Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8783 (Samokritika posrednika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8783, 18 Ožujka 1964

SAMOKRITIKA POSREDNIKA ….

Jednog dana biti će od blagoslova to što ste se odupirete kušnjama, to što se utičete u Mene pri svakoj nevolji i unutarnjem pritisku, i opet možete položiti ispit volje (za to) tko će zadobiti vlast nad vama …. Ja moram dozvoliti sve kušnje, jer jedino putem borbi dospjet ćete do pobjede, a svaka kušnja proba je vaše snage volje jer stajete iza onoga što priznajete kao Istinu. Uvijek nanovo će lažna svjetla slabiti vaše oči, uvijek nanovo ćete zapadati u dvojbe ili pitanja, i tad je do vas samih kome ćete se obratiti da bi se riješili svih dvojbi i da bi dobili odgovore na sva pitanja, i blaženi ako se tada uvijek obraćate samo Meni, vašem Bogu i Ocu od Vječnosti, Koji je Istina i Koji Nju  hoće podariti svakome tko Ju žudi.

I uvijek nanovo moram vam reći da je objašnjenje za sve slobodna volja čovjeka. On neće biti sprječavan kretati se u određenom pravcu koji nije u skladu sa Istinom, a svaki čovjek će biti pod utjecajima iz duhovnog područja, već u skladu sa svojim duhovnim stanjem …. i onda će i njegovo razmišljanje biti manje ili više usklađeno sa Istinom, i na svojim mislima on tako gradi određene nazore …. no nije siguran da li je porijeklo toga Vječna Istina. I opet će biti ocijenjena volja svakog pojedinog čovjeka …. da li on drugim ljudima želi nešto dati, želi li im pomoći i da li je motiv njegovog cijelog djelovanja dobar …. dakle da li je sâm dobroćudan i želi li usrećiti svoje bližnje …. u skladu s tim on će se kretati u ispravnom razmišljanju ….

Jedino što nije smio sâm sebi već stvoriti određeni temelj na kojem onda nadgrađuje. Posebno je ozbiljno za shvatiti to da porijeklo njegovih nazora bude ustanovljeno, jer cijela računica ne može biti u redu, ako se već na početku potkrala računska greška …. stoga je uvijek samo onda zajamčena Čista Istina, kad se ona može uliti u praznu posudu, kad sam Ja Sâm izvor i Moju struju Ljubavne snage mogu uliti u posudu koja je skroz ispražnjena. Tada Ja čovjeka mogu iz temelja podučiti, i tad su neistinite misli isključene, jer one pored Čiste Istine iz Mene ne mogu opstati, one su odmah prepoznate kao krive, i stoga nisu prihvaćene.

I takvu jednu samokritiku (samoispitivanje) na sebi mora poduzeti svaki čovjek koji želi biti aktivan kao posrednik između Mene i čovječanstva i želi mu donositi Istinu. Svijetu duhova na raspolaganju otvoreno stoje sve mogućnosti za zaposjedanje čovjeka, za dominiranje njegove volje te tako za djelovanje putem tih ljudi …. Da li u dobrom ili lošem smjeru, to odlučuje sam čovjek koji se prepušta duhovnim silama da se one kroz njega mogu izraziti …. a u duhovnom svijetu postoji široki spektar različitih stupnjeva zrelosti, pa su i njihove poruke sasvim različite …. 

No vi ljudi nemate uvijek moć razabiranja koja je potrebna da bi zajamčeno bili u Istini …. i stoga će svijet svjetla uvijek upućivati na to da sami sebe oblikujete tako da “djelovanje Duha” u čovjeku bude omogućeno, dakle da Ja Sâm …. Duh-Otac od Vječnosti …. Sebe mogu izraziti kroz duhovnu iskru u vama. I onda možete biti sigurni u to da vam se dostavlja samo Čista Istina. A Ja Sâm uvijek vam navodim karakteristike “Božanskog djelovanja Duha”, koje će vam dati razjašnjenje glede Isusa Krista i Njegovog djela spasenja (1 Ivanova 4:1-3)….

Jer vi ljudi svi uzaludno živite vaše zemaljsko postojanje ako ne pronađete put do Njega, Koji vas jedini može osloboditi od vlasti Mog protivnika …. Koji jedini može poništiti iskonski grijeh koji se sastojao u nekadašnjem otpadu od Mene, i Koji vam jedini može podariti snagu za oslobađanje putem Njegove na Križu zadobivene milosti osnaženja vaše volje …. jedan vas je doveo do pada, Jedan vas može i hoće izbaviti i opet podići k Sebi …. a taj Jedan mora biti prepoznat i priznat kao Spasitelj svijeta, u Kojem sam se Ja Sâm utjelovio te izvršio djelo spasenja za ljude.

I ako vas se u znanje o tome ne uvodi jasno i nedvosmisleno, niste naučavani od Mene Samoga, i nalazite se u tami duha sve dok ne nađete Svjetlo koje svijetli direktno od Mene i ispunjava svakoga tko samo otvori svoje srce i direktno ili indirektno prihvati što mu Ja Sâm želim (pre-)dati. No taj isto tako iz najveće dubine srca mora žuditi Istinu, tad će Ju primiti a isto tako i puno razumijevanje za to što mu je iz duhovnog područja ponuđeno. Ja ne mogu više nego vam direktno dostaviti Moju Riječ, Koja je najčišća Istina. No na vama je da li ćete Ju prihvatiti ili posvojiti druge nazore, koji će vam doduše također biti atraktivni, koji međutim uvijek ostaju lažna svjetla koja nemaju učinka na vašu dušu. 

Ali ako se ozbiljno obratite Meni da vam Ja prosvijetlim vaš duh i dâm vam ispravan osjećaj za to što je pravo a što krivo …. tu molbu nećete izgovarati uzaludno, jer Ja štitim od neistine svakoga tko zbilja žudi za Istinom, ali ni ne priječim Mog protivnika koji će pokušati sve da zbuni vaše razmišljanje i podvali vam nazore koji su suprotni Istini …. jer sve do kraja on će se boriti protiv Istine, ali do kraja ću vam i Ja dostavljati svjetlo, koje učvršćuje vašu vjeru i vas čini blaženima …. 

AMEN

Spread the Truth