Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8777 (Božje savršenstvo ne poznaje vrijeme i prostor…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8777, 12 Ožujak 1964

BOŽJE SAVRŠENSTVO NE POZNAJE VRIJEME I PROSTOR…

Eoni su već prošli i eoni će tek još proći, a u svemiru će i dalje biti tvorevina, budući beskrajno mnogo jednom palih duhova i dalje čekaju na njihovo spasenje, jer nebrojena duhovna bića, ukrućena u njihovoj supstanci, i dalje čekaju na njihovo preoblikovanje u materiju i viši razvoj svih ovih duhovnih supstanci zahtijeva vječnosti dok one nisu iznova postale samo-svjesna bića koja mogu zaključiti njihov razvoj ali koja također mogu podbaciti, a ovo zahtijeva beskrajno dugo vrijeme još jednom do njezinog konačnog produhovljavanja. Vi ljudi ćete se pitati zašto Sam se Ja, Vječni Božanski Duh, Stvoritelj i Gospodar svega u postojanju, odlučio na prvom mjestu započeti takvu jednu aktivnost u beskonačnosti, zašto Sam stvorio duhove i nisam ih spriječio od padanja u bezdan, od revoltiranja protiv Mene i, tako reći, postajanja protivnima Meni… i zašto Ja želim promijeniti stav ovih duhova iznova Meni u prilog… I vi ćete sebe pitati što Me motiviralo dopustiti pojavak bezbrojnih tvorevina koje su u osnovi ti pali duhovi… I Ja ću vam morati nastavljati davati isti odgovor, da je i jedno i drugo, dakle stvaranje savršenih bića baš kao i izbavljenje bića koja su postala nesavršena bilo motivirano od strane Moje beskrajno duboke Ljubavi i da je Moja nenadmašna mudrost također zamislila plan putem kojeg ću jednog dana također postići Moj cilj… da je Moja neograničena sila bila sposobna dovesti u postojanje sve što Sam želio, da za Mene nisu postojala nikakva ograničenja i ova svjesnost je Moje cijelo blaženstvo koje bi želio dijeliti sa ostalim bićima, ali onda oni moraju također imati istu prirodu kakvu Ja Sam imam. Sva Moja vladavina i aktivnost u beskraju jedino služi jedinstvenu svrhu obrazovanja Mojih jednom ‘stvorenih djela’ u istinske bogove, u najviše savršena bića koja, kao Moja ‘djeca’, mogu stvarati i raditi sa Mnom i sa istom voljom. Budući Sam Ja savršen za Mene ne postoji nikakvog ograničenja, što je razlog za beskrajni broj stvorenih i palih duhova i beskonačno duge periode vremena koje ovi duhovi potrebuju dok nisu ono što Ja Osobno nisam bio sposoban stvoriti: istinska djeca, Moje slike, koje rade sa nezamislivom srećom u duhovnom kraljevstvu. Formirajući istinsku zamisao o Meni i Mojoj prirodi vama također najprije mora biti jasno da za Mene ne postoji nikakvog ograničenja, inače ne bi mogao biti nazvan najviše savršenim, budući je ograničenje uvijek znak nesavršenstva… Niti su za Mene ograničeni vrijeme i prostor, niti Ljubav niti mudrost i moć…

I tako ja djelujem uvijek i vječno i (ipak) imam jedan cilj: potpunu deifikaciju svega stvorenog što je od strane Mene pozvano u postojanje. I ova kompletna deifikacija nužno potrebuje slobodnu volju stvorenih bića, koja se može pripojiti Meni i Mojoj volji ali također Mi se i suprotstaviti bez da je spriječena. Jer jedino slobodna volja je istinski život… bez ove slobodne volje sve je samo mrtvo stvaranje koje je proizašlo iz Moje moći ali bez sudjelovanja Ljubavi i mudrosti. Jer Ljubav je stvorila bića za Sebe kojima je željela ugoditi, a Mudrost je izradila plan ‘deifikacije’ ‘stvorenih’ bića… Ljubav je stvorenome (biću) dala život, jer tek slobodna volja predstavlja život, međutim stvorenje koje bi pod prisilom moralo ispunjavati Moju volju, bilo bi i ostalo mrtvo stvorenje, djelo koje je doduše stvoreno u visokom savršenstvu, no koje od tog savršenstva ne bi imalo ništa da je bilo vezano za Moju volju. U tom slučaju sva stvorena bića bi jedino bila ogranci Mene a ne nešto što Sam postavio izvan Mene u vanjskom obliku kao neovisna bića, koja ne bi mogla niti željeti niti djelovati slobodno poput Mene Samoga… A ovo bi, zauzvrat, dovelo u pitanje Moju Ljubav i mudrost koji su, međutim, sama srž Moje prirode, sama srž najvišeg savršenstva. Duša potrebuje stupanj zrelosti kako bi imala znanje o Mojem činu stvaranja, inače ona ne bi bila prijemčiva za takvo znanje, jer to se ne tiče samo informacije nego također razumijevanja za proces pojavka Stvaranja kao cjeline baš kao i za beskrajno dugo vrijeme potrebno kako bi se kompletiralo djelo povratka… A budući ste vi ljudi nesposobni zamisliti beskrajna vremena i neograničeni prostor vama jedino može biti dano indirektno objašnjenje. Unatoč tome trebali bi znati da je za Mene tisuću godina poput jednog dana (2 Petrova 3:8) i da će se prije ili poslije dan povratka kući u Očevu obitelj dogoditi za svako biće, čak ako će još vječnosti proći, da će blaženstvo onda nadoknaditi tisućerostruko za sva prethodna stanja mučenja i da ovo blaženstvo, također, neće nikada dokončati… što vi ljudi također ne možete razumjeti budući imate jedino ograničenu sposobnost razmišljanja… ali da ćete vi onda također ljubiti Mene, vašeg Boga i Stvoritelja, vašeg Oca od vječnosti, sa cijelim vašim srcem, sa svom iskrenošću za koju ste sposobni, i da ćete vi također najgorljivije uzeti dijela u iskupljenju ili blaženstvu svih bića koja još nisu postigla konačni cilj. Jer onda ćete vi biti nagonjeni to učiniti od strane Ljubavi koja je dosegla stupanj da ćete biti sposobni ostvariti štogod želite. Jer onda ste već kompletno ušli u Moju volju i stoga ste postali bogovi (Psalam 82:6), Moja djeca, koju Ja nikada opet neću izgubiti.

AMEN

Spread the Truth