Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8786 (“Mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti”…)

Print Friendly, PDF & Email

Berthi Dudde, br. 8786, 21 Ožujka 1964

‘MJERA KOJU KORISTITE ĆE BITI MJERA KOJU ĆETE PRIMITI…’

I Bez obzira kako nemoguće to vama izgledalo, Ja ću intervenirati (afektirati vas izvanredno) u pravo vrijeme, jer Meni ništa nije nemoguće… Samo pokušajte uzdignuti svoj stupanj Ljubavi, potrudite se živjeti u skladu sa Mojom voljom, (po)brinite se za svojeg bližnjeg u njegovoj tegobi (nesreći i patnji) i prikažite vašu Ljubav prema Meni tako što ćete u svom bližnjem ljudskom biću vidjeti brata, koji je također proizašao iz Mene da bi jednog dana nasljedio blaženstvo. Vjerujte kako je Ljubav jedina dovoljna da bi se ostvarila najveća čudesa, da bi se dogodile stvari koje bi vi ljudski smatrali nemogućima. Ipak, Ja Sam Bog Ljubavi, mudrosti i snage… Ja mogu učiniti sve, ali kada će Moja snaga sebe ispoljiti to je uvijek određeno od strane Moje Ljubavi i mudrosti. I zaista, sa vašom voljom, vašom Ljubavlju vi možete odlučiti Moju volju i Moju Ljubav, vi možete na Meni primjeniti prisilu koju ću Ja izuzetno rado potrpiti pošto Ljubav nikad neće biti neugodnost već uvijek pruža zadovoljstvo…

I ako Mi podarite svoju Ljubav, Moja Ljubav će sebe također izraziti na način da će vas učiniti sretnima. Ja ću vama ljudima dati najraznolikije zadatke. Ja znam kako i na koji način svaki čovjek može pomoći, i Ja također znam, da li je i kada on voljan pomoći, i Ja ću poslati ljude njegovim putem kojima on može ugoditi svojom uslužnošću, kojima će dati ono što oni najhitnije potrebuju, bila to zemaljska ili duhovna vlasništva… Kada predajete dalje zemaljska vlasništva vi uvijek prikazujete Ljubav za Mene, jer ‘što god činite za najmanjeg od Moje braće vi to činite Meni…’ (Matej 25:40)

Nadalje, vi Mi također dokazujete da ste već nadvladali materiju i da duhovno napredujete… Ali ako pre-dajete duhovna vlasništva onda je Moj posao da vam pošaljem ljude koje trebate uzeti u obzir duhovno, čije duše gladuju i koje su u hitnoj potrebi vaše pomoći da ih nahranite, tako da će se njihove duše osnažiti i oporaviti. Ova pomoćnost će od strane Mene biti posebice nagrađena, jer ona predstavlja razdiobu duhovnih vlasništava koja će duši dati život. I tko god Mi služi tako da pre-daje dalje ono što od Mene prima direktno… tko god spasenje duša svojih bližnjih nosi u svome srcu, taj može biti apsolutno siguran u Moju podršku, jer on (s)provodi rad Ljubavi koji mora biti daleko više cijenjen, pošto on najprije mora osjećati iskrenu Ljubav prema Meni i prema svom bližnjem ljudskom biću da bi došao u posjed tih duhovnih vrijednosti koje će onda opet po-dijeliti… I onda ću mu se Ja uvijek ukazati kao ljubljeni Otac, Ja ću ga voditi na Zemlji i blagoslovit ću sve njegove pute… I Moja obećanja će sebe ispuniti tako da ću Ja također djelovati na neuobičajen način kada za to dođe pravo vrijeme.

Svi ljudi u duhovnoj i zemaljskoj tegobi su vaši bližnji… i vi im trebate dati ono što potrebuju… vi bi trebali imati iskrenu volju pomoći im i, uistinu, vi ćete onda uvijek imati sredstva koja bi onda trebali opet pre-dati dalje, bila ona duhovne ili materijalne vrste. Prema tome, nemojte zabrinuto računati već budite velikodušni, jer mjera koju koristite će biti mjera koju primate, ono što dajete sa Ljubavlju će vam tisuću puta biti vraćeno, uvijek u zavisnosti o stupnju Ljubavi koji vas nagoni pomagati. Stoga, ne brinite, jer Ja ću se pobrinuti za vas… uvijek samo radite na vlastitom unapređivanju, tako da ćete se oduprijeti svim iskušenjima, tako da nećete postati bezobzirni i dovesti u opasnost vaš stupanj zrelosti, i onda će vam također uvijek biti dozvoljeno osjetiti Moju Ljubav do jednog opsega da ćete osjećati Moje prisustvo i biti sretni… Ja vas ljubim, i Ja Sam sve-moćan, stoga vas želim usrećiti i Ja sam to također u stanju i učiniti. Međutim, Moja Ljubav zna kada je pravo vrijeme da vas mogu afektirati na izvanredan način, da ćete očigledno iskusiti Moju Ljubav i Ja vas mogu osloboditi od svih tegoba tijela i duše… jer Moja voljnost da pomognem je daleko veća od vaše, i Moji darovi milosti su neizmjerni, koje Ja mogu i želim udijeliti svakome tko Me ljubi i vrši Moje zapovijedi.  

AMEN

Spread the Truth