Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8779 (Pojam vremena i prostora… Blaženstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8779, 14 Ožujak 1964

POJAM VREMENA I PROSTORA… BLAŽENSTVO…

Vi ćete slaviti Moje Ime za svu vječnost… Pjevat ćete hvale i zahvale Onome Koji vas je stvorio, i bit ćete prekomjerno blaženi… Vi ćete prepoznati vašeg Boga i Stvoritelja kao vašeg Oca, Kojeg duboka Ljubav s vama povezuje, Koji vas je stvorio iz Svoje Ljubavi, jer Ga je ispunjavala neizmjerna snaga, i jer je našao Svoje Blaženstvo u primjeni ove snage… Vi ćete Me ljubiti sa svom svesrdnošću, jer vi morate uzvratiti Moju Ljubav onda kada ste vi sami iznova postali Ljubav, koja ste bili na početku. No, proći će još beskrajna vremena dok se sve stvoreno ne promijeni u Ljubav, dok Mi sve stvoreno stoga iznova pokloni Ljubav, koju je prvobitno osjećalo za Mene. No, u vječnosti nema vremena, i pojam vremena je prikladan jedino za vas ljude, koji još u stanju nesavršenosti prebivate na Zemlji. A zemaljski život je također tek kao jedan trenutak, obzirom na beskrajno dugo vrijeme prije nego vi kao čovjek prođete Zemljom, te u duhovno kraljevstvo uđete tek sa tračkom spoznaje, sa jednim, premda neznatnim, stupnjem svjetla i Ljubavi, pa vam već proteklo vrijeme izgleda kao kratki tijek vašeg razvoja naviše; no ono što se nalazi pred vama neće završiti više nikada… A tako je također svaki pojam prostora za vas dokinut u ovom stanju, gdje vas svjetlo iz Mene već može prosvjetljavati u onostranom kraljevstvu… Onda ćete vi moći boraviti tamo gdje se vi misaono prenesete, za vas više neće postojati nikakva udaljenost, nikakav nedostižni cilj, jedino će stupanj zrelosti uvijek određivati i sferu vašeg boravišta, a iz vlastitog poticaja nećete ni htjeti ući u nikakvu drugu sferu, budući vi sami znate da je svaka sfera primjerena vašem stupnju svjetla i Ljubavi. No, Ljubav za Mene će u vama jasno plamtjeti, i sve čežnjivije će duša žuditi k Meni, a Ja ću joj pokloniti ispunjenje, Ja ću Moju Ljubav uvijek snažnije pustiti pritjecati, i stalno ću povisivati blaženstvo. Kada bi vi ljudi na Zemlji znali o ovom stanju blaženstva, uistinu, vi bi učinili sve da ga dosegnete, ali vi možete jedino biti podučeni o tome, no za to vam ne mogu biti dani dokazi, budući je ovo blaženstvo tako neizmjerno veliko, da ono također može biti sudbina jedino onih koji dobrovoljno streme ovom stanju zrelosti, koji je preduvjet za primanje blaženstva, koje sam Ja pripremio za Moja stvorenja. Ipak, ljudi trebaju samo promotriti čudesa Stvaranja, koja njima zapravo više ne izgledaju neuobičajena jer su se navikli na njihov prizor, koja međutim dokazuju Stvoritelja, Koji koristi Svoju snagu u Ljubavi i u mudrosti, kako bi ljude već na Zemlji usrećio… A takav Stvoritelj ima još bezbrojne mogućnosti da Svojim stvorenjima pokloni dokaz Svoje Ljubavi, no On od ljudi traži da oni poduzmu put k Njemu, da njihov način razmišljanja bude upravljan od Njega… Ja tražim od ljudi da oni žive u Meni i za Mene, kako bi im onda također pripremio sudbinu koja se na Zemlji ne može zamisliti… Ja želim jedino primiti njihovu Ljubav, kako bih onda također sa Mojom Ljubavlju zbrinuo Moju djecu, i stvorio im blaženstva, o kojima nijedan čovjek ne može išta sanjati… što nijedno ljudsko oko nikada nije vidjelo, i nijedno ljudsko uho nikada nije čulo… A Ja često ulazim u život čovjeka, da bi Me on također mogao prepoznati kao Boga Ljubavi, i on Mi samo Moju Ljubav treba odgovoriti, kako bi susreo tu blaženu sudbinu… I jednom on neće moći razumjeti da Mi je on, i zašto, tako dugo uskraćivao svoju Ljubav… jednom će mu biti neshvatljivo, da se on toliko dugo vremena držao daleko od Mene, i onda će on jedino skrbiti za to da pomaže ljudima da brže dođu do saznanja, koje mu je dopušteno posluživati iz duhovnog kraljevstva. Budući je sam neizmjerno blažen, on u svojoj Ljubavi želi također pomoći svima drugima da dođu do blaženstva, (onima) koji još nisu dosegli stupanj da mogu direktno od Mene biti darovani darom Moje Ljubavi. I zato će iz duhovnog kraljevstva stalno biti pružan izbavljujući rad, budući svaka izbavljena duša sama sudjeluje u njemu, čim ona sama stoji u svjetlu i također može pratiti svaki događaj na Zemlji, kako rastuću ne-produhovljavanje, tako i bljeskove svjetlosnog zračenja u ovom mračnom svijetu. I svaka otkupljena duša sada može već sama zračiti svjetlo, te razbiti tamu, za spasenje ljudi koji su dobre volje. A svako spasenje neke duše će izazvati veliku radost u duhovnom kraljevstvu, i Ljubav za Mene će porasti, a Mene će Moja djeca hvaliti i slaviti bez prestanka, budući je njihovo cijelo osjećanje svesrdna molitva zahvaljivanja u gorućoj Ljubavi za Mene. Ljubav je međutim, blaženstvo, i može se pojačati neizmjerno… Uvijek ću Ja Sam, kao vječna Ljubav, biti čežnja i cilj svega osvijetljenog (punog svjetla) duhovnog, koje stalno prima Moje zračenje Ljubavi, i također je neprestano aktivno, jer Ljubav je i snaga, koja nikada ne može ostati neaktivna… A vi ljudi trebate znati za beskonačnu Božju Ljubav, koju i vi smijete primiti, čim vaš vlastiti stupanj Ljubavi dozvoli stalno prosvjetljavanje, u kojem ćete vi biti i ostati neizmjerno blaženi.

AMEN

Spread the Truth