona bila na Moju sliku… ali ona nije koristila ovu slobodnu volju vječnostima budući je bila kompletno kao jedno sa Mnom i neprestano je boravila unutar kruga Mojeg strujanja Ljubavi, što je naznačavalo da ona nije napustila vječni red… Jedino je Luciferova promjena razmišljanja vodila do promjene njegove volje, i Ja sam dao potpunu slobodu i njegovom pogrešnom razmišljanju baš kao i njegovoj pogrešnoj volji, koja je… nakon jednog beskonačno dugog vremena… afektirala njegova stvorena bića rastuće više… I time se volja podijelila i ‘slobodna volja’ je sebe očitovala otvoreno… Prema tome, kada je bilo rečeno da su bića bila nesposobna željeti drugačije nego što je bila Moja volja, onda je to u početku zahtjevalo stanje kada su oni jedino prihvatili Moju volju radi njihove iznimno velike Ljubavi za Mene i kao posljedica Moje preplavljujuće silnog zračenja Ljubavi… Drugačija volja nego Moja vlastita nije bila moguća u ovom stanju, unatoč tome, u početku bića nisu bila predmetom stanja prisile, namjesto toga Ja Sam jedino postavio izvan Sebe (eksternalizirao) svako biće kao dokaz najvišeg savršenstva. Međutim, činjenica da su Lucifer i veliki udio njegovih sljedbenika bili pali i doživjeli ogromnu jadnost, je učinila postajanje djetetom Božjim mogućim… Radi se samo o tome što je biće trebalo proći kroz najdublji bezdan i vojevati takvu ogromnu borbu na njegovoj stazi povratka ka Meni da je ono pri tome steklo pravo djeteta… dok ne-pala bića uživaju neometano nebesko blaženstvo a ipak nisu isključena od jednakog stremljenja za i postizavanja dijete-štva Božjega; jednako, Ja uistinu znam što udjeljujem Mojim živim tvorevinama i kojim stazama se oni trebaju zaputiti kako bi postigli najviši cilj… Unatoč tome, uvijek je to sjedinjenje sa Mnom koje vodi do njihova najvećeg blaženstva, i Ja Sam tako blizu Mojoj djeci da su Me oni sposobni osjetiti a ipak tako daleko da će oni neprestano stremiti spram Mene i opet i iznova mogu primiti Moje rasvjetljenje Ljubavi kao dokaz Mojeg prisustva.

AMEN

*To što su prvobitna bića bila ‘isijana’ (emanated) je najlakše zamisliti na primjeru našeg sunca, iz kojeg neprestano isijavaju zrake topline i svjetla; u slučaju Božanskog Bića, Vječnog Sunca, tim ‘zrakama života’ koje su bile isijane iz Njega je On dao osobnost tj. njihovu vlastitu volju i sposobnost razmišljanja.

Spread the Truth