Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8765 (Kontakt sa onostranim jamči Istinu?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8765, 28 Veljače 1964

KONTAKT SA ONOSTRANIM SVIJETOM JAMČI ISTINU? ….

Uvijek ću blagosloviti što god se poduzima s najčišćim namjerama da Mi se služi, da Mi se priđe bliže. Ja znam sve motive koji čovjeka pokreću na to da uspostavlja veze sa duhovnim svijetom …. znam da li samo radoznalost za skrivene stvari ili stvarna žudnja da sazna Istinu čovjeka pokreće da pokuša steći uvid u duhovno područje, i u skladu s njegovom žudnjom Ja ću mu izaći u susret …. Ja ću tražitelju Istine poravnati staze i omogućiti ću mu da dođe u posjed Istine, no isto tako Ja ga neću priječiti kad mu svjetovna radoznalost donese razočarenja, kad je od strane duhovnih bića pogrešno podučen, pošto se ova mogu približiti svakom čovjeku koji im putem vlastitog stava prema Istini na to daje pravo ….

Kakva vam je žudnja, tako će vam i biti …. pošto ste potpuno slobodni u vašem razmišljanju i htijenju, no i tu vašu slobodu trebate koristiti ispravno. Tako da vam je uvijek iznova rečeno da samo zbiljski trebate tražiti Istinu da bi Ju mogli posjedovati, i da vam ona ne može biti podarena ako ju ne žudite …. jer dostava Istine iz Mene dar je milosti koji mora biti biti iskorišten i zahtijeva volju za prihvaćanje. Međutim žudnja za Istinom prilično je rijetka kod ljudi, stoga ću Ja pomoći da dođe do Istine svako koga samo potraga za njom na to potiče, čak i kad ide krivim putem, kad se obraća nepoznatim silama i od njih traži prosvjetljenje.

Onome koji zbiljski traži tada će se i približiti samo one sile koje mogu zadovoljiti njegovu žudnju …. koje od Mene imaju nalog da prosljeđuju Istinu koju direktno od Mene primaju …. ako vi ljudi želite vjerovati da je žudnja za Istinom isto tako i jamstvo za Njen prijem. Pa čak ako tada idete i krivim stazama, biti ćete sprovedeni na pravu stazu, i uvijek ću se Ja Sâm pobrinuti za to da ne budete zavedeni, vi koji samo žudite biti podučeni Čistoj Istini. 

No sve dok su ljudi još upleteni u zemaljski svijet, manje-više su ravnodušni prema Istini, tad će oni doduše ponekad i htjeti znati nešto pobliže o njima nepoznatim područjima …. o duhovnom svijetu …. no da bi mogli steći samo Čistu Istinu potrebna im je ozbiljna volja za stjecanjem Čiste Istine, koja im međutim nedostaje, te im stoga mogu prići i duhovne sile koje ih misaono krivo uče; čovjek će dakle sam izvlačiti krive zaključke, njegovo razmišljanje neće moći biti upravljano od Samog Mene kroz njegov duh, pošto nije dovoljno ozbiljan po pitanju toga da bude u Istini. 

Ali kad se čovjek trudi voditi život Ljubavi, i žudnja za Istinom biti će probuđena i neprestano će rasti, i on tad svoje razmišljanje sa sigurnošću može smatrati ispravnim, on će u svom srcu imati uvjerenje, jer je Ljubav u njemu već upalila svjetlo i njegovo razmišljanje može biti prosvijetljeno. Tako da Ljubav i žudnja za Istinom neizbježno idu skupa da bi se došlo u posjed nje, a tad se čovjek može zvati bogatim, pa čak i kad nisu zemaljska dobra ono što posjeduje, no duhovno blago ima veću težinu od svog zemaljskog bogatstva, jer ovo sa trenutkom smrti otpada i ostaje na Zemlji, dok duhovna blaga čovjeka prate u vječnost, i duša sa tim duhovnim blagom može raditi, neprestano ga umnažajući i nikada ga više ne može izgubiti.

Može se smatrati prebogatim čovjek koji posjeduje Znanje o samom sebi, o svom porijeklu i svom cilju, o svrsi svog zemaljskog života i o svojoj vezi sa Mnom kao svojim Bogom i Stvoriteljem od vječnosti …. to znanje ničim se ne može zamijeniti, jer ono je Božansko Znanje, duhovno bogatstvo koje je neprolazno. I uvijek je samo do toga da se čovjek obrati duhovnim učiteljima, da ne precjenjuje svoj razum vjerujući da bi mu on mogao objasniti nedostupna područja …. jer tako nikad neće zadobiti pravo znanje u skladu sa Istinom, dok su međutim duhovni učitelji uvijek spremni ljudima dati pravo znanje, samo ako oni ispunjavaju ove preduvjete: duboku žudnju za Istinom i život Ljubavi, koji tim bićima onda omogućava da im se približe i kao posrednici im donesu Istinu iz Mene. A tad se to može dogoditi na najrazličitije načine ….

No uvijek valja imati na umu to da se čovjek mora zaštititi od utjecaja nezrelih bića, što je često teško, ako on skupa sa drugim ljudima istražuje duhovna područja i nikada ne može biti siguran glede duhovne zrelosti ovih …. te stoga treba uspostaviti direktnu vezu sa Mnom i Duh u sebi dovesti do buđenja kako bi se onda Ja mogao putem Duha izraziti. Tad može biti siguran da mu se neće potkrasti neistina, dok međutim to jamstvo nema tamo gdje postoji mogućnost da se proguraju nezreli duhovi, kroz nezrelost, greške i slabosti drugih ljudi koji se pridružuju takvoj grupi, kroz koju se treba dogoditi saobraćanje sa duhovnim svijetom.

Svakog čovjeka koji zbiljski traži Istinu Ja ću štititi od neistine, no kad se povezuje s takvim ljudima koji nisu skroz istog duha i volje kao on, ne može zajamčeno računati sa Čistom Istinom, jer i oni za sobom povlače određenu pratnju koja međutim nije u Istini i stoga ju ni ne može dati. Morate uvijek znati da Ja ne mogu narušavati Moj zakon vječnog reda, morate znati da uvijek moraju biti ispunjeni određeni uvjeti da bi se moglo dopustiti Moje direktno djelovanje u vama …. i da Ja od Mog zakona vječnog reda ni neću odustati, inače bi mogao biti nazvan ne-pouzdanim, znači ne-savršenim.

No svaki čovjek može biti siguran u to da mu je dostupna Čista Istina, pošto svaki čovjek u sebi nosi Moju Božansku iskru Duha koji se sa Mnom nalazi u neprestanom kontaktu i kojemu Ja uvijek i mogu dostavljati Čistu Istinu. Tako da, povežite se sa Mnom, i Ja Sâm ću vas uvesti u svu Istinu …. 

AMEN

Spread the Truth