Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8754 (“Kao što je bilo prije velike poplave…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8754, 16 Veljače 1964

KAO ŠTO JE BILO PRIJE VELIKE POPLAVE…

(Postanak 6:5-7; Matej 24:36-39; Luka 17:26, 27)

Doći će vrijeme kada će biti baš kao što je bilo prije velike Poplave… Još jednom će ljudi sa preobilnom radošću uživati u njihovom životu na Zemlji, još jednom će oni stremiti postići najviše ciljeve, ipak svaka će njihova misao biti čisto materijalno usmjerena… Još jednom će se grijeh raširiti i ljudi će biti očigledne Sotonine sluge, istina će biti ismijavana a zabluda slijepo obožavana… Božjem se Glasu neće pridavati pažnja, a za Sotonin će glas pak ljudska srca biti prijemčiva i tako će oni jedino uvijek ostvari(va)ti što je nepravedno i (time) neprestano narušavati vječni red, oni će biti potpuno bez ljubavi ali će umjesto toga posjedovati pretjeranu sebičnu ljubav i jedino će uvijek na sebe gledati i težiti raditi sebi u korist i nemilosrdno će mimoilaziti njihova potrebita bližnja ljudska bića. Ali ovo vam je vrijeme bilo predskazano i ono će sigurno doći baš kao što jedan dan slijedi za drugim, jer jednog će dana budućnost postati sadašnjost, i jednog će se dana predskazanja ostvariti, time se vi ljudi suočavate sa krajem i nije preostalo još puno vremena. Prema tome, svi vi koji ste se ponudili raditi u vinogradu Gospodnjem trebate još biti marljivi/vrijedni. Vi trebate napraviti sve što je moguće da bi prosvjetlili vaša bližnja ljudska bića, i iz ovog vam je razloga priopćena/prenešena duhovna informacija od gore koja je doista prikladna da bi učinila da se ljudi pripreme ako ju najozbiljnije uzmu u obzir. Pri svemu tome, Bog može gledati u ljudska srca i također vidjeti tko još može biti spašen. Poradi tih nekoliko On šalje svoje glasnike da bi im donio Riječ koja će im dati potpuno razjašnjenje i također ih obavijestiti o smjernicama za ispravan način života. Prihvaćanje te Njegove Riječi će već predstavljati spasenje iz mraka i izbavljenje od propasti, jer svatko tko dođe u posjed Božje Riječi će također primiti sve ostalo što potrebuje, tako da će on imati obilje snage i svjetla i više se neće bojati nikakvih napada/jurišanja od strane protivnog duha (Sotone). Da li i dalje sumnjate u ovo ako se osvrnete oko vas u svijetu, ako obratite pažnju na aktivnost svjetovne djece i promotrite sve svjetovne događaje, koji doista uzimaju takve oblike da još jedino značajno djelo uništenja od strane Boga može još prodrmati ljude? Da li doista mislite kako će se aktivnost neprijatelja slegnuti, da će on opet odbaciti prevlast koju je uspio ostvariti nad ljudima?… Da li mislite da će se ljudi boriti protiv njihove sebične ljubavi i pomoćno pristupiti njihovim bližnjim ljudskim bićima tako da će u njima zapaliti ljubav i ostvariti kontakt sa Bogom?…

Samo će nekolicina uspjeti u tome, i oni pripadaju Njegovim Vlastitima koje će On ukloniti na kraju danâ, koji će okupirati novu Zemlju kao rodovski oci/pra-roditelji nove ljudske rase, kao što je neprestano proglašavano. Ipak njihov će broj biti jako mali, i jedini cilj radnika u vinogradu je povećati ovaj broj i uključiti sve ljude koji su sposobni promijeniti se da izvrše ovu promjenu tako da žetva na kraju neće biti premala… Ali kraj će doći sa apsolutnom sigurnošću…

Jer premda vi ljudi ne znate vremena i časa, i niti će vam Bog ikada dati točan datum (Matej 24:36), on će se unatoč tome brzo približavati, pošto je bio pred-određen od početka. Vi ćete sve hitnije biti opominjani da se pripremite za kraj budući i dalje imate mogućnost promijeniti se i pridružiti se vašem Bogu i Stvoritelju Koji vam, kao vaš Otac, želi podariti sreću vječnog života…

Kakobilo, baš zbog toga što su vam dan i čas nepoznati, vi trebate nastaviti sa vašim dnevnim radom, ali vi ga uvijek trebate imati u vidu (tj. računati na njega), inače vam kraj ne bi bio napominjan u rastuće hitnijoj/urgentnijoj mjeri… Samo obratite pažnju na sve znakove, jer biti će kao što je bilo u doba prije velike Poplave, apetit ljudi za zadovoljstvima neće imati granica, i neprijatelj (Sotona) će ih neprestano dražiti da žive obijestan život, da počinjavaju svakojaku vrstu grijeha i zločina, i oni će u potpunosti udovoljiti njegovoj volji pošto im nedostaje snage oduprijeti se i budući za sebe ne izvlače koristi blagoslovâ djela Spasenja Isusa Krista Koji je, kroz Njegovu smrt na križu, za njih ostvario snažniju volju. Sudeći po sotonskom stanju aktivnosti ljudi sila će neprijatelja izgledati veća od Božje sile, ipak ljudska je volja ona koja omogućava porast ove velike sile… Pa ipak, Bog Osobno će ga zaustaviti kada on prekorači svoju moć, kada proslijedi protiv Samog Boga i pokuša izbrisati znanje o Njemu u Isusu i Njegovom djelu Spasenja… Onda će Samo Vječno Svjetlo prodrijeti u tamu, onda će Isus Osobno doći u oblacima i dohvatiti stado vjernika, koji će Mu ostati vjerni do kraja. Onda će ih On odnijeti pred očima ljudi kojima vlada Sotona, a oni će postati žrtvom sigurne smrti, jer Zemlja će se otvoriti i primit će one koji su podbacili na njihovom posljednjem testu zemaljskog života i koji će prema tome biti ponovno prognani u tvorevine nove Zemlje. Nevjerojatno kako vam to moglo izgledati, vi to morate prihvatiti kao istinu i ne smijete vjerovati kako ćete ostati na ovoj Zemlji još jedno poduže vrijeme… Skorije nego mislite će doći dan i blažen je onaj koji će, prije toga, još prihvatiti istinu kada mu je ponuđena od strane vas, koji služite kao vjerni radnici u vinogradu Gospodnjem. Blažen je onaj koji živi svoj život na Zemlji savjesno, koji se svjesno/namjerno okreće ka Bogu i pokušava ostvariti cilj na Zemlji, jer on će doista biti vođen kroz sva iskušenja i također biti sposoban oduprijeti se napadu Božjeg neprijatelja, jer neprijatelj jedino ima moć nad osobom koja mu sama podari tu moć… Ali ni jedna osoba čija volja pripada njegovom Bogu i Stvoritelju, Kojeg je on prepoznao kao Oca i jedino stremi spram Njega, nikad ne može biti prisiljena da bude porobljena od strane neprijatelja… A pošto je samo čovječanstvo postavilo na prijestolje Božjeg neprijatelja ono će također dijeliti njegovu sudbinu kada on bude okovan i bačen u tamu…

Njegovi će sljedbenici također biti prognani u materiju i morat će još jednom putovati stazom višeg razvoja, a to će zahtijevati transformaciju cijele zemaljske površine, uništenje svih djela stvaranja, tako da se duhovi koji tamo borave mogu osloboditi i opet postaviti u nove oblike u tvorevinama nove Zemlje. Jer Bog neće nikad dopustiti da se proces razvoja zaustavi/retardira, nove će mogućnosti uvijek biti stvorene kada je duša podbacila kao ljudsko biće, jer prije ili poslije svaka duša mora postići svoj cilj, prije ili poslije svaka će duša oživjeti i više nikad neće izgubiti taj život.

AMEN

Spread the Truth